Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μάιος 2020

12 Ιουνίου 2020, 09:40 | Χ&Α - 217

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μάιος 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά το διάστημα από 1/5/2020 έως και 11/6/2020, μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

-  Την άρση του μέτρου απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων ή άλλων συναλλαγών πέραν των ανοικτών πωλήσεων που δημιουργούν ή αυξάνουν την καθαρή αρνητική θέση σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διότι δεν συντρέχουν πλέον λόγοι για την λειτουργία του.

- Την έγκριση του αιτήματος της «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» , σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

- Την έγκριση του αιτήματος της «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 25.000 στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», για παράβαση διατάξεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

- Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ», λόγω παράβασης διατάξεων και μη υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επικαιροποιημένου καταλόγου υπόχρεων προσώπων που προβλέπουν οι συγκεκριμένες διατάξεις.

-Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην «FOLLI FOLLIE GROUP» λόγω παράβασης διατάξεων και μη υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επικαιροποιημένου καταλόγου της παρ. 5 του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

-Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στον κ. Simon Menahem για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.».

-Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρία «CRYSTAL ALMOND Holdings Limited» για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας «FORTHNET S.A.».

- Την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» για τη δημόσια προσφορά έως 80.690.653 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, εν μέρει με καταβολή μετρητών (τιμή διάθεσης € 0,90 ανά μετοχή) και εν μέρει με συμψηφισμό απαιτήσεως, και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 5.000 στην εταιρεία «Vodafone Group PLC», για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν.3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «FORTHNET Α.Ε.».

Δείτε εδώ τα Δελτία Τύπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)