Αρχική | Αναλυτές | Περιοδικό ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - ΑΡΑΙΓ- (9/11/2018)

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - ΑΡΑΙΓ- (9/11/2018)

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - ΑΡΑΙΓ- (9/11/2018)

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - ΑΡΑΙΓ

Έτος Ίδρυσης: 
Εισαγωγή στο Χ.Α.: 11 Ιουλ 2007  
Site Εταιρίας
Σελίδες Επενδυτών:
Διάγραμμα της μετοχής
Σελίδα εταιρίας στο Capital.gr

Ημερολόγιο προσεχών γεγονότων:

16 Μαΐου 2018 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων.
22 Μαΐου 2018 Αποκοπή Μερίσματος. 
23 Μαΐου 2018 Δικαιούχοι Μερίσματος (record date).
29 Μαΐου 2018 Έναρξη Πληρωμής Μερίσματος.

 

2/11/2018

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - Φορολογικός Έλεγχος 2017 και Έκδοση Πιστοποιητικού

14/9/2018

Αδύναμη προσπάθεια αντίδρασης, πέριξ των 680 μονάδων στο Χ.Α.

6/9/2018

Aegean: Νέος στόχος τα 10,3 ευρώ από NBG Securities

5/9/2018

Η Aegean σταματά τα δρομολόγια προς το Ιράν

4/9/2018

AEGEAN: ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΕΧΕΡΑΝΗ

Ισχυρό χρηματοδοτικό ενδιαφέρον για το deal των $5 δισ. της Aegean

Aegean: 4 νέα δρομολόγια το 2019 - Σε ποια δρομολόγια αυξάνονται οι πτήσεις

3/9/2018

Το «Ελευθέριος Βενιζέλος» και η επένδυση των 30 εκατ. της Aegean

AEGEAN: Το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο Όμιλος μετέφερε 5,9 εκ. επιβάτες

1/9/2018

Αύξηση τζίρου στα 455,7 εκατ. για την Aegean το πρώτο εξάμηνο(από Καθημερινή)

27/7/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης αποτελεσμάτων Πρώτου Εξαμήνου 2018


22/6/2018

Υπογραφή Δεσμευτικής Συμφωνίας με Airbus

24/5/2018
Βασικά Μεγέθη Πρώτου Τριμήνου 2018

21/5/2018

Η αιώνια πτήση ενός οραματιστή

18/5/2018

Ο Θεόδωρος Βασιλάκης και το θαύμα της Aegean

Μέρισμα 0,55 ευρώ ανά μετοχή θα διανέμει από 29 Μαΐου η Aegean

 

16/5/2018
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

24/4/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2017, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του KN 2190/1920.

Έγκριση διανομής κερδών. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής τους.

Προσαρμογή άρθρου 2 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Προσαρμογή του Καταστατικού σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 και τον Ν. 4403/2016 - τροποποίηση των άρθρων 17 παρ. 1 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας. 

Ορισμός νέων μελών Επιτροπής Έλεγχου κατ' άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018.

Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και δ.τ. «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»

(ΑΡ. ΓΕΜΗ 1797901000)

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης αεροπορικής εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Κηφισιά (Βιλτανιώτη αρ. 31), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα εμφανίζονται ως μέτοχοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 16/05/2018, ήτοι κατά την 11/05/2018 (Ημερομηνία Καταγραφής) στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας ("Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης", ΕΧΑΕ).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την ημερομηνία καταγραφής γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ, εφ'όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 13/05/2018. Στην αυτή προθεσμία οφείλουν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι, επί αποδείξει παραλαβής, στην Εταιρεία τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 29/05/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, η δε δεύτερη την 04/06/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, αμφότερες στον ίδιο τόπο, και στις δύο περιπτώσεις χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 25/05/2018 και την 31/05/2018, αντιστοίχως (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι 24/05/2018 και 01/06/2018, αντιστοίχως.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους, καθώς και το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρ. 27 Ν. 2190/20 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.aegeanair.com). Από την ίδια ημερομηνία, οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων από τα γραφεία της Εταιρείας (Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά).

