Ο συντελεστής “beta” των εισηγμένων μετοχών - Πίνακες με εβδομαδιαία ενημέρωση

08 Φεβρουαρίου 2021, 11:45 | Χ&Α - 225

Ο συντελεστής “beta” των εισηγμένων μετοχών - Πίνακες με εβδομαδιαία ενημέρωση

Ο συντελεστής beta (beta coefficient) είναι ένας δείκτης που περιγράφει τη μεταβλητότητα μιας μετοχής ή ενός χαρτοφυλακίου σε σχέση με τη μεταβλητότητα της αγοράς. Ή, με πιο απλά λόγια, περιγράφει το πόσο μεταβάλλεται η τιμή μιας μετοχής ή η απόδοση ενός χαρτοφυλακίου, σε μία συγκεκριμένη μεταβολή της χρηματιστηριακής αγοράς. Ως “αγορά”, συνήθως εννοούμε τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη ενός χρηματιστηρίου, ενώ βέβαια ως “μεγέθη αναφοράς” μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι δείκτες ή ακόμη και τιμές βασικών μετοχών.

 

Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο στοιχείο το οποίο οφείλουμε να γνωρίζουμε όταν επενδύουμε σε μία μετοχή, άσχετα από το βαθμό της χρηματιστηριακής μας εμπειρίας.

Ο επενδυτής που δεν έχει μεγάλη χρηματιστηριακή εμπειρία, ανάμεσα σε άλλα στατιστικά και θεμελιώδη στοιχεία, πρέπει να γνωρίζει τους συντελεστές beta των μετοχών, για να έχει μία άποψη για το τί πρέπει να περιμένει από την επένδυσή του. Από την άλλη πλευρά, ο έμπειρος  επενδυτής ο οποίος έμαθε εμπειρικά για την “επιθετικότητα” της κάθε μετοχής μέσα από την χρόνια ενασχόλησή του με το χρηματιστήριο, θα πρέπει να παρακολουθεί τις διαχρονικές μεταβολές του “beta” της κάθε μετοχής, αφού έτσι αποκτά μία αντικειμενική και “ποσοτική” γνώση για την εξέλιξη της χρηματιστηριακής της συμπεριφοράς.

 


Πως ερμηνεύονται οι τιμές του beta

 

Beta μεγαλύτερο του 1 (beta > 1): Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της μετοχής και του δείκτη και η απόδοση της μετοχής είναι περισσότερο μεταβλητή σε σχέση με την απόδοση του δείκτη. Στην περίπτωση αυτή, λέμε ότι η μετοχή είναι περισσότερο “επιθετική” από το δείκτη. Για παράδειγμα, αν μία μετοχή έχει beta ίσο με 1,5, τότε θα πρέπει να αναμένουμε ότι, σε ένα μεσοχρόνιο διάστημα, για κάθε μεταβολή (αρνητική ή θετική) του Γενικού Δείκτη κατά 1%, η τιμή της μετοχής θα μεταβάλλεται κατά 1,5% (αρνητικά ή θετικά).

 

Beta μικρότερο του 1 (beta < 1): Η τιμή της μετοχής κινείται λιγότερο “επιθετικά” σε σχέση με το χρηματιστηριακό δείκτη και η κάθε μεταβολή της είναι μικρότερη από τη μεταβολή του δείκτη.

 

Beta ίσο με τη μονάδα (beta = 1): Στις περισσότερες περιπτώσεις σημαίνει ότι η απόδοση ενός χρεογράφου θα έχει την ίδια μεταβλητότητα με τις αποδόσεις της αγοράς.

 

Beta ίσο με μηδέν (beta = 0):Η συσχέτιση μετοχής και δείκτη είναι μηδενική και οι τιμές κινούνται ανεξάρτητα.

 

Beta μικρότερο του μηδενός (beta < 0): Αρνητικό beta σημαίνει ότι η απόδοση της επένδυσης κινείται αντίθετα από αυτή της αγοράς (η συσχέτιση των αποδόσεων είναι αρνητική).

 

 

 

Τι πρέπει να γνωρίσουμε για τους συντελεστές beta

 

Καθώς σταδιακά εμπλουτίζουμε με χρήσιμα στατιστικά στοιχεία το site μας, αποφασίσαμε να προσθέσουμε και το beta των μετοχών. Στο site (στο συνδρομητικό τμήμα), θα εμφανίζεται δύο πίνακες με το beta πενταετίας και τριατίας για όλες τις μετοχές, εκτός από αυτές που βρίσκονται σε αναστολή. Οι τιμές θα ενημερώνονται κάθε Δευτέρα. Δείτε εδώ. Σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν συλλέξουμε ένα ικανό πλήθος στοιχείων για το beta των μετοχών, θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε πως αλλάζει η τιμή του beta για μια μετοχή μέσα σε ένα χρονικό διάστημα.

 

Τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι:

  • Οι μετοχές με υψηλή εμπορευσιμότητα συχνά έχουν υψηλό beta.
  • Οι τραπεζικές μετοχές ανέκαθεν είχαν υψηλό beta.
  • Στους επιχειρηματικούς κλάδους, που κατά καιρούς, αποκτούν επενδυτικό ενδιαφέρον, παρατηρείται αύξηση της τιμής και κατ΄ επέκταση αύξηση του beta.
  • Οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, συνήθως έχουν χαμηλό beta. Αυτό εξηγείται επειδή οι μετοχές αυτές συνήθως προσελκύουν μακροχρόνια επενδυτικά κεφάλαια.
  • Οι μετοχές που συμμετέχουν σε δείκτες, συχνά έχουν χαμηλότερο beta, επειδή στις μετοχές αυτές τοποθετούνται κεφάλαια παθητικής διαχείρισης που μιμούνται και ακολουθούν τους δείκτες.
  • Οι μετοχές μικρών εταιριών, που γίνονται αντικείμενα κερδοσκοπίας συνήθως έχουν υψηλότερο beta.
  • Οι μετοχές με υψηλή μερισματική απόδοση (συνήθως μετοχές μεγάλων εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης) συνήθως έχουν χαμηλό beta, για το λόγο ότι προσελκύουν σταθερά μακροχρόνια επενδυτικά κεφάλαια τα οποία τοποθετούνται για το μέρισμα και συνεπώς δεν γίνονται πολλές συναλλαγές.
  • Beta μπορούν να έχουν και οι δείκτες μιας χρηματιστηριακής αγοράς, σε σχέση με τον δείκτη μιας άλλης αγοράς.
Οι παρακάτω συντελεστές beta, υπολογίζονται από τη EuroCapital και ενημερώνονται κάθε Δευτέρα πρωί. Παράλληλα, προχωρούμε στη διατήρηση των στοιχείων, ώστε, μετά από μερικές εβδομάδες να μπορούμε να συγκρίνουμε τις τάσεις που σχηματίζονται στην τιμή του beta της κάθε μετοχής.

Κατασκευή και επιμέλεια στοιχείων: Κωνσταντίνα Ρομοσού

Πίνακας 1 - Συντελεστής "beta" με εβδομαδιαίες τιμές πενταετίας

 

Πίνακας 2 - Συντελεστής "beta" με εβδομαδιαίες τιμές τριετίας

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)