ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ - Αποτελέσματα 9μήνου

06 Δεκεμβρίου 2019, 16:58 | Χ&Α - 211

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ - Αποτελέσματα 9μήνου

Ο όμιλος κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 9,01% για το σύνολο του 9μήνου, καθώς αυτές έφθασαν στα 266,8 εκατομμύρια ευρώ. Το EBITDA αυξήθηκα κατά 17% και διαμορφώθηκε στα 35,41 εκατ. ευρώ από €30,32 εκατ. στο 9μηνο του 2018. Η άνοδος οφείλεται στην βελτίωση των πωλήσεων στην Ελλάδα, η οποία ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες της διοίκησης, σε συνδυασμό με την θετική επίδοση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Σύμφωνα με ανάλυση της Optima, για το 2020 αναμένει αύξηση εσόδων κατά 14,2%, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την διανομή σημάτων επιλεκτικής διανομης της COTY και από τις νέες δραστηριότητες στην Πολωνία, ήτοι 35-40 εκατ. ευρώ για ολόκληρο το έτος. Η τιμή-στόχος διατηρείται στα 9,00 ευρώ ανά μετοχή ενώ οι αναλυτές σημειώνουν ότι η στρατηγική παραμένει εστιασμένη στην επιτυχή ενσωμάτωση των νέων εμπορικών σημάτων και στη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.Η Optima προβλέπει έσοδα ύψους 375 εκατ. ευρώ (+9% σε ετήσια βάση), EBITDA ύψους 55 εκατ. ευρώ (αύξηση 18%, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής βάσει του ΔΠΧΑ 16) και καθαρά κέρδη 36,4 εκατ. ευρώ (+ 11,8%) για την οικονομική χρήση 2019 (εδώ).


 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)