Διανομή Μερίσματος: Τί διένειμαν οι εταιρίες κατά το 2020; Ποιές εταιρίες διανέμουν μέρισμα κάθε χρόνο;

08 Φεβρουαρίου 2021, 11:55 | Χ&Α - 225

Διανομή Μερίσματος: Τί διένειμαν οι εταιρίες κατά το 2020; Ποιές εταιρίες διανέμουν μέρισμα κάθε χρόνο;

Παρά την αρνητική επίδραση της πανδημίας στα οικονομικά των εισηγμένων εταιριών κατά το 2020, πολλές εταιρίες δεν αποστασιοποιήθηκαν από τη μερισματική πολιτική που ακολουθούν. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι, ο αριθμός των εταιριών (συμπεριλαμβανομένων και των εταιριών στην εναλλακτική αγορά), που διένειμαν μέρισμα κατά το έτος 2020 είναι αυξημένος σε σχέση με τα έτη 2019 και 2018: Κατά το 2020 έδωσαν μέρισμα 53 εταιρίες, έναντι 46 εταιριών κατά το 2019 και 48 κατά το 2018.

Βεβαίως, τα μερίσματα που διανεμήθηκαν κατά το 2020, αποτελούν τμήμα των κερδών του 2019. Όμως, αυτό δεν έχει και τόση σημασία αφού, όταν οι εταιρίες αποφάσιζαν για τη μερισματική τους πολιτική, είχαν αντίληψη για τις επερχόμενες εξελίξεις. 
Κατά το 2020 διανεμήθηκαν, υπό μορφή μερίσματος, ή άλλου είδους χρηματικών διανομών,  €1,81 δισεκατομμύρια. Το ποσό αυτό είναι χαμηλότερο σε σχέση με το 2019 (είχαν διανεμηθεί € 2,29 δισεκατομμύρια), αλλά σημαντικά υψηλότερο από το 2018, οπότε και είχαν διανεμηθεί € 1,27 δισεκατομμύρια.

Οι εταιρίες που ακολούθησαν την πολιτική της επιστροφής κεφαλαίου προς τους μετόχους τους ήταν αρκετά μειωμένες σε σχέση τα προηγούμενα δύο έτη: 11 εταιρίες κατά το 2020, 19 κατά το 2019 και 18 κατά το 2018.
Συνολικά, κατά το 2020, 59 εταιρίες έκαναν κάποιου είδους χρηματική διανομή, έναντι 61 εταιριών κατά το 2019 και 59 κατά το 2018.

Στο σύνολο της 3ετίας 2018-2020, 72 εταιρίες πραγματοποίησαν κάποιου είδους χρηματική διανομή, τουλάχιστον για μία χρονιά.  Οι 47 από τις εταιρίες αυτές, πραγματοποίησαν διανομή και στα τρία χρόνια. Τέλος, από αυτές τις 47 εταιρίες, οι 14 αύξησαν το ποσό της διανομής κάθε χρόνο.

Η διανομή μερίσματος κατά το 2020

Με βάση τις τιμές της 29/1/2021, η εταιρία με τη μεγαλύτερη μερισματική απόδοση ήταν η ΝΑΚΑΣ με ποσοστό 13,9%, το οποίο είναι αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα δύο έτη που ήταν στο 4,5% και στο 9,4% αντίστοιχα. Δεύτερη εταιρία στην κατάταξη είναι ο ΟΠΑΠ, με απόδοση 12,8%, ενώ τρίτη είναι η  Alpha Trust Α.Ε.Δ.Α.Κ από την εναλλακτική αγορά, με μερισματική απόδοση 12,1% (υπολογίζεται με βάση το split της 2/6/2020 (εδώ) και τη δεύτερη διανομή της 25/6/2020). Αντίστοιχη διαδικασία, όπως στην ΑΤΡΑΣΤ, ακολουθήσαμε σε όλες τις περιπτώσεις όπου οι εταιρίες προχώρησαν σε αύξηση ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου και παράλληλα προχώρησαν σε κάποιου είδους διανομής.

