Το γλωσσάρι των τραπεζικών λογιστικών καταστάσεων

26 Νοεμβρίου 2020, 14:52 | Βιβλία - Μελέτες

Το γλωσσάρι των τραπεζικών λογιστικών καταστάσεων

Στο τελευταίο Δελτίο Τύπου των αποτελεσμάτων 9μήνου της Alpha Bank (δείτε εδώ, σελίδα 12), καταγράφεται η επεξήγηση μίας μεγάλης σειράς όρων που χρησιμοποιούνται στις παρουσιάσεις και τις αναλύσεις των τραπεζικών οικονομικών καταστάσεων. Βρίσκουμε τις επεξηγήσεις αυτές ενδιαφέρουσες και χρήσιμες και για το λόγο αυτό, σας τις παραθέτουμε. Στο επόμενο διάστημα, θα προσπαθήσουμε να εμπλουτίσουμε αυτό το "μικρό λεξικό των όρων", τόσο με ορολογία του τραπεζικού, αλλά και του γενικότερου χρηματοοικονομικού χώρου.
Δείτε τα "λήμματα" που παρατίθενται στο κείμενο της Alpha Bank:

Αποτελέσματα προ Προβλέψεων - Δείκτης κερδοφορίας:
Λειτουργικά Έσοδα μείον Λειτουργικά Έξοδα της περιόδου

 

Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων - Τυπική Τραπεζική ορολογία:

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στο άθροισμα από τα "Αποτελέσματα από διακοπή αναγνωρίσεως χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος" και "Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων και απομειώσεων σε εταιρίες του Ομίλου", όπως δημοσιεύεται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου αναφοράς.

 

Δάνεια ή Χορηγήσεις ή Δανειακό χαρτοφυλάκιο - Τυπική Τραπεζική ορολογία:

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στα "Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών", όπως ορίζεται στον Ενοποιημένο Ισολογισμό της περιόδου αναφοράς, προ Συσσωρευμένων προβλέψεων και προσαρμογές εύλογης αξίας, εξαιρώντας τις συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης ς για στοιχεία εκτός ισολογισμού, όπως ορίζονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου.

 

Δάνεια μετά από Συσσωρευμένες προβλέψεις - Τυπική Τραπεζική ορολογία:

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στα "Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών" όπως δημοσιεύεται στον Ενοποιημένο Ισολογισμό της περιόδου αναφοράς.

 

Δάνεια σε Καθυστέρηση - Δείκτης ποιότητας ενεργητικού:

Τα Δάνεια σε Καθυστέρηση είναι εκείνα που είναι σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών.

 

Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις - Δείκτης Ρευστότητας:

Ο λόγος των "Δανείων μετά από συσσωρευμένες προβλέψεις" ως προς τις "Καταθέσεις" της περιόδου αναφοράς.

 

Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα - Δείκτης Αποδοτικότητας:

Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα της περιόδου ως προς τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα της αντίστοιχης περιόδου.

 

Δείκτης Καθυστερήσεων - Δείκτης ποιότητας ενεργητικού:

Ο λόγος του συνόλου των Δανείων σε Καθυστέρηση ως προς το υπόλοιπο συνολικών χορηγήσεων στο τέλος της περιόδου αναφοράς.

 

Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων - Δείκτης ποιότητας ενεργητικού:

Ο λόγος από τις "Συσσωρευμένες προβλέψεις και προσαρμογές εύλογης αξίας" προς το σύνολο των Δανείων σε Καθυστέρηση στο τέλος της περιόδου.

 

Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων από ενσώματες εξασφαλίσεις - Δείκτης ποιότητας ενεργητικού:

Ο λόγος από την "Συνολική αξία εξασφαλίσεων" που λαμβάνονται για τα Δάνεια σε Καθυστέρηση ως προς το σύνολο των Δανείων σε Καθυστέρηση την ημερομηνία αναφοράς.

 

Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων - Δείκτης ποιότητας ενεργητικού:

Ο λόγος από τις "Συσσωρευμένες προβλέψεις και προσαρμογές εύλογης αξίας" προς το σύνολο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στο τέλος της περιόδου.

 

Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων από ενσώματες εξασφαλίσεις - Δείκτης ποιότητας ενεργητικού:

Ο λόγος από την "Συνολική αξία εξασφαλίσεων" που λαμβάνονται για τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα ως προς το σύνολο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων την ημερομηνία αναφοράς.

