Αρχική | Χρηματιστήριο | Εισηγμένες Εταιρίες | Εισηγμένες: Γιατί θα «φουσκώσουν» EBITDA και υποχρεώσεις

Εισηγμένες: Γιατί θα «φουσκώσουν» EBITDA και υποχρεώσεις

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Εισηγμένες: Γιατί θα «φουσκώσουν» EBITDA και υποχρεώσεις

Τι αλλάζει στη λογιστική αποτύπωση των λειτουργικών μισθώσεων. Γιατί αυξάνονται πάγια, υποχρεώσεις, EBITDA και αποσβέσεις. Οι 9 εισηγμένες με τη σημαντικότερη επίπτωση.

«Φουσκωμένα» κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), αλλά και δάνεια θα εμφανίσουν, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, σειρά εισηγμένων εταιρειών, εξαιτίας της υιοθέτησης του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16 (ΔΠΧΑ -IFRS16).

Το πρότυπο που ετέθη σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου της φετινής χρονιάς επιφέρει σημαντικές αλλαγές για όσες εισηγμένες διαθέτουν σημαντικές λειτουργικές μισθώσεις. Εισάγοντας  ένα ενιαίο μοντέλο λογιστικής παρουσίασης όλων των μισθώσεων (λειτουργικών και χρηματοοικονομικών), οδηγεί σε ισόποση αύξηση παγίων αλλά και υποχρεώσεων. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής βραχυχρόνιες μισθώσεις και συμβάσεις για πάγια χαμηλής αξίας.

Ο ενοικιαστής αναγνωρίζει το δικαίωμα χρήσης του παγίου και ταυτόχρονα την υποχρέωση πληρωμής μισθωμάτων. Ως αποτέλεσμα των αλλαγών, το κόστος μίσθωσης φεύγει από τα λειτουργικά κόστη (κόστη διάθεσης ή/και διοίκησης) και ταξινομείται στα χρηματοοικονομικά. Ταυτόχρονα, αυξάνονται οι αποσβέσεις. Έτσι, τα μεν EBITDA βελτιώνονται σημαντικά, την ίδια στιγμή, όμως, λόγω της αύξησης των αποσβέσεων και των χρηματοοικονομικών εξόδων, το όφελος σχεδόν πάντα εξανεμίζεται.

Το ενδιαφέρον για την αγορά και τους επενδυτές έγκειται στις αλλαγές που θα επέλθουν στον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA καθώς υπάρχουν περιπτώσεις με δυσανάλογη αύξηση του δανεισμού, έναντι της βελτίωσης των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

Επίσης, στις τράπεζες επέρχεται αύξηση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού, με αποτέλεσμα να προκύπτει μικρή επιδείνωση στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Ήδη Εθνική και Eurobank, που βαρύνονται από τις υψηλότερες λειτουργικές μισθώσεις, έχουν δρομολογήσει ενέργειες για την αντιστάθμιση ή τον μετριασμό της επίπτωσης.

Οι κλάδοι που δέχονται τη μεγαλύτερη επίδραση είναι αυτοί του Λιανεμπορίου, Πετρελαιοειδών και Μεταφορών καθώς οι επιχειρηματικοί όμιλοι, λόγω αντικειμένου δραστηριότητας, διαθέτουν σημαντικής αξίας λειτουργικές μισθώσεις, νοικιάζοντας καταστήματα, βενζινάδικα, αεροσκάφη, χώρους αεροδρομίων κ.α.

«Φουσκώνουν» κατά 110 με 150 εκατ. ευρώ τα EBITDA της Aegean

Ο όμιλος Aegean έχει σειρά λειτουργικών μισθώσεων, που αφορούν σε αεροσκάφη, εφεδρικούς κινητήρες, κτίρια και αυτοκίνητα. Ως εκ τούτου, αναμένει σημαντική επίπτωση, τόσο στα περιουσιακά στοιχεία όσο και στις υποχρεώσεις κατά την πρώτη εφαρμογή.