Η μερισματική απόδοση του συνόλου της αγοράς στις 29/1/2021 ήταν στο 3,55% έναντι 3,3% που ήταν στο τέλος του 2019 (δείτε διάγραμμα με τη μερισματική απόδοση των τελευταίων ετών, εδώ). Από τις 59 εταιρίες, οι 28  πέτυχαν μερισματική απόδοση μεγαλύτερη από αυτήν της αγοράς, η οποία κυμαίνεται από 3,66% (ΤΕΝΕΡΓ) έως 13,9% (ΝΑΚΑΣ) και η μέση απόδοση τους είναι 6,4%. Οι υπόλοιπες 31 σημείωσαν μέση απόδοση 2,1%, και κυμάνθηκαν από 0,30% (ΒΙΟ) έως 3,36% (ΑΝΔΡΟ). Δείτε τη μερισματική απόδοση των μετοχών (εδώ).

Η διανομή μερίσματος από τις εταιρίες στο διάστημα 2000 έως 2020

Πρώτη φορά που κάναμε αναφορά στη σημασία του μερίσματος, αλλά και της σταθερής μερισματικής πολιτικής, από μέρους των εταιριών, ήταν στο τεύχος Νο 202, του Ιανουαρίου 2019 (εδώ), όπου αποδεικνύαμε ότι, οι εταιρίες που διανέμουν μέρισμα σε τακτική βάση, έχουν καλύτερη αντιμετώπιση στο Χρηματιστήριο, μικρότερες διακυμάνσεις των τιμών τους και καλύτερη χρηματιστηριακή τιμή.

Μέρος εκείνης της εκτεταμένης ανάλυσης, επαναλαμβάνουμε και στο παρόν τεύχος, όπου εξετάζουμε τη συχνότητα με την οποία οι εισηγμένες εταιρίες στην κύρια αγορά του Χ.Α. διένειμαν μέρισμα από το 2000 μέχρι το 2020. Τα αποτελέσματα παρατίθενται στον παρακείμενο πίνακα, όπου, για “οικονομία χώρου”, συνδυάσαμε τα στοιχεία μερισματικής πολιτικής των τριών τελευταίων ετών (στήλες 5 έως 10), και τη συχνότητα διανομής μερίσματος στα τελευταία 21 χρόνια (στήλες 1 έως 4). Σημειώνουμε ότι, τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται κατ’ αποκλειστικότητα, μόνον από το “Χ&Α”. (Δείτε τον πίνακα σε μορφή excel, εδώ)

Στη στήλη (1) του πίνακα, εμφανίζεται ο πλήρης αριθμός των ετών παρουσίας της εταιρίας στο χρηματιστήριο. Δε λαμβάνεται υπ’ όψη το μέρισμα  της χρήσης του 2020, αφού οι εταιρίες δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα τη μερισματική τους πολιτική, για τη χρήση αυτή.

Στη στήλη (2), εμφανίζεται ο αριθμός των ετών που διανεμήθηκε μέρισμα από το 2000 μέχρι και την χρήση 2019 (η διανομή του μερίσματος της χρήσης 2019, έγινε κατά το 2020).

Στη στήλη (3) εμφανίζεται το ποσοστό (%) των ετών που διανεμήθηκε μέρισμα, ενώ στην στήλη (4) εμφανίζονται οι λοιπές διανομές/ επιστροφές κεφαλαίου του 2020, καθώς πολλές εταιρίες, ακολουθούν την πολιτική της επιστροφής κεφαλαίου κυρίως για λογιστικούς ή φορολογικούς λόγους.

