Αρχική | Εταιρίες | Εισηγμένες | (Δελτίο 22/3/2018): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

(Δελτίο 22/3/2018): Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις εισηγμένων εταιριών - A' μέρος

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πιο κάτω, εμφανίζονται οι (επίσημες) ανακοινώσεις της ομάδας των 44 εταιριών που παρακολουθούμε, μέσω της στήλης του

 “Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου” της EuroCapital. Ημερομηνία ανακοινώσεων: 22/03/2018

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας

«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν.3401/2005, όπως ισχύουν, ότι από την 21.03.2018 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 21.03.2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού έως €120 εκατ., διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 120.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστη €1.000 (οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 16.03.2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Το Χ.Α. την 20.03.2018 διεπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς του ΚΟΔ:

ΕΝΔΕIΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ

21.03.2018

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

21.03.2018

Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.

21.03.2018

Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών, στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

22.03.2018

Έγκριση Εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το Χ.Α.

26.03.2018

Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης.

27.03.2018

Έναρξη δημόσιας προσφοράς - εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. -ώρα 10 π.μ. ώρα Ελλάδος).

29.03.2018

Λήξη δημόσιας προσφοράς -εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. -ώρα Ελλάδος 16:00).

29.03.2018(1)

Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης, της τιμής διάθεσης και του επιτοκίου.

04.04.2018(2)

Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε.

04.04.2018(2)

Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία.

Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στις Μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.

05.04.2018

Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.

(1) Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων εντός δύο εργάσιμων ημερών.

(2) Σημειώνεται ότι οι ημερομηνίες έχουν προσαρμοστεί λόγω των Χρηματιστηριακών Αργιών που παρεμβάλλονται (Καθολικό Πάσχα).

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας. 

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 21.03.2018, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών» (athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia ), της Εταιρείας (http://www.gekterna.com/el/investor-relations/enimerwtikadeltia/ ), των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι της «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» (www.nbgsecurities.com), της «ALPHA BANK Α.Ε.» (http://www.alpha.gr/page/default.asp?id=5224&la=1), της  «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (http://www.piraeusbankgroup.com/gekterna) και της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» (https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae), των Αναδόχων, ήτοι της «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (http://www.euroxx.gr/gr/content/article/ΓΕΚΤΕΡΝΑ-corporate-bond-46149) και της «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.» (http://www.ibg.gr/enimerotika-kai-pliroforiaka-deltia ). 

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί από τον επενδυτή, σε έντυπη μορφή δωρεάν στα γραφεία της Εταιρείας, του Συμβούλου Έκδοσης και στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και των Αναδόχων κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας,  Μεσογείων 85, τηλ. 210-6968000

Αθήνα, 21.03.2018

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.

Στην ετήσια ενημέρωση αναλυτών, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και τα βασικά οικονομικά μεγέθη της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για τη χρήση 2017.

Η στρατηγική της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ τη χρήση 2017 επικεντρώθηκε στην επίτευξη υψηλού βαθμού απασχόλησης του Διυλιστηρίου, στην κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο διάθεσης της παραγωγής προϊόντων στις 3 κύριες αγορές στις οποίες παραδοσιακά δραστηριοποιείται (Εσωτερική, Εξαγωγές, Ναυτιλία-Αεροπορία), και στη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών.

Το 2017 η Εταιρία προχώρησε με μεγάλη επιτυχία στην αναχρηματοδότηση Ομολογιών (Senior Notes) ποσού Ευρώ 350 εκατ. πενταετούς διάρκειας με τοκομερίδιο (coupon) σταθερού επιτοκίου 5,125% ετησίως. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο 2017 η κατά 100% θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ εταιρία υπό την επωνυμία MOTOR OIL FINANCE PLC, η οποία εδρεύει στο Λονδίνο, άντλησε ποσό Ευρώ 350 εκατ. μέσω προσφοράς Ομολογιών πενταετούς διάρκειας με τοκομερίδιο σταθερού επιτοκίου 3,25% ετησίως. Οι Ομολογίες εισήχθησαν και διαπραγματεύονται στην αγορά Global Exchange Market (GEM) του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας (Irish Stock Exchange).

Ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης διάθεσης Ομολογιών που αναφέρεται παραπάνω, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ επέτυχε την επιμήκυνση της λήξης των δανειακών της υποχρεώσεων καθώς και σημαντική μείωση των χρεωστικών τόκων.

Κατά τη διάρκεια του 2017 η παραγωγή του Διυλιστηρίου ανήλθε στο ιστορικό υψηλό των 13 εκατ. Μετρικών Τόνων έναντι 11,5 εκατ. Μετρικών Τόνων τη χρήση 2016. Η Εταιρία πέτυχε αύξηση του όγκου των συνολικών πωλήσεων για ένατη συνεχόμενη χρονιά αξιοποιώντας τον εξαγωγικό της προσανατολισμό. Ο όγκος πωλήσεων εξωτερικού το 2017 διαμορφώθηκε στο 82,28% του συνολικού όγκου πωλήσεων της Εταιρίας έναντι 77,85% το 2016.

Οι θετικές ταμειακές ροές της χρήσης 2017 έδωσαν τη δυνατότητα για τη μείωση του καθαρού δανεισμού για έκτη συνεχόμενη χρήση. Ο καθαρός δανεισμός της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ στις 31.12.2017 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 29 εκατ. από Ευρώ 863 εκατ. στις 31.12.2011. Το ύψος του καθαρού δανεισμού της 31 Δεκεμβρίου 2017 αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό για την Εταιρία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017

Οι πωλήσεις προϊόντων της Εταιρίας σε όγκο ανήλθαν το 2017 σε ΜΤ 13,83 εκατ. (νέο ιστορικό υψηλό) έναντι ΜΤ 13,04 εκατ. το 2016.

Τα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) της μητρικής για το 2017 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 551,5 εκατ. έναντι Ευρώ 522,9 εκατ. για το 2016 επηρεαζόμενα από τα ενισχυμένα περιθώρια διύλισης και τον αυξημένο όγκο πωλήσεων.

Τα Κέρδη προ Φόρων της Εταιρίας διαμορφώθηκαν τη χρήση 2017 σε Ευρώ 422,3 εκατ. έναντι Κερδών Ευρώ 392,8 εκατ. τη χρήση 2016.

Τα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους της Εταιρίας διαμορφώθηκαν τη χρήση 2017 σε Ευρώ 295,6 εκατ. έναντι Κερδών Ευρώ 274,6 εκατ. τη χρήση 2016.

ΚΥΡΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΧΡΗΣΗΣ 2017

Τα ενοποιημένα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) για το 2017 ήταν Ευρώ 620,5 εκατ. έναντι Ευρώ 603,5 εκατ. για το 2016.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 450,3 εκατ. τη χρήση 2017 έναντι Κερδών Ευρώ 428,8 εκατ. τη χρήση 2016.

Τα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 313,6 εκατ. τη χρήση 2017 έναντι Κερδών Ευρώ 297,8 εκατ. τη χρήση 2016. 

ΜΕΡΙΣΜΑ

Η Διοίκηση της Εταιρίας θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού  Ευρώ 144.017.874 (ή Ευρώ 1,30/μετοχή) για τη χρήση 2017.

Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή (DPS) αποτελεί ιστορικό υψηλό για την Εταιρία και αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 6,92% με βάση το κλείσιμο της τιμής της μετοχής στις 31.12.2017 και σε 7,38% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price) κατά τη διάρκεια του 2017.

Μαρούσι, 22 Μαρτίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text