ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

13 Ιουλίου 2020, 09:00 | Χ&Α - 218

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

Βελτιωμένες πωλήσεις και προ φόρων κέρδη ανακοίνωσε για το 2019 ο  Όμιλος Ιατρικό Αθηνών, πλην όμως, τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη κατέγραψαν σημαντική πτώση. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 197,3 εκατ. (+7,9%), όση δηλαδή ήταν η αύξηση και μεταξύ των ετών 2017-2018. Τα κέρδη ΕΒΙTDA αυξήθηκαν κατά 15,2% και έφθασαν στα € 27,7 εκατ., ενώ όμως, τα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν κατά 29,1%, υποχωρώντας στα € 7,7 εκατομμύρια.  Η μείωση της κερδοφορίας οφείλεται κυρίως σε αύξηση διαφόρων κατηγοριών εξόδων (έξοδα διοίκησης, λοιπά έξοδα κλπ), αλλά κυρίως στο φόρο εισοδήματος, που ενώ πέρυσι ήταν “πιστωτικός” (επεστράφη  στην εταιρία ποσό ύψους € 1,413 εκατ.) , για τη χρήση του 2019, ήταν “χρεωστικός” και η εταιρία κατέβαλε φόρο € 3,101 εκατομμύρια.

Η εταιρία (και ο Όμιλος) εξακολουθούν να έχουν σοβαρό πρόβλημα υποχρεώσεων και ρευστότητας. Ήδη, όπως επισημαίνουν και οι ορκωτοί ελεγκτές, “ο Όμιλος και η Εταιρία κατά την 31/12/2019 παρουσιάζουν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά € 125,1 εκ. και € 137,9 εκ. αντίστοιχα (σ.σ.: προσοχή! στα ποσά που εμφανίζονται για τον Όμιλο εμπεριέχονται και τα ποσά που εμφανίζονται στην εταιρία).  Στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, περιλαμβάνεται ποσό € 110,8 εκ. που σχετίζεται με ομολογιακό δάνειο το οποίο κατά την 31/12/2019 ήταν πληρωτέο εντός του Ιουλίου 2020. Όπως αναφέρεται στη σημείωση 29, η Διοίκηση έλαβε εντός του Ιουνίου 2020 τη συναίνεση των πιστωτριών τραπεζών για τη χρονική μετάθεση της αποπληρωμής ποσού € 98,8 εκ. του ομολογιακού δανείου τον Ιούλιο 2021.  Παράλληλα γίνεται αναφορά στη δυνατότητα της εταιρίας να εισπράξει ένα μεγάλο ποσό από τις απαιτήσεις της (σελίδες 48-49 του οικονομικού δελτίου - εδώ).

Γενικά, ο Όμιλος δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, όμως η χαμηλή ρευστότητα έχει ανησυχήσει την αγορά και έχει επιδράσει στην τιμή της μετοχής. Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις.

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)