Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες | (Δελτίο 03/11/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

(Δελτίο 03/11/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πιο κάτω, εμφανίζονται οι (επίσημες) ανακοινώσεις της ομάδας των 44 εταιριών που παρακολουθούμε, μέσω της στήλης του “Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου” της EuroCapital. Ημερομηνία ανακοινώσεων: 03/11/2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: 

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει, ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στις 02/11/2017 και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 παρ.4 του Καταστατικού της ΟΛΘ ΑΕ και του άρθρου 3 του Ν.3016/2002 όπως ισχύει, εκλέχτηκε ομόφωνα, o δικηγόρος κ.Κωνσταντίνος Χριστογιάννης, ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Τοζίδη,  για το υπόλοιπο της θητείας του.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Ανακοίνωση - Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3.11.2017

Ανακοίνωση - Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3.11.2017

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2017, την 30 Νοεμβρίου 2017

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2017, την 30 Νοεμβρίου 2017
Nine Month 2017 results announcement scheduled for November 30, 2017

 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης_Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 2α Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαγικό του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως  εκπροσωπούμενοι, είκοσ (20) εν συνόλω μέτοχοι, με 32.978.624 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 75,394 % του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.gr). 

Στο 1ο θέμα οι μέτοχοι αφενός μεν αποφάσισαν και ενέκριναν ομόφωνα την απόσχιση του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας της Εταιρείας και την εισφορά αυτού στην κατά 100% θυγατρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, αφετέρου δε επικύρωσαν ομόφωνα το σύνολο των όρων του από 27.09.2017 κοινού Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης, την από 12.09.2017 Έκθεση Εκτιμήσεως της λογιστικής αξίας του αποσχιζόμενου κλάδου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Μιχαήλ Κ. Παππά (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33331), με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 30.06.2017, καθώς και το σύνολο των συναφών δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.978.624

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,394%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.978.624

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.978.624

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τον ορισμό του κ. Θεοδοσίου Κολύβα του Αντωνίου ως εκπροσώπου της Εταιρείας και την χορήγηση προς αυτόν της ρητής και ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας, όπως στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και σε εκτέλεση της αποφάσεως που ελήφθη αναφορικά με το πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως προβεί στην υπογραφή ενώπιον του αρμοδίου Συμβολαιογράφου της σχετικής πράξεως εισφοράς του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας της Εταιρείας στην κατά 100% θυγατρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση, βεβαίωση, πράξη ή δικαιοπραξία, η διενέργεια των οποίων κρίνεται σκόπιμη, αναγκαία και κατάλληλη για την προσήκουσα υλοποίηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης και εισφοράς του ως άνω κλάδου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.978.624

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,394%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.978.624

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.978.624

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν και επικύρωσαν ομόφωνα το σύνολο των ενεργειών, δηλώσεων, πράξεων και δικαιοπραξιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των προστηθέντων και των πληρεξουσίων αυτής, οι οποίες έλαβαν χώρα στα πλαίσια και για τους σκοπούς της απόσχισης του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας της Εταιρείας και της εισφοράς του στην κατά 100% θυγατρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και επιβεβαίωσαν την παροχή της εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ώστε να προβεί σε κάθε συναφή ενέργεια, πράξη  ή δήλωση  που απαιτείται για την ολοκλήρωση της απόσχισης ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής και για την ρύθμιση όλων των ζητημάτων που τυχόν ανακύψουν από την ως άνω αποφασισθείσα απόσχιση κατά την κρίση του.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.978.624

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,394%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.978.624

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.978.624

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4ο θέμα συνεπεία της απόσχισης του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας της Εταιρείας, οι μέτοχοι ενέκριναν με πλειοψηφία 75,265% επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων την μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας και την συνακόλουθη τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην μορφή ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 περίπτωση δ΄ του κ.ν. 2190/1920.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.978.624

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,394%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.978.624

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.921.807

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 56.817

Στο 5ο θέμα λόγω της τροποποίησης του καταστατικού σκοπού και του αντικειμένου δραστηριότητας της Εταιρείας, οι μέτοχοι ενέκριναν με πλειοψηφία 75,265% επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων την μεταβολή της επωνυμίας και την συνακόλουθη τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην μορφή ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 περίπτωση δ΄ του κ.ν. 2190/1920.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.978.624

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,394%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.978.624

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.921.807

Αριθμός ψήφων κατά: 0 

Αριθμός αποχών (Παρών): 56.817
Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text