ΣΙΔΜΑ - ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ

12 Ιουνίου 2020, 11:20 | Χ&Α - 217

ΣΙΔΜΑ - ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η απορρόφηση της Μπήτρος Μεταλλουργική από την ΣΙΔΜΑ, καθώς εγκρίθηκε από τους μετόχους της ΣΙΔΜΑ η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, η οποία θα καλυφθεί με την εισφορά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Μπήτρος. Ειδικότερα, η γενική συνέλευση των μετόχων της ΣΙΔΜΑ (25/5/2020) ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.732.378 ψήφοι), την εισήγηση του Δ.Σ. ότι η αύξηση του ΜΚ με εισφορά σε είδος αποτελεί πρόσφορο και κατάλληλο μέτρο για την ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρίας και την αντιμετώπιση της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε εξουσιοδότηση ώστε αυτό να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ένα έτος (η Τιμή Διάθεσης). Στο ίδιο πλαίσιο αποφασίσθηκε η δυνατότητα η Τιμή Διάθεσης να δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής και η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». (εδώ)

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)