Σε δεύτερο πίνακα (για λόγους οικονομίας χώρου εμφανίζεται μόνο στο σύνδεσμο -εδώ), εμφανίζονται, οι εταιρίες, ταξινομημένες με βάση τον αριθμό ετών που έδωσαν μέρισμα κατά τα τελευταία 21 χρόνια. Παρατηρούμε ότι μόνον 12 εταιρίες έδωσαν μέρισμα σε όλα τα έτη της περιόδου αυτής. Σε αυτό το σημείο να διευκρινίσουμε ότι, CNLCAP, η ΙΝΤΕΡΚΟ και η ΜΠΡΙΚ είναι εταιρίες με πολύ λίγα χρόνια παρουσίας, σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρίες που έδωσαν μέρισμα κάθε χρόνο, οι οποίες είναι εισηγμένες πάνω από 10 χρόνια.
Στην κάτω πλευρά του πίνακα, διαπιστώνουμε ότι, οι εταιρίες που δεν έχουν προχωρήσει σε καμία διανομή μερίσματος είναι 11, από τις οποίες οι 4 είναι στην κατηγορία αναστολής και οι 2 είναι στην κατηγορία επιτήρησης και 1 διεγράφη (πρόσφατα) από το χρηματιστήριο.

Αν κατατάξουμε τις εταιρίες με βάση τα έτη κατά τα οποία διένειμαν μέρισμα (εκφράζουμε τα έτη που διένειμαν μέρισμα, ως ποσοστό του συνολικού αριθμού των ετών που βρίσκονταν στο Χρηματιστήριο κατά το διάστημα των τελευταίων 21 ετών), τότε, η κατάταξη έχει ως εξής:

- 65 εταιρίες, διένειμαν μέρισμα σε περισσότερα από τα μισά χρόνια της περιόδου αυτής.

- 84 εταιρίες διένειμαν μέρισμα για το 20% έως 50% των ετών αυτών.

- 29 εταιρίες, είτε δε διένειμαν μέρισμα καμία χρονιά, είτε διένειμαν 1 έως 4 φορές, στα τελευταία 21 χρόνια.

Ως σύνολο (166 εταιρίες), υπολογίζεται ότι, ο μέσος αριθμός ετών που διένειμαν μέρισμα στα τελευταία 21 χρόνια, είναι 8,85 έτη.

Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι, με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε υπ’ όψη μας και για άλλες αγορές του εξωτερικού, η ελληνική αγορά κατατάσσεται σε καλή θέση τόσο με βάση τον αριθμό των μετοχών που διανέμουν μέρισμα, όσο και με τη συχνότητα που διανέμουν, και αυτό, παρά τις εξαιρετικές δύσκολες συνθήκες της τελευταίας 10ετίας. Παράλληλα, η μερισματική απόδοση της ελληνικής αγοράς, είναι από τις υψηλότερες στον κόσμο (3,55%), κάτι που βεβαίως οφείλεται και στην αδυναμία της ευρύτερης αγοράς να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα.

Οι μετοχές του δείκτη Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης

Σε έναν αντίστοιχο πίνακα με αυτών των μερισμάτων, απομονώσαμε  τις εταιρίες που βρίσκονται στον δείκτη Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης, που δημιούργησε το Χρηματιστήριο της Αθήνας, (εδώ).

Οι εταιρίες του δείκτη διένειμαν €1,5 δισ. κατά το 2020, σημαντικά αυξημένα από το 2019 όπου οι διανομές έφθασαν στα €1,1 δισ. και από το 2018 όπου έδωσαν € 863,3 εκατομμύρια. Κατά το έτος, έγινε αναπροσαρμογή του δείκτη, καθώς αφαιρέθηκαν οι μετοχές ΑΝΔΡΟ, ΑΡΑΙΓ, ΕΛΙΝ, ΠΛΑΚΡ και ΠΠΑΚ και αντίστοιχα προστέθηκαν οι μετοχές, ΑΣΚΟ, ΕΕΕ ΚΟΥΕΣ ΟΛΘ και CNL. Η μέση μερισματική απόδοση των εταιριών που συμπεριλαμβάνονται στον δείκτη Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης, κατά το 2020 είναι 5,35%, κατά το 2019 ήταν 4,17% και το 2018 ήταν 5,76%.