Κηφισιά, 23 Απριλίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο


16/4/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ημερομηνία ανακοίνωσης βασικών μεγεθών Πρώτου Τριμήνου 2018

Κηφισιά, 16 Απριλίου 2018

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. θα ανακοινώσει βασικά λειτουργικά και οικονομικά μεγέθη για το Πρώτο Τρίμηνο 2018 την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

28/3/2018

Υπογραφή προσυμφώνου με την Airbus για την αγορά έως 42 νέων αεροσκαφών οικογένειας Α320neo, αξίας 5 δις. δολαρίων σε τιμές καταλόγου

Η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα

Κηφισιά, 28 Μαρτίου 2018

Η AEGEAN ανακοινώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, προχωρά στην υπογραφή προσυμφώνου (Memorandum of Understanding) με την εταιρεία Airbus για την απόκτηση έως 42 συνολικά αεροσκαφών νέας γενιάς της οικογένειας Α320neo.

Η συνολική αξία της επένδυσης ανέρχεται σε $5 δις. δολάρια σε τιμές καταλόγου και αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα. Τα νέα αεροσκάφη προσφέρουν δυνατότητες νέων υπηρεσιών προς τους επιβάτες, καθώς και αυξημένη εμβέλεια για επέκταση σε νέους προορισμούς και αγορές. Παράλληλα, ενισχύουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας, μέσω ουσιαστικών ωφελειών που συμβάλλουν στη βελτίωση του λειτουργικού κόστους.

Το προσύμφωνο αφορά στην παραγγελία καταρχήν 30 αεροσκαφών, δύο τύπων της οικογένειας A320neo, (Α320neo & A321neo), με δικαίωμα προαίρεσης για 12  επιπλέον αεροσκάφη. Η παραγγελία περιλαμβάνει κατΆ ελάχιστον 10 αεροσκάφη της μεγαλύτερης έκδοσης Α321neo, με δυνατότητα αύξησης του αριθμού μέσω περαιτέρω μετατροπής μέρους της παραγγελίας από Α320neo σε Α321neo.

Τα αεροσκάφη της οικογένειας Α320neo με κινητήρες τεχνολογίας νέας γενιάς και Sharklets παρέχουν εξοικονόμηση έως 15% στην κατανάλωση καυσίμου, μείωση  εκπομπών ρύπων και θορύβου, ενώ μπορούν να προσφέρουν ανάλογα με τον ακριβή τύπο και προδιαγραφές, πρόσθετη εμβέλεια από 600 έως και 1.500 χλμ. (δηλ. από 1 - 2 ώρες επιπλέον πτήσης). Τα αεροσκάφη παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο κατασκευαστών κινητήρων, είτε τηςPratt & Whitney (PW1100G-JM), είτε της CFM International (LEAP-1A). Η εταιρεία έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις και με τους δύο κατασκευαστές κινητήρων και αναμένεται να καταλήξει σε τελική επιλογή έως τον Ιούλιο του 2018.

H ολοκλήρωση και υπογραφή της τελικής συμφωνίας με την Airbus, που αναμένεται τον Ιούνιο του 2018, θα επιτρέψει στην AEGEAN να συνεχίσει την επιτυχημένη αναπτυξιακή στρατηγική της, αυξάνοντας σημαντικά αλλά και ανανεώνοντας παράλληλα τον υπάρχοντα στόλο.

Υπενθυμίζεται ότι το 2017 ο στόλος της AEGEAN αριθμούσε 46 jet αεροσκάφη της οικογένειας A320, καθώς και 12 turboprop αεροσκάφη. Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί μέρος ενός συνολικού προγράμματος επέκτασης και ανανέωσης του στόλου της εταιρείας, που αναμένεται να υλοποιηθεί μεταξύ των ετών 2020-2025.

Αναφερόμενος στη νέα επένδυση της εταιρείας ο Αντιπρόεδρος της AEGEAN κ. Ευτύχιος Βασιλάκης τόνισε: «Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για την ΑEGEAN, η αρχή ενός νέου κύκλου ανάπτυξης και δημιουργίας. Με την επένδυση στα αεροσκάφη νέας τεχνολογίας A320neo, ανανεώνουμε την υπόσχεση για ποιοτικές υπηρεσίες στους επιβάτες μας, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητά μας, πολλαπλασιάζουμε τις δυνατότητες συνεισφοράς και εξέλιξης των ανθρώπων μας, βελτιώνουμε ακόμη περισσότερο την πρώτη εντύπωση για τη χώρα μας».

