Αρχική | Εταιρίες | Τράπεζες | Εθνική: Η πρώτη τράπεζα που θα μειώσει τα NPEs κάτω από τα 10 δισ. ευρώ

Εθνική: Η πρώτη τράπεζα που θα μειώσει τα NPEs κάτω από τα 10 δισ. ευρώ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Εθνική: Η πρώτη τράπεζα που θα μειώσει τα NPEs κάτω από τα 10 δισ. ευρώ

Η Εθνική θα είναι η πρώτη Τράπεζα που θα μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της κάτω από τα 10 δισ. ευρώ όπως ανέφερε η διοίκηση του ομίλου κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 2017.

Σχετικά με το θέμα της Εθνικής Ασφαλιστικής ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, δήλωσε: "Η πρόθεσή μας είναι η ολοκλήρωση της πώλησης της ασφαλιστικής να γίνει φέτος. Εξετάζουμε όλες τις διαθέσιμες στρατηγικές επιλογές για τη μεγιστοποίηση του οφέλους". Παράλληλα τόνισε ότι το περιουσιακό στοιχείο (η ασφαλιστική) είναι σε εξαιρετική κατάσταση, ενώ ερωτηθείς αν θα την διατηρήσουν στο χαρτοφυλάκιό τους απήντησε: διαπραγματευτήκαμε στο παρελθόν να κρατήσουμε την ασφαλιστική στον όμιλο της Εθνικής, αυτό, όμως, απορρίφθηκε λόγω του επιβεβλημένου πλάνου αναδιάρθρωσης. "Βεβαίως διατηρούμε το 25% της Εθνικής Ασφαλιστικής" κατέληξε 

Σημαντική μείωση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το 2017

Σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων – ξεπερνώντας τον στόχο κατά 0,83 δισ. ευρώ – εμφάνισε η Εθνική Τράπεζα το 21017. Σημειώνεται μάλιστα ότι η ΕΤΕ είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που αποδεσμεύτηκε από τον ELA στα τέλη Νοεμβρίου, αντανακλώντας την παραδοσιακά ισχυρή καταθετική της βάση.

Συγκεκριμένα, το δ’ τρίμηνο του 2017, τα εγχώρια Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά 0,7 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και τις διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων.

Όσον αφορά τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου, η ΕΤΕ εμφάνισε ζημιές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 163 εκατ. ευρώ το 2017, αρνητικά επηρεαζόμενες από τις υψηλές προβλέψεις για επισφαλή δάνεια

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας για τη χρήση του 2017, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, δήλωσε τα εξής:

Σε μία χρονιά ανάπτυξης, αν και χαμηλότερης της αρχικά αναμενόμενης, για την Ελληνική οικονομία, η ΕΤΕ κατάφερε να ισχυροποιήσει τα αποτελέσματά της στους βασικούς τομείς των εγχώριων δραστηριοτήτων της, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τον ισολογισμό της. 

Από πλευράς ρευστότητας, η ΕΤΕ είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που αποδεσμεύτηκε από τον ELA στα τέλη Νοεμβρίου, αντανακλώντας την παραδοσιακά ισχυρή καταθετική βάση της Τράπεζας, κυρίως στις καταθέσεις χαμηλού κόστους, καθώς και τη ρευστότητα προερχόμενη από τις αποεπενδύσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ήδη δημιουργήσει σημαντικό απόθεμα ρευστότητας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην ΕΤΕ να αυξήσει τις χρηματοδοτήσεις κατά τη διάρκεια του 2018.

Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, η ΕΤΕ κατόρθωσε να διατηρήσει σταθερό ρυθμό μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά την τελευταία διετία, επιτυγχάνοντας συνολική μείωση €4,2 δισ. από το τέλος του 2015, καλύπτοντας 50% του στόχου για το 2019. Το αποτέλεσμα αυτό υπερβαίνει τον στόχο που τέθηκε για το 2017 κατά €0,8 δισ., με την κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να ανέρχεται σε 56% ή 61% μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, στα υψηλότερα επίπεδα του εγχώριου τραπεζικού κλάδου. Αυτό αντανακλά τη συντηρητική πολιτική προβλέψεων της ΕΤΕ, θέτοντας τις βάσεις για την επίτευξη του στόχου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού για το 2018.