  Μερισματικές Διανομές (χρήσης) - 2000 έως 2019 2020 2019 2018
    Πλήρη Έτη Παρουσίας στο ΧΑ (*) Αριθμός ετών με μέρισμα % ετών με μέρισμα Λοιπές διανομές / Επιστροφές Κεφαλαίου 2020 Μέρισμα 2020 Σύνολο διανομών 29/1/2021 Διανεμητική Απόδοση 2020 Διανεμητική Απόδοση 2019 Διανεμητική Απόδοση 2018
    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
  CENER 4 0 0,0 %       1,62      
  CNLCAP 2 2 100,0 %   0,150 0,15 8,8 1,7% 3,2%  
  ΑΑΑΚ 21 4 19,0 %       7      
  ΑΑΑΠ - 10 -       1,94      
  ΑΒΑΞ 21 12 57,1 %       0,575      
  ΑΒΕ 15 3 20,0 %       0,279      
  ΑΔΜΗΕ 4 2 50,0 %   0,118 0,118 2,39 4,9% 3,8% 2,0%
  ΑΕΓΕΚ 21 5 23,8 %       0,035      
  ΑΚΡΙΤ 20 4 20,0 %       0,39      
  ΑΛΜΥ 21 10 47,6 %       1,12      
  ΑΛΦΑ 21 9 42,9 %       0,755      
  ΑΝΔΡΟ 19 10 52,6 % 0,7522   0,7522 22,4 3,4% 6,0% 3,4%
  ΑΝΕΚ 21 4 19,0 %       0,05      
  ΑΝΕΠ - 4 -       0,072      
  ΑΝΕΠΟ - 5 -       0,081      
  ΑΡΑΙΓ 13 7 53,8 %       4,1   7,1% 7,5%
  ΑΣΚΟ 20 11 55,0 % 0,07   0,07 2,22 3,2% 2,5% 2,0%
  ΑΣΤΑΚ 21 11 52,4 %       6,2      
  ΑΤΕΚ 21 10 47,6 %       0,36      
  ΑΤΤ 21 5 23,8 %       0,202      
  ΑΤΤΙΚΑ 21 9 42,9 % 0,05   0,05 0,808 6,2%    
  ΒΑΡΓ 21 6 28,6 %       0,12      
  ΒΑΡΝΗ 21 3 14,3 %       0,408      
  ΒΙΟ 21 11 52,4 %   0,01 0,01 3,36 0,3%    
  ΒΙΟΚΑ 21 10 47,6 %       0,825      
  ΒΙΟΣΚ 21 0 0,0 %       0,273      
  ΒΙΟΤ 21 6 28,6 %       0,31      
  ΒΙΣ 21 0 0,0 %       0,82      
  ΒΟΣΥΣ 20 15 75,0 %   0,095 0,095 1,62 5,9% 4,3% 7,3%
  ΒΥΤΕ 20 10 50,0 %       1,41      
  ΓΕΒΚΑ 21 19 90,5 %   0,035 0,035 0,81 4,3% 4,3% 4,8%
  ΓΕΔ 21 1 4,8 %       0,0125      
  ΓΕΚΤΕΡΝΑ 21 11 52,4 %       7,17      
  ΔΑΙΟΣ 20 8 40,0 %       3,16      
  ΔΕΗ 19 10 52,6 %       7,065      
  ΔΙΟΝ 21 11 52,4 %       0,11      
  ΔΟΜΙΚ 20 6 30,0 %       0,438      
  ΔΟΥΡΟ 20 5 25,0 %       0,3      