Ο κ. Eric Schulz, Chief Commercial Officer της Airbus, δήλωσε σχετικά:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η AEGEAN, ένας πελάτης που χρησιμοποιεί αποκλειστικά jet αεροσκάφη Airbus, επέλεξε την κορυφαία σε πωλήσεις οικογένεια αεροσκαφών μεσαίων αποστάσεων και προστίθεται στη μεγάλη ομάδα των αεροπορικών εταιρειών που χρησιμοποιούν το νέο τύπο. Η ομοιογένεια που προσφέρουν αυτά τα αεροσκάφη, σε συνδυασμό με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, την κάλυψη μεγαλύτερης απόστασης και την πιο ευρύχωρη καμπίνα, καθιστούν την οικογένεια A320neo την καλύτερη επιλογή για τις αναπτυσσόμενες αεροπορικές εταιρείες, όπως η AEGEAN.»

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN αναφερόμενος στις λεπτομέρειες της συμφωνίας επεσήμανε: «Συνεργαστήκαμε για 12 μήνες  συστηματικά με τη συμμετοχή διαφορετικών ομάδων της Aegean για να διαμορφώσουμε και να αξιολογήσουμε τις προτάσεις των δύο υποψηφίων κατασκευαστών, πριν καταλήξουμε στην τελική επιλογή της Airbus. Στόχος μας  ήταν να βελτιώσουμε τους όρους υποστήριξης για τα αεροσκάφη, αλλά και να ορίσουμε μια νέα αφετηρία για την καλύτερη αξιοποίησή τους. Η τεχνολογία των αεροσκαφών είναι εξαιρετική. Την έχουν όμως πολλές εταιρείες και γίνεται ουσιαστικό πλεονέκτημα, χάρη στους ανθρώπους μας που με το ήθος τους και τη συνεργασία τους θα φέρουν τη διαφοροποίηση, το κάτι παραπάνω, που θα μας επιτρέψει και πάλι να ξεχωρίσουμε».

15/3/2018

Αύξηση 11% στον κύκλο εργασιών στα E1,12 δις με 13,2 εκ. επιβάτες

Κέρδη μετά από φόρους αυξημένα κατά 87%

Η AEGEAN ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2017, σημειώνοντας αύξηση 11% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε E1.127,6 εκ. Η δυναμική στις πτήσεις εξωτερικού οδήγησε τη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) να φτάσει τα E120εκ, 56% υψηλότερα από το 2016. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων έφτασαν τα E85,8 εκ., σημειώνοντας αύξηση 66%, ενώ και τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 87% και ανήλθαν σε E60,4 εκ.

Η συνολική κίνηση ανήλθε σε 13,2 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 6%. Το  δίκτυο εξωτερικού οδήγησε και πάλι την ανάπτυξη της εταιρείας, καταγράφοντας  άνοδο 9%, φτάνοντας τους 7,3 εκ. επιβάτες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά την εξαγορά της Olympic Air το 2013, η αθροιστική κίνηση εξωτερικού των δύο εταιρειών ήταν μόλις 4,3 εκ.

Αντίστοιχα, στο δίκτυο εσωτερικού η αύξηση της επιβατικής κίνησης ανήλθε σε 3% με 5,9 εκ. επιβάτες, παρά την αύξηση της δραστηριοποίησης ανταγωνιστικών εταιρειών. Η λειτουργία διασύνδεσης του κόμβου της Αθήνας για επισκέπτες προς μικρά και μεγάλα νησιά, όσο και οι χαμηλότεροι ναύλοι,  υποστήριξαν τη ζήτηση.

Η αύξηση των επιβατών και του αποτελέσματος, παρά το σταθερό αριθμό πτήσεων,  προήλθε κυρίως από τη βελτίωση στη διαχείριση του δικτύου, με τη μέση πληρότητα να φτάνει στο 83,2%, παρά την έντονη εποχικότητα της ζήτησης,  από 77,4% το προηγούμενο έτος.

Οι καθαρές λειτουργικές ροές διπλασιάστηκαν σε E120 εκ. από E59,7 εκ. το 2016, ενώ τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε E307,4 εκ.[1] την 31.12.2017. Σημειώνεται ότι κατά το 2017 ολοκληρώθηκε η τμηματική καταβολή του τιμήματος εξαγοράς της Olympic Air.

