Εταιρικές πράξεις Μαΐου 2020

12 Ιουνίου 2020, 09:50 | Χ&Α - 217

Εταιρικές πράξεις Μαΐου 2020

Κατά το Μάιο 2020, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εταιρικές πράξεις επί των εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας:

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Χρηματικές Διανομές. Από 12/6/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,07 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0665 ανά μετοχή). (εδώ)

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 11/6/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία μετοχής €0,05 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στο split των μετοχών της, στα πλαίσια του οποίου εκδίδονται και διανέμονται 25.000.000 νέες (ΚΟ) μετοχές, σε αναλογία 5 νέες (ΚΟ) μετοχές για κάθε 1 παλαιά (ΚΟ) μετοχή. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων 25.000.000 (KO) μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 16/6/2020.(εδώ)

TRASTOR ΑΕΕΑΠ: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 10/6/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με έκδοση 80.690.653 νέων (ΚO) μετοχών, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,90. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 15/6/2020 έως και 29/6/2020 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 15/6/2020 έως και 24/6/2020. (εδώ)

PAPERPACK ΑΒΕΕ:Χρηματικές Διανομές. Από 4/6/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,50 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,4750 ανά μετοχή). (εδώ)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ: Χρηματικές Διανομές. Από 4/6/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,07 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0665 ανά μετοχή). (εδώ)

ElvalHalcor: Χρηματικές Διανομές. Από 1/6/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,03 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0285 ανά μετοχή). (εδώ)

JUMBO: Χρηματικές Διανομές. Από 1/6/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,062 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0589 ανά μετοχή). (εδώ)

PROFILE AEBE: Χρηματικές Διανομές. Από 26/05/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,025 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0239 ανά μετοχή). (εδώ)

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: Διακοπή  Αξίας. Από 13/5/2020, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών και των ομολόγων της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  (εδώ)

TITAN CEMENT INTERNATIONAL: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου.Από 13/5/2020, και μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,20 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών. (εδώ)

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Χρηματικές Διανομές. Από 11/5/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,16701 ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,15866 ανά μετοχή). (εδώ)


Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)