Από πλευράς κεφαλαιακής επάρκειας, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 17,0%, μη ενσωματώνοντας τη θετική επίπτωση από τις εναπομείνασες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας. Ως εκ τούτου, η ΕΤΕ εισέρχεται στην άσκηση προσομοίωσης της ΕΚΤ για το 2018 με ενισχυμένα ποσοστά κεφαλαιακής επάρκειας και κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Αναφορικά με τις επιδόσεις της τράπεζας σε επίπεδο κερδοφορίας, η ΕΤΕ ενίσχυσε τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων κατά περίπου 5% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας αύξηση καθαρών εσόδων από προμήθειες ενώ ταυτόχρονα μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους λόγω της συνεχιζόμενης δανειακής απομόχλευσης. Οι λειτουργικές δαπάνες συνέχισαν να βαίνουν μειούμενες, με μείωση  περίπου 7% σε ετήσια βάση.

Το 2018, το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω, όπως διαφαίνεται από τους εκτιμώμενους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ, την ανάκαμψη των επενδύσεων και εξαγωγών, καθώς και τη συνεχιζόμενη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, η επιτυχής ολοκλήρωση του Τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα όσον αφορά τη βιώσιμη ανάκαμψη της Ελλάδας. Μέσα σε αυτό το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, η στρατηγική της ΕΤΕ θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην αύξηση της χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας, στην περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων πλέον των στόχων, καθώς και στην επιστροφή σε ουσιώδη οργανική κερδοφορία, κεφαλαιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του ισολογισμού της.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώνονται για 7ο συνεχόμενο τρίμηνο

Η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) συνεχίστηκε και κατά το Δ’ τρίμηνο του 2017 και διαμορφώθηκε σε €0,7 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλειών και τις διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων ύψους €683 εκατ. Ειδικότερα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (περίμετρος Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού-ΕΕΜ) παρέμεινε αρνητικός κατά το Δ’ τρίμηνο του 2017 (-€51 εκατ. έναντι -€126 εκατ. το Γ’ τρίμηνο) και διαμορφώθηκε σε -€127 εκατ. για το 2017. Η Τράπεζα έχει ήδη μειώσει τα Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα κατά €4,2 δισ. από το τέλος του 2015, υπερβαίνοντας το στόχο του ΕΕΜ για το 2017 κατά €0,83 δισ. και καλύπτοντας περίπου το ½ της απόστασης του τελικού στόχου του 2019. Ο εγχώριος δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων μειώθηκε κατά 113 μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 44,1% το Δ’ τρίμηνο του 2017, με το αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να διατηρείται σε 55,7% στην Ελλάδα ή σε 61,3% μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, αποτελώντας μακράν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των συστημικών ελληνικών τραπεζών.

Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κινήθηκε επίσης σε αρνητικά επίπεδα (-€311 εκατ. από σε €66 εκατ. Γ’ τρίμηνο του 2017) σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες δανείων, αντανακλώντας την επιτάχυνση των αναδιαρθρώσεων δανείων. Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 76,0% στην Ελλάδα (74,7% σε επίπεδο Ομίλου) ή σε 83,9% μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9.

Στην Ελλάδα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) ανήλθε σε 250 μ.β. από 197 μ.β. το Γ’ τρίμηνο του 2017, αντανακλώντας την αύξηση των προβλέψεων στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο, κυρίως λόγω αναπροσαρμογών στην καθαρή αξία των εξασφαλίσεων. Ως αποτέλεσμα, το εγχώριο κόστος πιστωτικού κινδύνου παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα κατά το 2017, ανερχόμενο σε 250 μ.β. από 212 μ.β. το 2016. Ο συνδυασμός της συντηρητικής πολιτικής προβλέψεων κατά το 2017 και της εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 θέτουν τις βάσεις για σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου το 2018, γεγονός το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιστροφή της Τράπεζας σε ουσιώδη οργανική κερδοφορία.

Στη ΝΑ Ευρώπη[1], ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε σε 33,2% το Δ' τρίμηνο του 2017, με το δείκτη κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις να διαμορφώνεται σε 52,2%.