Η βελτίωση της ζήτησης προς την Ελλάδα αλλά και της εκμετάλλευσης στο εξωτερικό, υπερκάλυψαν και τη σημαντική απώλεια των επιδοτήσεων για τις άγονες γραμμές,  τα ποσά των οποίων ελαχιστοποιήθηκαν από τον Οκτώβριο του 2016.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN, ανέφερε σχετικά:

«Το 2017,  η  αναγνώριση της ποιότητας των υπηρεσιών μας σε συνδυασμό με τη ζήτηση προς την χώρα συνέβαλαν, ώστε να βελτιώσουμε την κίνηση εξωτερικού και την  κερδοφορία μας. Είναι τιμή για την προσπάθεια των ανθρώπων μας, αλλά και κεφάλαιο για την εξέλιξη της εταιρείας ότι έρευνες που διεξάγονται μεταξύ άλλων από τη Skytrax, το Condé Nast Traveler, καθώς και την Airlineratings.com, μας κατατάσσουν πλέον μεταξύ των καλύτερων εταιρειών παγκοσμίως.

Η επίτευξη πληρότητας στο επίπεδο του 83%, δεδομένης της εποχικότητας της ζήτησης της Ελλάδας και στο πλαίσιο αυξανόμενου ανταγωνισμού, αποδεικνύουν την  ωρίμανση της οργάνωσης μας στη διαχείριση δικτύου και ναύλων.

Το 2018 ξεκίνησε θετικά, με αυξημένες πληρότητες και αυξημένα δρομολόγια που στηρίζουμε και το χειμώνα. Η απασχόληση όμως του στόλου τον χειμώνα παραμένει χαμηλή. H επέκταση της τουριστικής περιόδου με κατάλληλες πολιτικές και προϊόντα, αλλά και η ανάκαμψη της καταναλωτικής δύναμης των Ελλήνων είναι απαραίτητα στοιχεία για την άμβλυνση των ζημιών κατά την περίοδο των χειμερινών μηνών.

Προγραμματίζουμε την έναρξη 18 νέων προορισμών,  προσθήκη 700 χιλ. επιπλέον θέσεων,  αλλά και περαιτέρω σημαντική επένδυση σε προϊόντα και υπηρεσίες».

Για τη χρήση του 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην προσεχή Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος E0,55 ανά μετοχή.

Αποτελέσματα Ομίλου

Σε E εκατ.

2016

2017

%

Έσοδα

1.020,3

1.127,6

11%

EBITDAR[2]

206,9

257,3

24%

EBITDA[3]

76,8

119,8

56%

Κέρδη προ φόρων

51,6

85,8

66%

Κέρδη μετά από φόρους

32,2

60,4

87%

Επιβατική Κίνηση

(σε χιλιάδες)

2016

2017

%

Εσωτερικού

5.725

5.903

3%

Εξωτερικού

6.738

7.314

9%

Σύνολο

12.463

13.217

6%

Συντελεστής πληρότητας[4]

77,4%

83,2%

5.8

Επιβάτες ανά πτήση

111

121

10%

AEGEAN

H  AEGEAN και η Olympic Air μετέφεραν 13,2 εκατομμύρια επιβάτες το 2017. Το πρόγραμμα δρομολογίων το 2018 καλύπτει ένα δίκτυο 153 προορισμών, 122 εξωτερικού και 31 εσωτερικού σε 44 χώρες. Η AEGEAN είναι μέλος της ισχυρότερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, της STAR ALLIANCE. Η Εταιρεία βραβεύτηκε για έβδομη συνεχή χρονιά και όγδοη φορά τα τελευταία 9 χρόνια, ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη για το 2017, από τα  Skytrax World Airline Awards.

Οι οικονομικές καταστάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.aegeanair.com


[1] Συμπεριλαμβάνονται δεσμευμένες καταθέσεις (¤7,0 εκ.) και επενδύσεις σε ομόλογα (¤6,9 εκ.)

[2] EBITDAR: Earnings before interest, tax, depreciation, amortization & lease payments: λειτουργικό αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και μισθώσεων αεροσκαφών.

[3] Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

[4] Σύνολο χιλιομετρικών επιβατών προγραμματισμένων πτήσεων προς χιλιομετρικές θέσεις

Αποτελέσματα Έτους 2017

28/2/2018

Κηφισιά, 28 Φεβρουαρίου 2018

Η εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών ως ακολούθως:

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2017 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2017, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.aegeanair.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2017: Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 (τηλε-διάσκεψη στις 16:00 ώρα Ελλάδος)

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων: Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

Αποκοπή Μερίσματος: Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Δικαιούχοι Μερίσματος (record date): Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

(Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος έπεται της 18ης Μαΐου 2018, ημερομηνία λήξης Σ.Μ.Ε. επί του δείκτη FTSE/ATHEX LARGE CAP, στον οποίο συμμετέχει η μετοχή της ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.)

Έναρξη Πληρωμής Μερίσματος: Τρίτη, 29 Μαΐου 2018.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

 
Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text