 

Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded CET1) - Εποπτικός Δείκτης Κεφαλαιακής Ενίσχυσης:

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ) ως προς το Σταθμισμένο έναντι Κινδύνων Ενεργητικό (RWAs).

 

Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων - Δείκτης ποιότητας ενεργητικού:

Ο λόγος του συνόλου των "Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων" ως προς το υπόλοιπο των χορηγήσεων στο τέλος της περιόδου αναφοράς.

 

Έκτακτα Έξοδα - (-) :

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στις αναπροσαρμογές διοίκησης στα λειτουργικά έξοδα.

 

Ενσώματη Καθαρή Θέση (Λογιστική Αξία) - (-) :

Η Ενσώματη Καθαρή Θέση (Λογιστική Αξία) είναι το "σύνολο της Καθαρής Θέσεως" μείον την "υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια", μείον τα "Δικαιώματα τρίτων", μείον τα "Υβριδικά κεφάλαια".

 

Ενσώματη Καθαρή Θέση (Λογιστική Αξία) ανά Μετοχή - Δείκτης Αποτίμησης:

Ενσώματη Καθαρή Θέση (Λογιστική Αξία) ως προς τον αριθμό των μετοχών.

 

Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα - Δείκτης Αποδοτικότητας:

Σύνολο εξόδων μείον αναπροσαρμογές διοίκησης στα λειτουργικά έξοδα. Οι αναπροσαρμογές αυτές συμπεριλαμβάνουν γεγονότα που δεν παρουσιάζονται με συγκεκριμένα συχνότητα, καθώς και γεγονότα, τα οποία επηρεάζονται άμεσα από τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς ή/και παρουσιάζουν σημαντική διακύμανση μεταξύ των εκάστοτε περιόδων αναφοράς και τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα των οικονομικών καταστάσεων.

 

Ζημίες απομειώσεως ή προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων - Τυπική Τραπεζική ορολογία:

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στις "Ζημίες απομείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών" όπως ορίζεται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου δημοσίευσης.

 

Καθαρή Θέση - (-) :

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στα "Κεφάλαια και αποθεματικά που αναλογούν στους Μετόχους της Τράπεζας" όπως δημοσιεύεται στον Ενοποιημένο Ισολογισμό της ημερομηνίας δημοσίευσης.

 

Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο - Δείκτης κερδοφορίας:

Ο λόγος από το "Καθαρό έσοδο τόκων της περιόδου (ετησιοποιημένο)" όπως ορίζεται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου δημοσίευσης ως προς το μέσο "Σύνολο Ενεργητικού" της αντίστοιχης περιόδου. Το μέσο υπόλοιπο ορίζεται ως ο αριθμητικός μέσος όρος του συνόλου στο τέλος της περιόδου και στο τέλος της προηγούμενης περιόδου.

 

Καταθέσεις - Τυπική Τραπεζική ορολογία:

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στις "Υποχρεώσεις προς πελάτες" όπως δημοσιεύεται στον Ενοποιημένο Ισολογισμό της περιόδου αναφοράς.

 

Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων - Δείκτης κερδοφορίας:

Κύρια Λειτουργικά Έσοδα της περιόδου μείον τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα για την περίοδο.

 

Κύρια Λειτουργικά Έσοδα - Δείκτης κερδοφορίας:

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στα Λειτουργικά Έσοδα μείον τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων μείον των αναπροσαρμογών διοίκησης. Οι αναπροσαρμογές είναι: απομείωση υπεραξίας συνδεδεμένης εταιρείας ύψους Ευρώ 9,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2019 και αποζημίωση ασφαλιστικής εταιρείας ύψους Ευρώ 13,0 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2018.

 

Λειτουργικά Έξοδα - Τυπική Τραπεζική ορολογία:

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στο "Σύνολο Εξόδων προ ζημιών απομείωσης και προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου" όπως ορίζεται από την Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις από οποιαδήποτε ενδεχόμενη αναδιατύπωση, όπως περιγράφεται στην σημείωση 32 των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

 

Λειτουργικά Έσοδα - Τυπική Τραπεζική ορολογία:

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στο "Σύνολο Εσόδων" συν "την αναλογία κερδών/(ζημιών) από συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες", όπως ορίζεται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου δημοσίευσης, συμπεριλαμβανομένων των αναμορφώσεων όπως περιγράφονται στην σημείωση 32 των δημοσιευμένων Οικονομικών καταστάσεων.

