Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες | (Δελτίο 09/11/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

(Δελτίο 09/11/2017): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πιο κάτω, εμφανίζονται οι (επίσημες) ανακοινώσεις της ομάδας των 44 εταιριών που παρακολουθούμε, μέσω της στήλης του “Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου” της EuroCapital. Ημερομηνία ανακοινώσεων: 09/11/2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

JUMBO Α.Ε.E.


Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 08.11.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στο Μοσχάτο Αττικής στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, παρέστησαν νόμιμα 548 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 114.576.233 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 136.059.759 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι υπήρξε απαρτία ποσοστού 84,21% του ολοσχερώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση για τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.     Ενέκρινε τις Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2016 μέχρι 30.6.2017, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.A, μαζί με την επ' αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 2(γ), 6, 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007, του άρθρου 43α παράγραφος 3, του άρθρου 107 παράγραφος 3 και του άρθρου 136 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 άρθρο 2, τις Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2017, τις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης αυτής που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ως και την έκθεση ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Τέλος περιλαμβάνεται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης βάσει του Ν. 3873/2010 καθώς και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες βάσει του Ν. 4403/7.7.2016

Υπέρ ψήφισαν 114.217.050 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,69% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 205.676 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,18% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 153.507 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,13% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

2.       Αποφάσισε: α. Περί έγκρισης του Πίνακα Διανομής Κερδών κατά ΔΠΧΑ της 30.6.2017 και διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2016 έως 30.06.2017 και β. Περί έγκρισης χορήγησης αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

α) Υπέρ ψήφισαν 114.576.233 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

β) Υπέρ ψήφισαν 86.179.713 μετοχές, ήτοι ποσοστό 75,22% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 23.710.250 μετοχές, ήτοι ποσοστό 20,69% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 4.686.270 μετοχές ήτοι ποσοστό 4,09% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

3. Αποφάσισε για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2016 μέχρι 30.6.2017, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Υπέρ ψήφισαν 114.342.365 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,80% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 80.361 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,07% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 153.507 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,13% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

4. Εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων  της εταιρικής χρήσης από 1.7.2017 μέχρι 30.6.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Υπέρ ψήφισαν 111.381.178 μετοχές, ήτοι ποσοστό 97,21% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και κατά ψήφισαν 3.195.055 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,79% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

5. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με διετή θητεία.

Υπέρ ψήφισαν 83.689.539 μετοχές, ήτοι ποσοστό 73,04% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 29.151.756 μετοχές, ήτοι ποσοστό 25,44% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 1.734.938 μετοχές ήτοι ποσοστό 1,51% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

6. Εξέλεξε νέα Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο του 44 N. 4449/2017.

Υπέρ ψήφισαν 95.379.888 μετοχές, ήτοι ποσοστό 83,25% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και κατά ψήφισαν 19.196.345 μετοχές, ήτοι ποσοστό 16,75% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

7. Αποφάσισε περί παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και της νεοσυσταθείσας δικηγορικής εταιρείας «Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στην οποία μετέχει ως κύριος εταίρος και διαχειριστής ο Ιωάννης Οικονόμου, ο οποίος τυγχάνει Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Νομικός Σύμβουλος της εταιρείαςΕξέλεξε νέα Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο του 44 N. 4449/2017.

Υπέρ ψήφισαν 67.557.277 μετοχές, ήτοι ποσοστό 58,96% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 25.551.853 μετοχές, ήτοι ποσοστό 22,30% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 21.467.103 μετοχές ήτοι ποσοστό 18,74% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

8. Αποφάσισε για την Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έως του ποσού των ευρώ διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000,00), σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 8 του Ν. 3156/2003, με ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Αποφάσισε για την παροχή  εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (με δικαίωμα να παρέχει αυτό περαιτέρω εξουσιοδότηση σε μέλη του ή τρίτους) για την περαιτέρω διαπραγμάτευση και εξειδίκευση των όρων έκδοσης του ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) της διάρκειας του δανείου, του ποσού του δανείου, γ) του αριθμού των μετατρέψιμων ομολογιών, δ) της ονομαστικής τιμής τους, ε) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, στ) της τιμής διάθεσης των ομολογιών, ζ) του χρόνου και της μεθόδου άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και μετατροπής και η) των λοιπών όρων του ομολογιακού δανείου.

Υπέρ ψήφισαν 98.546.150 μετοχές, ήτοι ποσοστό 86,01% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και κατά ψήφισαν 16.030.083 μετοχές, ήτοι ποσοστό 13,99% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η Jumbo A.E.E.  γνωστοποιεί στους μετόχους της, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 08.11.2017 αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,36 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2016/2017. Η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει με την μορφή προμερίσματος από της 28.03.2017 ποσό ευρώ 24.490.756,62 και με την έγκριση της  Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα διανεμηθεί το υπόλοιπο ποσό των € 24.490.756,62.

Το υπόλοιπο καταβλητέο μέρισμα ανέρχεται στο μικτό ποσό των ευρώ 0,18 ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου 15%, όπου απαιτείται, ανέρχεται σε 0,1530 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τετάρτη 20.12.2017 (ημερομηνία προσδιορισμού-record date). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η  Τρίτη 19.12.2017 και η πληρωμή στους δικαιούχους θα γίνει την Πέμπτη 28.12.2017, από την πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank Ergasias Α.Ε.» ως ακολούθως:

i. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.

ii. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα.

iii. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Πληρώτριας Τράπεζας «Eurobank Ergasias Α.Ε.», για τους υπόλοιπους επενδυτές.

Για την πληρωμή από το Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank Ergasias είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Με την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την Τρίτη 27.03.2018 και εφεξής, το υπόλοιπου του μερίσματος θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 2104805267 υπεύθυνη κ. Αμαλία Καραμητσώλη).

Διευκρινίζεται στους κ.κ. Μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του υπολοίπου μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 ΑΚ περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά την σχετική παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ 1195/1942.

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

βλ. συνημμένο αρχείο

Δελτίο Τύπου - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΓΆ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Η Εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2016, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές στην Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 65Α του N. 4174/2013 όπως ισχύει ,   εκδόθηκε  φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text