Ανεργίας ΗΠΑ (1950 - 2019)

20 Ιουλίου 2020, 01:40 | Διεθνής Οικονομία

 

Δείτε την αριθμοσειρά των στοιχείων εδώ.
Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.