 

Λοιπά Έσοδα - Τραπεζική ορολογία:

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στο άθροισμα από τα "Έσοδα από μερίσματα", "Λοιπά Έσοδα" και την "αναλογία κερδών/(ζημιών) από συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες" όπως δημοσιεύεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις την περίοδο της δημοσίευσης.

 

Λοιπές Zημίες Απομείωσης - Τυπική Τραπεζική ορολογία:

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στις "Ζημίες απομείωσης λοιπών χρηματοοικονομικών μέσων" όπως ορίζεται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου δημοσίευσης.

 

Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (MEA) - Δείκτης ποιότητας ενεργητικού:

Mη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα, με βάση τα "ITS on forbearance and Non Performing Exposures" της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, είναι εκείνα που πληρούν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια: α) Ανοίγματα που έχουν άνω των 90 ημερών καθυστέρηση, β) Θεωρείται ότι ο οφειλέτης δεν είναι πιθανό να εκπληρώσει πλήρως τις πιστωτικές του υποχρεώσεις χωρίς τη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη οποιουδήποτε καθυστερημένου ποσού ή από τον αριθμό των ημερών καθυστέρησης.

 

Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ως ποσοστό των χορηγήσεων ή Κόστος πιστωτικού κινδύνου - Δείκτης ποιότητας ενεργητικού:

Προβλέψεις για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου της περιόδου, ως προς τo μέσο όρο των δανείων μετά από Συσσωρευμένες προβλέψεις της αντίστοιχης περιόδου. Το μέσο δανειακό υπόλοιπο ορίζεται ως ο αριθμητικός μέσος όρος του υπολοίπου δανείων στο τέλος της περιόδου και στο τέλος της προηγούμενης περιόδου.

 

Προσαρμογές εύλογης αξίας - Τυπική Τραπεζική ορολογία:

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στις συσσωρευμένες αναπροσαρμογές εύλογης αξίας για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (FVTPL).

 

Συνολικός Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων - Δείκτης ποιότητας ενεργητικού:

Συσσωρευμένες προβλέψεις και προσαρμογές εύλογης αξίας συν την συνολική αξία των εξασφαλίσεων για τα Δάνεια σε Καθυστέρηση ως προς το υπόλοιπο των Δανείων σε Καθυστέρηση στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Αυτό ισούται με το άθροισμα του δείκτη κάλυψης των Δανείων σε Καθυστέρηση και τον δείκτη κάλυψης Δανείων σε Καθυστέρηση με ενσώματες εξασφαλίσεις.

 

Συνολικός Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων - Δείκτης ποιότητας ενεργητικού:

Συσσωρευμένες προβλέψεις και προσαρμογές εύλογης αξίας συν την συνολική αξία των εξασφαλίσεων για τα MEA ως προς το υπόλοιπο των MEA στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Αυτό ισούται με το άθροισμα του δείκτη κάλυψης ΜΕΑ και τον δείκτη κάλυψης ΜΕΑ με ενσώματες εξασφαλίσεις.

 

Σύνολο Ενεργητικού - Τυπική Τραπεζική ορολογία:

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στο "Σύνολο Ενεργητικού" όπως δημοσιεύεται στον Ενοποιημένο Ισολογισμό της ημερομηνίας δημοσίευσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναμορφώσεων, όπως περιγράφονται στην σημείωση 32 των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

 

Συσσωρευμένες προβλέψεις (ή απόθεμα προβλέψεων) και προσαρμογές εύλογης αξίας - Τυπική Τραπεζική ορολογία:

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στο i) "συνολικό ποσό που έχει αναγνωρίσει ο Όμιλος για την κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου που απορρέει από συμβάσεις με πελάτες" όπως δημοσιεύεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου δημοσίευσης και στις ii) προσαρμογές εύλογης αξίας.

 

Χρεόγραφα - Τυπική Τραπεζική ορολογία:

Ο όρος αυτός αντιστοιχεί στο άθροισμα από τα "Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου" και "Αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου", όπως δημοσιεύεται στον Ενοποιημένο Ισολογισμό την περίοδο της δημοσίευσης.