ΙΚΤΙΝΟΣ

12 Ιουνίου 2020, 11:40 | Χ&Α - 217

ΙΚΤΙΝΟΣ

Κέρδη προ φόρων 5,96 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση, με μείωση του τζίρου της κατά 26,4% ανακοίνωσε η εταιρία για το 2019. Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής εταιρίας διαμορφώθηκαν στα 6,04 εκατ. ευρώ. Αναφορικά με την χρήση 2019, οι εξαγωγές μαρμάρου παρέμειναν άνω του 95% του κύκλου εργασιών της εταιρίας. Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 26,4% και διαμορφώθηκε σε 44,49 εκατ. ευρώ έναντι 60,45 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, το EBITDA για την χρήση 2019 ανήλθε σε 11,67  εκατ. ευρώ, έναντι 23,56 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση κατά 50,46 % και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,96  εκατ. ευρώ έναντι 22,21 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 73,16%. Η πτώση  των πωλήσεων οφείλεται, στην μειωμένη παραγωγή ογκομαρμάρων Βώλακα κατά 39% (παρά την ζήτηση από την αγορά της Κίνας), αφενός λόγω κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν το πρώτο τρίμηνο του 2019 και αφετέρου λόγω του ότι η εταιρία προχώρησε το 2019 στην υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου, μετάβασης στο νέο σύστημα υπόγειας εξόρυξης στο λατομείο αυτό. Εν τούτοις, οι εξελίξεις του 2019 ήρθαν σε αντίθεση με τις προβλέψεις που διατύπωνε η εταιρία, γεγονός το οποίο μειώνει την αξιοπιστία της και το οποίο προκάλεσε βλάβη στην πορεία της μετοχής της. Θεωρούμε την εξέλιξη αυτή ως ιδιαίτερα αρνητική.


 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)