Εταιρικές Πράξεις Ιουνίου 2020

13 Ιουλίου 2020, 07:05 | Χ&Α - 218

Εταιρικές Πράξεις Ιουνίου 2020

Κατά τον Ιούνιο 2020, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εταιρικές πράξεις επί των εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας:

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ: Αλλαγή κατηγορίας διαπραγμάτευσης. Από 9/7/2020, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών της 8/7/2020 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι μετοχές της εταιρίας μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης. (εδώ)

ΒΙΣ ΑΕ: Αλλαγή κατηγορίας διαπραγμάτευσης. Από 9/7/2020, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών της 8/7/2020 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι μετοχές της εταιρίας μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης. (εδώ)

ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ: Διακοπή Αξίας. Από 7/7/2020, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. (εδώ)

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εισαγωγή νέων ομολόγων. Από 6/7/2020, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος, οι 500.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρίας, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης €1.000,00, που προέκυψαν από την έκδοση Κοινού Εταιρικού Ομολόγου, διάρκειας 7 ετών, μη μετατρέψιμου σε μετοχές του εκδότη, με ημερομηνία έκδοσης 3/7/2020, σταθερού επιτοκίου 2,75% ετησίως. (εδώ)

TRASTOR ΑΕΕΑΠ: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 6/7/2020, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 41.350.798 νέες (ΚO) μετοχές της εταιρίας που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 150.520.505 (ΚΟ) μετοχές.(εδώ)

ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ: Διακοπή Αξίας. Από 2/7/2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/883/17.06.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος της εταιρίας «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMATADA» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της εταιρίας, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της τελευταίας εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. (εδώ)

DIONIC - ΒΙΟΤΕΡ: Διακοπή Αξίας. Από 1/7/2020, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών των εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. (εδώ)

ΔΟΥΡΟΣ ΑΕ: Διακοπή Αξίας. Από 30/6/2020, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. (εδώ)

ΑΕΓΕΚ: Διακοπή Αξίας.  Από 26/6/2020, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. (εδώ)

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ: Αλλαγή ανώτατου ορίου διακύμανσης. Από 26/06/2020, το ανώτατο όριο διακύμανσης της μετοχής της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει από +44,18% σε +30%. Το κατώτατο όριο της μετοχής δεν θα μεταβληθεί. (εδώ)

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ: Αλλαγή ανώτατου ορίου διακύμανσης. Από 25/6/2020, το ανώτατο όριο διακύμανσης της μετοχής της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει από +30% σε +44,18% μόνο για τη συνεδρίαση της 25/6/2020. Το κατώτατο όριο της μετοχής δεν θα μεταβληθεί. (εδώ)

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.: Παύση Διαπραγμάτευση. Από 25/6/2020, κατόπιν της αποφάσεως της εταιρίας να προπληρώσει το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που έχει εκδώσει, οι ομολογίες της εταιρίας αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. (εδώ)

PASAL Α.Ε.: Έναρξη Διαπραγμάτευσης Δικαιώματος. Από 24/6/2020, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα 1.870.992 δικαιώματα (ΠΑΣΑΛΔ) της εταιρίας στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 24/6/2020 έως και 2/7/2020, με ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος €0,6400. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 24/6/2020 έως και 7/7/2020. (εδώ)

PASAL Α.Ε.: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 19/6/2020, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με έκδοση 14.967.936 νέων (ΚO) μετοχών, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,67. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 24/6/2020 έως και 7/7/2020 και η περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 24/6/2020 έως και 2/7/2020, σε  τιμή διάθεσης μετοχής €0,67. (εδώ)

AUDIOVISUAL Α.Ε: Αλλαγή επωνυμίας. Από 19/6/2020, η επωνυμία της εταιρίας αλλάζει σε «AVE Α.Ε.» με νέο διακριτικό τίτλο «ΑΒΕ Α.Ε.». (εδώ)

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 16/6/2020, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 25.000.000 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας, που προέκυψαν από το πρόσφατο split μετοχών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 30.000.000 (ΚΟ) μετοχές. (εδώ)

COCA-COLA HBC: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 16/6/2020, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 321.527 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options plan). Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 370.251.684 (ΚΟ) μετοχές. (εδώ)

TRASTOR ΑΕΕΑΠ: Έναρξη Διαπραγμάτευσης Δικαιώματος. Από 15/6/2020, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα 109.169.707 δικαιώματα (ΤΡΑΣΤΟΡΔ) της εταιρίας συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 15/6/2020 έως και 24/6/2020, ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος €0,0005. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 15/06/2020 έως και 29/06/2020. (εδώ)

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.: Διακοπή Αξίας. Από 12/6/2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10/881/27.05.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος της εταιρίας «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της εταιρίας, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της τελευταίας εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.(εδώ)

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ: Διακοπή Αξίας. Από 12/6/2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/881/27.05.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος της εταιρίας «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMATADA» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της εταιρίας, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της τελευταίας εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.(εδώ)

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Διακοπή Αξίας. Από 12/6/2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9/881/27.05.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος της εταιρίας «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMATADA» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της εταιρίας, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της τελευταίας εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. (εδώ)

Πέραν των παραπάνω, κατά το διάστημα του Ιουνίου έως την 9/7/2020, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω χρηματικές διανομές:

Χρηματικές διανομές (Μέρισμα)
Εταιρία Ημ/νία αποκοπής Μέρισμα / μετοχή (€) Μέρισμα (καθαρό) /μετοχή (€) link
SPACE HELLAS 9/7/2020 0,065 0,062 link
ΕΥΑΘ 9/7/2020 0,268 0,255 link
ΟΤΕ 9/7/2020 0,555 0,528 link
ΟΛΘ 6/7/2020 1,170 1,112 link
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 3/7/2020 0,365 0,347 link
INTERCONTINENTAL 2/7/2020 0,378 0,360 link
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 2/7/2020 0,020 0,019 link
COCA-COLA 2/7/2020 0,620 0,589 link
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 1/7/2020 0,020 0,019 link
ΕΥΔΑΠ 30/6/2020 0,380 0,361 link
JUMBO 30/6/2020 0,235 0,223 link
ΚΑΡΕΛΙΑ 29/6/2020 9,400 8,930 link
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 29/6/2020 0,250 0,238 link
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 24/6/2020 0,362 0,344 link
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 24/6/2020 0,801 0,761 link
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 22/6/2020 0,175 0,166 link
ΙΑΣΩ 12/6/2020 0,040 0,038 link

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)