Ενισχυμένη ρευστότητα

Οι καταθέσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €40,3 δισ. το Δ’ τρίμηνο του 2017 (+4,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο), αντανακλώντας την αύξηση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά €1,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση, λόγω της ευνοϊκής εποχικότητας και των εισροών καταθέσεων από επιχειρήσεις. Στο διάστημα μετά την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, οι εισροές καταθέσεων της ΕΤΕ στην Ελλάδα ανέρχονται σε €3,0 δισ. συνολικά και αφορούν κυρίως σε καταθέσεις ταμιευτηρίου, με το αντίστοιχο μερίδιο αγοράς να διαμορφώνεται σε 37%. Οι καταθέσεις στη Ν.Α. Ευρώπη[2] παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο στα €1,9 δισ.

Ως αποτέλεσμα του παραπάνω, ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 79% στην Ελλάδα (83% το Γ’ τρίμηνο του 2017) και σε 80% σε επίπεδο Ομίλου, στα καλύτερα επίπεδα του κλάδου, θέτοντας τις βάσεις για ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης μέσα το 2018.

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε σε μόλις €2,8 δισ. το Μάρτιο από €12,3 δισ. το τέλος του Δ’ τριμήνου του 2016, με μηδενική εξάρτηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (ELA) από το τέλος Νοεμβρίου 2017, εν μέρει λόγω των ενεργειών κεφαλαιακής ενίσχυσης. Η πλήρης απεξάρτηση από τον ELA συνιστά σαφή πιστωτική διαφοροποίηση σε σχέση με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες. Επί του παρόντος, η Τράπεζα έχει δημιουργήσει ένα απόθεμα ρευστότητας, το οποίο στοχεύει να εκταμιεύσει ως χορηγήσεις σε υγιείς επιχειρήσεις, εκμεταλλευόμενη το χαμηλό κόστος χρηματοδότησής της. Αξίζει να σημειωθεί ότι εμφανίστηκαν πρώιμες ενδείξεις ανάκαμψης της ζήτησης επιχειρηματικών δανείων κατά το Δ’ τρίμηνο του 2017, με τις επιχειρηματικές εκταμιεύσεις να υπερβαίνουν τα €0,5 δισ., ξεπερνώντας ιστορικά υψηλά μετά την κρίση.

Η επιτυχής εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ, σε συνδυασμό με την απρόσκοπτη πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά, θα διασφαλίσουν την απεξάρτηση της Τράπεζας από τον ΕLA, παρέχοντας την απαραίτητη ρευστότητα για τη χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας.

Κεφαλαιακή επάρκεια

Ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CET1) ανήλθε σε 17,0% και σε 16,7% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ. Η εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 θα επιβαρύνει τα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας συνολικά κατά περίπου 350 μ.β., επίπτωση η οποία διαμορφώνεται σε περίπου 120 μ.β. για το χρονικό ορίζοντα τριετίας στα πλαίσια της άσκησης προσομοίωσης της ΕΚΤ, λόγω της εφαρμογής της μεταβατικής περιόδου.

Οι υπολειπόμενες αποεπενδύσεις αναμένεται να ενισχύσουν τα κεφάλαια και τη ρευστότητα της ΕΤΕ σημαντικά, με επίκεντρο την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Κερδοφορία

Ελλάδα

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €175 εκατ. το Δ΄ τρίμηνο του 2017 από €184 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας κυρίως την αύξηση των λειτουργικών δαπανών (+4,4% σε τριμηνιαία βάση) λόγω εποχικότητας.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €343 εκατ. από €352 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του 2017, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του δανειακού χαρτοφυλακίου, η οποία αντιστάθμισε το όφελος από την περαιτέρω αποκλιμάκωση της χρηματοδότησης μέσω ELA (-€2,4 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, κατά μέσο όρο). Η επαναγορά ομολόγων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) από τον ΕΜΣ στα πλαίσια της ανταλλαγής ομολόγων ΕΤΧΣ/ΕΜΣ των ελληνικών τραπεζών συνέβαλε στη βελτίωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου κατά 6 μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 311 μ.β. το Δ’ τρίμηνο του 2017.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €60 εκατ. το Δ τρίμηνο του 2017 από €51 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας την αυξημένη χρήση καρτών και την ανάκαμψη των προμηθειών επιχειρηματικών δανείων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Σε επίπεδο έτους, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €218 εκατ., ενισχυμένα κατά 41,7% σε ετήσια βάση. Η αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες αντανακλά την εξάλειψη της εξάρτησης της Τράπεζας από τον Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ. Εξαιρώντας τις προμήθειες χρηματοδότησης μέσω ELA, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 9,6% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την ενίσχυση των προμηθειών Λιανικής Τραπεζικής κατά 9,1% σε ετήσια βάση, καθώς και την αύξηση των προμηθειών από παρεπόμενες τραπεζικές εργασίες (διαχείριση κεφαλαίων, προμήθειες από χρηματιστηριακές υπηρεσίες και λοιπές συναλλαγές) κατά 26,9% σε σχέση με το 2016.  

Οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε €228 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2017 από €219 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2017, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση στα έξοδα προς τρίτους (αμοιβές συμβούλων και ορκωτών λογιστών). Σε επίπεδο έτους, οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε €868 εκατ., μειωμένες κατά 7,0% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την περιστολή των δαπανών προσωπικού (-10,9% σε ετήσια βάση), με τα γενικά και διοικητικά έξοδα να παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα σε ετήσια βάση. Η σημαντική μείωση στις δαπάνες προσωπικού ενσωματώνει το όφελος από το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2016 και αφορούσε σε περίπου 10% του προσωπικού στην Ελλάδα. Ο δείκτης Κόστους προς Οργανικά έσοδα βελτιώθηκε σε 51,8% το 2017 από 54,7% το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Οι ζημίες μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €55 εκατ. από €49 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2017, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια (+25,6% σε τριμηνιαία βάση).

Σε επίπεδο έτους, ο Όμιλος σημείωσε ζημίες μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €177 εκατ., αντανακλώντας κυρίως τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια (κόστος πιστωτικού κινδύνου στις 250 μ.β. το 2017).

ΝΑ Ευρώπη

Στη ΝΑ Ευρώπη1, Ο Όμιλος σημείωσε ζημίες μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €5 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2017 έναντι κερδών €4 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια (€11 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2017 από €4 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο).

[1] Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του Ομίλου σε Κύπρο και ΠΓΜΔ

[2] Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του Ομίλου σε Κύπρο και ΠΓΜΔ

[3] Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του Ομίλου σε Κύπρο και ΠΓΜΔ

Κύρια επιτεύγματα του οικονομικού έτους 2017

- Η συνολική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανέρχεται σε €4,2 δισ. από το τέλος του 2015, αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (-€1,7 δισ.) και τις διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων (-€ 2,5 δισ.). Η Τράπεζα έχει υπερβεί το στόχο για το 2017 κατά €0,83 δισ., αποκλειστικά λόγω των καλυτέρων τάσεων στο ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλειών (defaults - curings)

- Η συντηρητική πολιτική προβλέψεων για το 2017 και η εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως (ΔΠΧΠ) 9 θέτουν τις βάσεις για την ομαλοποίηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου (CoR) κατά το 2018, γεγονός το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιστροφή της Τράπεζας σε ουσιώδη οργανική κερδοφορία

- Η ολοκλήρωση της πώλησης της United Bulgarian Bank (UBB) & Interlease στη Βουλγαρία και της Vojvodjanska Banka & NBG Leasing στη Σερβία, προσέθεσε περίπου 109 μ.β. στο δείκτη CET1, ενισχύοντας τη ρευστότητα του Ομίλου κατά περίπου €1,2 δισ.

