Αρχική | Αναλυτές | Περιοδικό ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ | ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π - ΡΕΒΟΙΛ - (1/8/2018)

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π - ΡΕΒΟΙΛ - (1/8/2018)

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π - ΡΕΒΟΙΛ - (1/8/2018)

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π - ΡΕΒΟΙΛ

Έτος ίδρυσης: 1982
Εισαγωγή στο Χ.Α.: 7 Ιανουαρίου 2004 
Site Εταιρείας
Σελίδες Επενδυτών
Διάγραμμα της Μετοχής

 


 

 

 


 

1/8/2018
Ανακοίνωση για το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου και το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου

26/7/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

29/6/2018
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 29.6.2018

26/6/2018
Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού


8/6/2018
Πρόσκληση μετόχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.6.2018

27/4/2018
Δελτίο Τύπου - Ετήσια οικ. αποτελέσματα 2017

26/4/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2018

30/3/2018

Σύναψη Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Η Εταιρεία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει ότι, σε εκτέλεση των από 20/3/2018 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη στην υπογραφή σύμβασης για τη σύναψη Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 8.052.500 ευρώ με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Το δάνειο είναι τετραετούς διάρκειας χωρίς  εξασφαλίσεις και σκοπός του είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

20/3/2018

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20.3.2018

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ανακοινώνει ότι την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5 στη Βάρη Αττικής, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) 6 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 15.657.859 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 70,28% επί συνόλου 22.280.000 κοινών ονομαστικών μετοχών. Για τον καθορισμό της απαρτίας δεν έχουν συμπεριληφθεί οι 367.401 ίδιες μετοχές οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Αποφάσισε ομόφωνα όπως η Εταιρία προχωρήσει στην σύναψη με την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» σύμβασης, για την έκδοση σύμφωνα με το ν. 3156/2003 και τον κ.ν. 2190/1920, κοινού ομολογιακού δανείου ποσού οκτώ εκατομμυρίων πενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.052.500), χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, προκειμένου να καθορίσει τους ειδικότερους όρους εκδόσεως του δανείου, κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοσή του, να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της εκδόσεως , να μεριμνήσει για την έκδοση των τίτλων των ομολογιών και να εκπροσωπήσει την Εταιρία ενώπιον των ομολογιούχων δανειστών.

Έγκυρες ψήφοι 15.657.859 (70,28% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.657.859, (100%) κατά 0, αποχή 0.

2. Αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα των άρθρων 4 , 10 και 21 ως ακολούθως:

(Προστέθηκαν τα εδάφια 1ζ και 1η στο άρθρο 4 περί σκοπού, τροποποιήθηκε το εδάφιο 2δ στο άρθρο 10 περί αρμοδιότητας Γενικής Συνέλευσης και προστέθηκε η παράγραφος 4 στο άρθρο 21 περί Εξουσίας – Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου)
Αρθρο 4

Ι.   Σκοποί της Εταιρείας είναι:

……………………..

1ζ) Η εμπορία, προμήθεια και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

1η) Η διαμεσολάβηση και η παροχή εργασιών και εν γένει υπηρεσιών σχετιζόμενων με τη διεξαγωγή, πώληση, οργάνωση και λειτουργία τυχερών παιγνίων.

……………………
Αρθρο 10

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

………………………….

2δ) Έκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.

…………………………..

Αρθρο 21

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

……………………

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παρ. 2 δ), καταργούμενης και κάθε άλλης αντίθετης προς τα ανωτέρω διάταξης.

Έγκυρες ψήφοι 15.657.859 (70,28% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.657.859, (100%) κατά 0, αποχή 0.

3. Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text