Βάσει της σχετικής άσκησης που διενήργησε, εκτιμά ότι θα αναγνωρίσει δικαιώματα χρήσης παγίων της τάξης των 380 με 420 εκατ. ευρώ. Ισόποσα θα αυξηθούν και οι υποχρεώσεις. Τα λειτουργικά κόστη από πληρωμές ενοικίων θα μειωθούν κατά 110 με 150 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας τα EBITDA. Την ίδια στιγμή, όμως, θα αυξηθούν οι αποσβέσεις κατά 100 με 140 εκατ. ευρώ και τα χρηματοοικονομικά κόστη, μεταξύ 15 με 20 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος εμφάνιζε στο τέλος του 2018 μηδενικό δανεισμό και ταμειακά διαθέσιμα μαζί με βραχυπρόθεσμες επενδύσεις ύψους 290 εκατ. ευρώ. Τον περασμένο μήνα προχώρησε στην έκδοση ομολογιακού δανείου 200 εκατ. ευρώ, επταετούς διάρκειας, έκδοση που καλύφθηκε από εγχώριους επενδυτές.

Σημαντική επίδραση στους λιανέμπορους

Φουρλής: Ο όμιλος εκτιμά ότι θα αναγνωρίσει επιπλέον υποχρεώσεις από μισθώσεις, της τάξης των 120 με 130 εκατ. ευρώ και ισόποσα δικαιώματα χρήσης παγίων. Η εκτιμώμενη επίδραση στα ενοποιημένα EBITDA αναμένεται να είναι αύξηση της τάξης των 19 με 24 εκατ. ευρώ.

Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις, η σχέση καθαρού δανεισμού προς EBITDA θα επιδεινωθεί, λόγω της μεγαλύτερης αύξησης των υποχρεώσεων από μισθώσεις, έναντι της βελτίωσης των EBITDA. Στις 31/12/2018 ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται σε 95,8 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσε σε 2,16 φορές τα EBITDA χρήσης (44,2 εκατ. ευρώ).

Πλαίσιο: Τα περιουσιακά στοιχεία θα αυξηθούν κατά 37 με 40 εκατ. ευρώ στον όμιλο, λόγω της αναγνώρισης του δικαιώματος χρήσης ενοικιαζόμενων καταστημάτων και αποθηκών. Ισόποσα θα αυξηθούν οι χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις.

Οι αποσβέσεις θα αυξηθούν κατά 4 με 5 εκατ. ευρώ και οι χρεωστικοί τόκοι και έξοδα κατά 1 με 1,5 εκατ. ευρώ. Η βελτίωση στα EBITDA θα κυμαίνεται μεταξύ 4,8 με 5,2 εκατ. ευρώ. Με δεδομένο ότι ο όμιλος εμφάνιζε στο τέλος του 2018 καθαρό ταμείο, η αύξηση των υποχρεώσεων κατά 37 με 40 εκατ. ευρώ θα οδηγήσει σε καθαρό δανεισμό της τάξης των 10 εκατ. ευρώ με τα EBITDA στα επίπεδα των 15 εκατ. ευρώ.

Jumbo: Η εισηγμένη καλείται να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 από την 1η Ιουλίου που ξεκινά η νέα χρήση (2019-20). Στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου, πάντως, παρείχε μια πρώτη εκτίμηση, σημειώνοντας ότι οι υποχρεώσεις του ομίλου θα αυξηθούν κατά 171 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου ισόποσα θα αυξηθούν τα δικαιώματα χρήσης παγίων.

Βάζουν στον ισολογισμό τα βενζινάδικα EΛΠΕ και ΜΟΗ

ΕΛΠΕΕΛΠΕ -0,63%: Ο όμιλος εκτιμά ότι  θα αναγνωρίσει επιπλέον υποχρεώσεις από μισθώσεις ύψους μεταξύ 160 και 180 εκατ. ευρώ, την 1η Ιανουαρίου 2019 και ίσης αξίας δικαιώματα χρήσης παγίων.

Η εκτιμώμενη επίδραση στα ενοποιημένα EBITDA, με βάση την εκτίμηση της διοίκησης, αναμένεται να είναι αύξηση της τάξης των 30 με 40 εκατ. ευρώ, προκαλώντας οριακή επιδείνωση στη σχέση καθαρού δανεισμού προς EBITDA.

