Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες | (Δελτίο 03/03/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

(Δελτίο 03/03/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πιο κάτω, εμφανίζονται οι (επίσημες) ανακοινώσεις της ομάδας των 44 εταιριών που παρακολουθούμε, μέσω της στήλης του “Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου” της EuroCapital.Ημερομηνία ανακοινώσεων:  03/03/2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.


Aνακοίνωση

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 2α Φεβρουαρίου 2017, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των 893.090,80 Ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 45.094.620 σε 43.741.452 κοινές, ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 1.353.168 ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.

Εκ των ως άνω 1.353.168 ιδίων μετοχών, οι οποίες αγοράσθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 26-4-2012 έως 25-09-2012 και από 12-01-2015  έως 22-12-2016 : α) 1.132.614 ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν σε εκτέλεση της από 29.12.2014 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας και β) 220.554 ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν σε εκτέλεση της από 20.04.2012 αποφάσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των είκοσι οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ και τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (28.869.358,32 €), διαιρούμενο σε 43.741.452 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,66 Ευρώ έκαστης μετοχής.

Την 15η Φεβρουαρίου 2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 922921, η με αριθμό 19041/15.02.2017 (ΑΔΑ: ΩΠΨΟ465ΧΙ8-1ΜΑ) απόφαση του Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. ενημερώθηκε κατά την συνεδρίαση της 02/03/2017 για την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της Εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι από την Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 1.353.168 μετοχών οι οποίες ακυρώνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων και Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (τηλ. 210-98.75.081, κα. Ιωάννα Καραθανάση).


ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παραγρ. 2, περίπτωση (ε) της υπ' αρίθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας, σας γνωστοποιούμε ότι: Σύμφωνα με την από 02.03.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της εταιρίας εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μας ο κ. Iωάννης Παναγιωτόπουλος του Βασιλείου (μη εκτελεστικό μέλος) σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος  κ. Χρήστου – Αλέξη Κομνηνού του Κωνσταντίνου.

Παραθέτουμε το νέο Δ.Σ. της εταιρίας:

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ, εκτελεστικό μέλος

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ, εκτελεστικό μέλος

ΤΑΣΟΣ ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ, εκτελεστικό μέλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΑΣ, μη εκτελεστικό μέλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ, μη εκτελεστικό μέλος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ, μη εκτελεστικό μέλος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, μη εκτελεστικό μέλος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text