Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες | (Δελτίο 19/3/2018): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

(Δελτίο 19/3/2018): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πιο κάτω, εμφανίζονται οι (επίσημες) ανακοινώσεις της ομάδας των 44 εταιριών που παρακολουθούμε, μέσω της στήλης του

 “Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου” της EuroCapital. Ημερομηνία ανακοινώσεων: 19/03/2018

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΙΑΣΩ Α.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ Άρθρου 4 Παρ.2ε του Ν.3401/2005

Η Σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Εντύπου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ.2ε) του ν.3401/2005, όπως ισχύει κατά το χρόνο σύνταξης του. Το παρόν Πληροφοριακό Έντυπο έχει συνταχθεί από την Εταιρεία, η οποία είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια και πληρότητα, είναι δε διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Χ.Α www.helex.gr και της Εταιρείας www.groupiaso.gr

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. (ε) του Ν. 3401/2005, η εταιρεία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» (εφεξής «ΙΑΣΩ Α.Ε.») γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Η από 09 Φεβρουαρίου 2018 μετ΄ αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΑΣΩ Α.Ε., κατά το συνολικό ποσό των  δέκα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (15.356.849,20€) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους από το ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων μίας χιλιάδων και εννιακοσίων τριάντα (34.901.930) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,44 € εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία  τέσσερις (4) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές.

Συνεπεία των ανωτέρω, η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων μίας χιλιάδων και εννιακοσίων τριάντα (34.901.930) νέων κοινών μετοχών της ΙΑΣΩ Α.Ε., ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€0,44) η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους υφιστάμενους μετόχους της ΙΑΣΩ Α.Ε. σε αναλογία τέσσερις (4) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές.

Με την ολοκλήρωση της αύξησης το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της ΙΑΣΩ Α.Ε. θα ανέλθει σε πενήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (53.748.971,76€) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τέσσερις (122.156.754) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) εκάστης.

 Την 12/03/2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1346068, η με αριθμό πρωτ. 28653/12.03.2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 6ΞΦΠ465ΧΙ8-ΤΝΣ) με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, σύμφωνα με την από 09.02.2018 απόφαση της μετ΄αναβολή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΙΑΣΩ Α.Ε.

Οι νέες μετοχές από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό αυτού.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών χωρίς  το δικαίωμα λήψης δωρεάν  μετοχών καθώς και η προσαρμογή της τιμής των μετοχών θα γίνει την 4η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έγκρισης εισαγωγής των νέων μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων των νέων μετοχών (record date) ορίζεται η 5η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής αυτών.

Η Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών καθώς και η πίστωσή τους στις Μερίδες των δικαιούχων ορίζεται η 3η εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων.

Υπεύθυνοι για την σύνταξη του παρόντος εντύπου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι κ.κ. Εμμανουήλ Δουλγεράκης, Διευθύνων Σύμβουλος και Στυλιανός Τσιρόπουλος, Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου ΙΑΣΩ.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Υπηρεσία Μετόχων της ΙΑΣΩ Α.Ε.: Λ. Κηφισίας αρ. 37-39, 15121, Μαρούσι, τηλ. 210-6184177, φαξ 210-6184180.

Το παρόν έντυπο παροχής πληροφοριών μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της εταιρείας στη Λεωφόρο Κηφισίας αρ. 37-39, στο Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 15121 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.groupiaso.gr. 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ BANCAROMANEASCA

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ BANCAROMANEASCA

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2018

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σε σχέση με την πώληση της θυγατρική της στην OTP Bank Romania («OTP»), ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι απέρριψε την αίτηση της OTP για την απόκτηση του 99,28% της Banca Romaneasca (“BROM”). Η έγκριση της OTP ως νέου μετόχου της BROM από την Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Αυτή η απόφαση δεν επηρεάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα και λειτουργία της BROM. Η BROM συνεχίζει να επικεντρώνεται στην κάλυψη των αναγκών των πελατών της, διατηρώντας τα επίπεδα κερδοφορίας της και την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, στο πλαίσιο της απρόσκοπτης στήριξής της από τον όμιλο ΕΤΕ.

Η ΕΤΕ διερευνά τις διάφορες στρατηγικές επιλογές για τις δραστηριότητες της στην Ρουμανία στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης.

Η Credit Suisse International ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ. Η Freshfields Bruckhaus Deringer ενεργεί ως Διεθνής Νομικός Σύμβουλος και η PeliFilip σαν τοπικός νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.


 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text