  ΔΡΟΜΕ 20 9 45,0 %       0,428      
  ΕΒΡΟΦ 20 7 35,0 %       0,888      
  ΕΕΕ 21 19 90,5 %   0,62 0,62 24,18 2,6% 8,5% 2,0%
  ΕΚΤΕΡ 21 13 61,9 %       0,774   3,3%  
  ΕΛΒΕ 21 11 52,4 % 0,25   0,25 6,45 3,9% 6,0% 7,4%
  ΕΛΒΙΟ 21 0 0,0 %       2,6      
  ΕΛΓΕΚ 21 8 38,1 %       0,26      
  ΕΛΙΝ 16 8 50,0 %       1,86   3,0% 4,8%
  ΕΛΛ 21 21 100,0 %   0,672 0,672 15,6 4,3% 4,5% 5,6%
  ΕΛΛΑΚΤΩΡ 21 12 57,1 %       1,4      
  ΕΛΠΕ 21 18 85,7 %   0,5 0,5 5,49 9,1% 5,7% 6,8%
  ΕΛΣΤΡ 21 6 28,6 %       1,18      
  ΕΛΤΟΝ 20 13 65,0 %   0,04 0,04 1,265 3,2% 3,4% 3,3%
  ΕΛΧΑ 21 11 52,4 %   0,03 0,03 1,78 1,7% 1,7%  
  ΕΠΙΛΚ 21 5 23,8 %       0,18      
  ΕΣΥΜΒ 18 8 44,4 %       0,33      
  ΕΤΕ 21 9 42,9 %       1,951      
  ΕΥΑΠΣ 19 19 100,0 %   0,268 0,268 4,11 6,5% 2,6% 5,0%
  ΕΥΔΑΠ 20 20 100,0 %   0,38 0,38 6,55 5,8% 3,6% 4,0%
  ΕΥΠΙΚ 21 10 47,6 %   0,2445 0,2445 4,97 4,9% 2,6% 3,5%
  ΕΥΡΟΜ 21 0 0,0 %       0,448      
  ΕΥΡΩΒ 21 9 42,9 %       0,5494      
  ΕΧΑΕ 20 16 80,0 % 0,09 0,07 0,16 3,495 4,6% 3,5% 5,4%
  ΙΑΣΩ 20 12 60,0 %   0,0501 0,0501 1,31 3,8% 1,4%  
  ΙΑΤΡ 21 9 42,9 %       1,39      
  ΙΚΤΙΝ 20 17 85,0 %   0,02 0,02 0,628 3,2% 3,2% 19,2%
  ΙΛΥΔΑ 16 5 31,3 %       0,675      
  ΙΝΚΑΤ 19 6 31,6 %       1,225      
  ΙΝΛΟΤ 21 14 66,7 %       0,18      
  ΙΝΤΕΚ 21 0 0,0 %       2,62      
  ΙΝΤΕΡΚΟ 4 4 100,0 %   0,36 0,36 6,2 5,8% 5,0% 5,6%
  ΙΝΤΕΤ 21 11 52,4 %       0,652      
  ΙΝΤΚΑ 21 7 33,3 %       0,76      
  ΚΑΜΠ 21 2 9,5 %       1,17      
  ΚΑΡΕΛ 21 21 100,0 %   9,4 9,4 328 2,9% 3,4% 3,7%
  ΚΕΚΡ 21 4 19,0 %       3,07      
  ΚΕΠΕΝ 18 14 77,8 %   0,191 0,191 2,1 9,1% 2,5% 2,2%
  ΚΛΜ 16 7 43,8 %   0,03 0,03 0,588 5,1% 5,2% 5,0%
  ΚΜΟΛ 21 18 85,7 %   0,0105 0,0105 2,3 0,5%    
  ΚΟΡΔΕ 20 10 50,0 %       0,244     1,6%
  ΚΟΥΑΛ 20 4 20,0 %       0,241      
