Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες | (Δελτίο 17/03/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

(Δελτίο 17/03/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πιο κάτω, εμφανίζονται οι (επίσημες) ανακοινώσεις της ομάδας των 44 εταιριών που παρακολουθούμε, μέσω της στήλης του “Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου” της EuroCapital.Ημερομηνία ανακοινώσεων:  17/03/2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

 

 


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.


Δελτίο Τύπου

Ημερομηνία και ώρα ανακοίνωσης ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων 2016

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας θα ανακοινώσει τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του 2016 για την Τράπεζα και τον Όμιλο την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 στις 17:30, ώρα Ελλάδας. Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη στις 18:15, την ίδια ημέρα, για την παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2017ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.


Ανακοίνωση της έγκρισης της αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της διαδικασίας επιστροφής κεφαλαίου στους Μετόχους

Η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» (στο εξής η «Εταιρεία»)  την 9η Ιανουαρίου 2017 ενημέρωσε το Επενδυτικό Κοινό για την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9ης Ιανουαρίου 2017 για την  αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των 5.465.720,00 € με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 € σε 0,35 € και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 5.465.720,00 € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,35 € σε 0,30 € και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, 0,05 € ανά μετοχή, στους Μετόχους και ανακοινώνει ότι:

Την 24η Ιανουαρίου 2017, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η με αρ. Πρωτ. 8938 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης– Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., στη συνεδρίασή της την 3η Φεβρουαρίου 2017,  ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας συνεπεία των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (32.794.320 €) διαιρούμενο σε εκατόν εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (109.314.400) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 24η Μαρτίου 2017 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,30 €  ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα  συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,05 € ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 27η Μαρτίου 2017 (ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων –record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου έχει ορισθεί η 31η Μαρτίου 2017. και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς η οποία θα καταβάλει το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου ως εξής:

Στους Χειριστές των δικαιούχων Μετόχων εφόσον τους έχει χορηγηθεί δικαίωμα είσπραξης

Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».

 Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», για όσους εκ των Μετόχων στους οποίους, για διάφορους λόγους, δεν κατέστη δυνατή η καταβολή του διανεμόμενου ποσού,  με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, μέχρι 31-12-2017.

Μετά την 31-12-2017 η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται  μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, 11526 Αθήνα.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας τηλ. 210 6968429, κ. Μαίρη Θεοτοκάτου.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text