- Η ενισχυμένη ρευστότητα της Τράπεζας, όπως αυτή διαφαίνεται από τη μηδενική έκθεση στον μηχανισμό ELA από τα τέλη Νοεμβρίου 2017 και το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης των 50 μ.β., θα συμβάλουν θετικά στα σχέδια πιστωτικής επέκτασης της ΕΤΕ για το 2018 και έπειτα

- Η Τράπεζα ολοκλήρωσε τον Οκτώβριο του 2017 την πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολόγων στην Ελληνική αγορά από το 2009, εκδίδοντας τριετές ομόλογο ύψους €750 εκατ.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν για 7ο συνεχόμενο τρίμηνο

- Το Δ’ τρίμηνο του 2017, τα εγχώρια Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά €0,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και τις διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων

- Στην Ελλάδα, ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων διαμορφώθηκε σε 44,1%, σημειώνοντας πτώση ύψους 113 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκε κατά 175 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, αγγίζοντας το 32,3%

- Η ΕΤΕ διατηρεί τα χαμηλότερα επίπεδα Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μεταξύ των εγχώριων τραπεζών, σε συνδυασμό με τους υψηλότερους δείκτες κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων 

- Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις, οι οποίοι διαμορφώθηκαν σε 56% και 76% στην Ελλάδα, αντίστοιχα

- Η εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 ενισχύει περαιτέρω τον εγχώριο δείκτη κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων από σωρευμένες προβλέψεις κατά περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες σε 61%. Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώνεται σε 84%

Η πρώτη Τράπεζα με πλήρη απεξάρτηση από το μηχανισμό ELA

- Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανέρχεται σήμερα σε μόλις €2,8 δισ. από €12,3 δισ. το τέλος του 2016, με μηδενική εξάρτηση από το μηχανισμό ΕLA

- Οι εγχώριες καταθέσεις ενισχύθηκαν σημαντικά κατά €1,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω εποχικότητας αλλά και της αύξησης στα υπόλοιπα καταθέσεων των επιχειρήσεων

- Η Τράπεζα έχει δημιουργήσει απόθεμα ρευστότητας, το οποίο διασφαλίζει την απεξάρτηση από το μηχανισμό ELA, ενώ παρέχει στην ΕΤΕ τη δυνατότητα να διευρύνει τις χορηγήσεις σε υγιείς επιχειρήσεις κατά το 2018, προς όφελος των καθαρών επιτοκιακών εσόδων

Δείκτης CET1 στο 17,0%

- Ο δείκτης CET1 ανέρχεται σε 17,0% και σε 16,7% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ

- Η συνολική επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 ανέρχεται σε περίπου 350 μ.β. και σε περίπου 120 μ.β. για το χρονικό ορίζοντα τριετίας στα πλαίσια της άσκησης προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Για το 2018, ο δείκτης CET1 θα επηρεαστεί κατά περίπου 50 μ.β. από την υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 9

Ζημιές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €163 εκατ. το 2017 σε επίπεδο Ομίλου, αρνητικά επηρεαζόμενες από τις υψηλές προβλέψεις για επισφαλή δάνεια

- Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €809 εκατ. το 2017 (+5% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας τη θετική επίδοση των καθαρών εσόδων από προμήθειες (+42% σε ετήσια βάση) και τη περιστολή των λειτουργικών δαπανών (-7% σε ετήσια βάση)

- Στην Ελλάδα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο βελτιώθηκε κατά 26 μ.β. σε ετήσια βάση ανερχόμενο σε 305 μ.β. το 2017, παρά την υποχώρηση των καθαρών εσόδων από τόκους σε €1,459 εκατ. (-6% σε ετήσια βάση), λόγω της συνεχιζόμενης απομόχλευσης του δανειακού χαρτοφυλακίου και της μεταβολής της παρούσας αξίας των ζημιών απομείωσης (unwind)

- Στην Ελλάδα, οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση το 2017 σε €868 εκατ., αντικατοπτρίζοντας την περιστολή των δαπανών προσωπικού κατά 11% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα στην διαμορφώθηκε σε 52% από 55% το 2016

- Οι εγχώριες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €771 εκατ. το 2017, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) να ανέρχεται σε 250 μ.β. (+38 μ.β. σε ετήσια βάση)

- Ανάκαμψη οργανικών κερδών προ προβλέψεων. Το καθαρό αποτέλεσμα επηρεάστηκε αρνητικά από μη οργανικές ζημίες και αυξημένες προβλέψεις

- Ζημίες από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους €249 εκατ. το 2017, ως αποτέλεσμα των αποεπενδύσεων από τις θυγατρικές της ΕΤΕ σε Σερβία, Ρουμανία και Αλβανία


Πηγή: capital.gr


25

Διαβάστε το άρθρο από την πηγή

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text