  ΚΟΥΕΣ 21 4 19,0 % 0,15 0,3 0,45 10,3 4,4% 1,8% 8,5%
  ΚΡΕΚΑ 21 6 28,6 %       0,152      
  ΚΡΕΤΑ 20 11 55,0 %       1,085      
  ΚΡΙ 17 13 76,5 %   0,18 0,18 6,66 2,7% 2,7% 2,7%
  ΚΤΗΛΑ 20 10 50,0 %       1,285      
  ΚΥΡΙΟ 21 11 52,4 %       1,08   1,4% 2,7%
  ΛΑΒΙ 21 6 28,6 %       0,422      
  ΛΑΜΔΑ 21 6 28,6 %       6,36      
  ΛΑΜΨΑ 21 8 38,1 %       19,5   1,0% 1,1%
  ΛΑΝΑΚ 21 4 19,0 %       0,695      
  ΛΕΒΚ 21 5 23,8 %       0,218      
  ΛΕΒΠ - 19 -       0,222     18,2%
  ΛΙΒΑΝ 18 6 33,3 %       0,123      
  ΛΟΓΟΣ 17 0 0,0 %       0,73      
  ΛΟΥΛΗ 21 7 33,3 %   0,07 0,07 2,58 2,7% 1,7% 2,7%
  ΛΥΚ 21 18 85,7 %   0,09 0,09 1,25 7,2%   13,3%
  ΜΑΘΙΟ 20 7 35,0 %       0,396      
  ΜΕΒΑ 21 10 47,6 %       1,67      
  ΜΕΝΤΙ 19 11 57,9 %       1,79      
  ΜΕΡΚΟ 16 15 93,8 %   1,71 1,71 61,6 2,8% 8,7%  
  ΜΙΓ 21 4 19,0 %       0,0317      
  ΜΙΝ 21 11 52,4 %       0,34      
  ΜΛΣ 19 9 47,4 %       0,57   1,4%  
  ΜΟΗ 19 19 100,0 %   0,8007 0,8007 11,6 6,9% 6,3% 6,4%
  ΜΟΝΤΑ 20 9 45,0 %       0,324      
  ΜΟΤΟ 15 6 40,0 %   0,02 0,02 1,15 1,7%   5,7%
  ΜΟΥΖΚ 21 9 42,9 %       0,356      
  ΜΠΕΛΑ 21 19 90,5 %   0,897 0,897 12,95 6,9% 2,5% 3,1%
  ΜΠΟΚΑ 21 0 0,0 %       0,026      
  ΜΠΟΠΑ - 0 -       0,057      
  ΜΠΡΙΚ 3 3 100,0 %   0,039 0,039 1,960 2,0% 1,2% 1,6%
  ΜΠΤΚ 21 6 28,6 %       0,28      
  ΜΥΤΙΛ 21 13 61,9 %   0,36 0,36 12,06 3,0% 3,7% 4,4%
  ΝΑΚΑΣ 20 13 65,0 % 0,07 0,194 0,264 1,9 13,9% 4,5% 9,4%
  ΝΑΥΠ 21 6 28,6 %       0,75      
  ΝΑΥΤ 20 10 50,0 %       0,107      
  ΝΕΩΡΣ 21 3 14,3 %       0,125      
  ΝΙΚΑΣ 21 7 33,3 %       1,4      
  ΝΙΟΥΣ 17 15 88,2 %       0,59     1,0%
  ΞΥΛΚ 21 9 42,9 %       0,282      
  ΞΥΛΠ - 11 -       0,32      
  ΟΛΘ 19 19 100,0 %   1,17 1,17 24,2 4,8% 2,1% 1,8%
  ΟΛΠ 17 17 100,0 %   0,5388 0,5388 18,78 2,9% 1,9% 1,2%
  ΟΛΥΜΠ 21 7 33,3 %       1,376      