MOH: Με βάση όσα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις, εκτιμά ότι θα αναγνωρίσει περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αξίας 140 με 160 εκατ., ενώ οι υποχρεώσεις του θα αυξηθούν κατά 130 με 150 εκατ. ευρώ. H Motor Oil έχει αναγνωρίσει στις 31.12.2018 περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης ποσού 11 εκατ. ευρώ ως προπληρωμή.

Αυξάνεται το σταθμισμένο ενεργητικό στις τράπεζες

Στις τράπεζες η αναγνώριση των λειτουργικών μισθώσεων οδηγεί σε αύξηση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού και ποσοστιαία μείωση του δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET I). Η επίπτωση είναι μεγαλύτερη για όσες (Εθνική, Eurobank) συνέστησαν ΑΕΕΑΠ (Πανγαία, Grivalia) στις οποίες μεταβίβασαν ακίνητα που μισθώνουν με μακροχρόνιες συμβάσεις.

Η Εθνική θα έχει τη μεγαλύτερη επίπτωση, με τη διοίκησή της να εκτιμά ότι σε εταιρικό επίπεδο ο CET I θα μειωθεί κατά 56 μ.β. Όπως έγραψε, όμως, το Euro2day.gr, η παραπάνω επίπτωση θα αντισταθμιστεί από το όφελος που θα φέρει στα κεφάλαια η πώληση και αποενοποίηση της Πανγαία.

Στον αντίποδα, η Eurobank απορροφά την Grivalia και έτσι τα ακίνητα που νοικιάζει από την ΑΕΕΑΠ (μισθώσεις αξίας 132 εκατ. ευρώ), θα καταστούν ιδιοχρησιμοποιούμενα.  Η διοίκησή της εκτιμά ότι η επίδραση στον CET 1 από την πρώτη εφαρμογή του νέου προτύπου θα είναι της τάξης των 13 μ.β.

Αντίστοιχη θα είναι περίπου και η επίδραση στον CET I της Alpha Bank (16 μ.β.). Τέλος, η Πειραιώς αρκείται στην αναφορά ότι θα αναγνωρίσει πρόσθετες υποχρεώσεις από μισθώσεις, ύψους 166 εκατ. ευρώ (σε εταιρικό επίπεδο), χωρίς να διατυπώνει εκτίμηση για την επίπτωση στον CET Ι.

Μικρή η επίδραση σε ΟΠΑΠ, Τιτάν, Μυτιληναίο

Σαφώς μικρότερη είναι η επίδραση στους ομίλους ΟΠΑΠ, Τιτάν και Μυτιληναίο, λόγω των σχετικά περιορισμένων λειτουργικών μισθώσεων, εξαιτίας του αντικειμένου των εργασιών τους.

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις για ενοίκια του ομίλου ΟΠΑΠ θα αυξηθούν κατά 85,7 εκατ. ευρώ (εξαιρώντας αναπροσαρμογές για προπληρωμένες ή δεδουλευμένες πληρωμές μισθωμάτων). Τα EBITDA θα βελτιωθούν κατά περίπου 9,1 εκατ. ευρώ, με τις αποσβέσεις να αυξάνονται κατά 6,5 εκατ. ευρώ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα κατά 3 εκατ. ευρώ.

Στην περίπτωση του ομίλου Τιτάν, οι υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις ανέρχονται σε περίπου 50 εκατ. ευρώ. Τα περιουσιακά στοιχεία θα αυξηθούν κατά 54 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός κατά 59 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA θα βελτιωθούν κατά περίπου 13 εκατ. ευρώ, χωρίς να αναφέρεται εκτίμηση για το πόσο θα αυξηθούν αποσβέσεις και χρηματοοικονομικά κόστη.  Συνολικά, η καθαρή θέση του ομίλου θα είναι μικρότερη κατά 7 εκατ. ευρώ.

Τέλος, στον όμιλο Μυτιληναίου τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις θα αυξηθούν μεταξύ 58 με 68 εκατ. ευρώ, τα EBITDA θα βελτιωθούν κατά περίπου 7,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι αποσβέσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 6,7 με 7,7 εκατ. ευρώ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα κατά 1,9 με 2,2 εκατ. ευρώ.

Πηγή: www.euro2day.gr

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text