  ΟΠΑΠ 19 19 100,0 %   1,3 1,3 10,12 12,8% 6,0% 5,3%
  ΟΤΕ 21 16 76,2 %   0,5554 0,5554 12 4,6% 3,7% 3,7%
  ΟΤΟΕΛ 21 18 85,7 %   0,23 0,23 5,5 4,2% 5,1% 200,0%
  ΠΑΙΡ 21 6 28,6 %       0,88      
  ΠΡΟΝΤΕΑ 11 9 81,8 %   0,435 0,435 8 5,4% 8,5% 4,7%
  ΠΑΠ 21 1 4,8 % 0,05   0,05 2,32 2,2% 1,2% 1,0%
  ΠΑΣΑΛ 12 1 8,3 %       1,66      
  ΠΕΙΡ 21 9 42,9 %       0,9      
  ΠΕΤΡΟ 21 13 61,9 %   0,1 0,1 5,65 1,8%    
  ΠΛΑΘ 21 18 85,7 %   0,1034 0,1034 3,62 2,9% 2,2% 2,5%
  ΠΛΑΙΣ 21 20 95,2 %   0,02 0,02 3,56 0,6% 2,0% 1,9%
  ΠΛΑΚΡ 21 17 81,0 %   0,3652 0,3652 14,85 2,5% 2,1% 4,3%
  ΠΠΑΚ 20 8 40,0 %   0,500 0,5 6,500 7,7% 2,9% 10,8%
  ΠΡΔ 21 3 14,3 %       0,226      
  ΠΡΕΖΤ 20 18 90,0 %   0,095 0,095 4,12 2,3% 5,8% 5,6%
  ΠΡΟΦ 17 9 52,9 % 0,045 0,025 0,07 4,84 1,4% 1,3% 3,3%
  ΡΕΒΟΙΛ 16 8 50,0 %       0,97      
  ΣΑΡ 21 16 76,2 %   0,16701 0,16701 9,07 1,8% 1,7% 4,0%
  ΣΑΡΑΝ 21 1 4,8 %       0,98      
  ΣΑΤΟΚ 21 7 33,3 %       0,024      
  ΣΕΝΤΡ 18 8 44,4 %       0,225      
  ΣΙΔΜΑ 15 4 26,7 %       0,66      
  ΣΠΕΙΣ 20 4 20,0 %   0,065 0,065 5,5 1,2% 1,3% 1,3%
  ΣΠΙ 20 6 30,0 %       0,525      
  ΣΠΥΡ 21 7 33,3 %       0,214      
  ΤΕΝΕΡΓ 13 9 69,2 % 0,17 0,3445 0,5145 14,06 3,7% 3,9% 4,7%
  ΤΖΚΑ 21 6 28,6 %       2,54      
  ΤΡΑΣΤΟΡ 15 10 66,7 %       0,855      
  ΥΑΛΚΟ 21 11 52,4 %       0,0765      
  ΦΙΕΡ 21 3 14,3 %       0,4      
  ΦΛΕΞΟ 21 12 57,1 %   0,0632 0,0632 8,6 0,7% 0,8% 0,7%
  ΦΟΡΘ 20 0 0,0 %       0,294      
  ΦΡΙΓΟ 21 10 47,6 %       0,095      
  ΦΡΛΚ 21 10 47,6 %       3,77   1,7% 2,4%
  ΦΦΓΚΡΠ 21 10 47,6 %       4,8      
  ΧΑΙΔΕ 20 7 35,0 %       0,64     3,8%
  TITC 21 17 85,7 % 0,2   0,2 14,48 1,4% 0,8% 3,0%
  ΕΝΤΕΡ 0 3 -   0,045 0,045 2,58 1,7% 2,9% 4,1%
  ΕΠΣΙΛ 0 1 -       4,2   1,5%  
  ΙΝΛΙΦ 0 0 -       3,76 - - -

 

 

Κωνσταντίνα Ρομοσού

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)