Εταιρικές πράξεις: Φεβρουάριος - Μάρτιος 2021

13 Μαρτίου 2021, 08:40 | Χ&Α - 226

Εταιρικές πράξεις: Φεβρουάριος - Μάρτιος 2021

Kατά τον Φεβρουάριο και έως την 11/3/2021, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εταιρικές πράξεις επί των εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας:


PREMIA Α.Ε. (ΚΟ): Αλλαγή κωδικού. Από 09/03/2021, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέο κωδικό ΟΑΣΗΣ: «ΠΡΕΜΙΑ» (από «ΠΑΣΑΛ»). (εδώ)

PREMIA Α.Ε. (ΚΟ): Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίο. Από 08/03/2021, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 18.204.903 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 35.043.831 (ΚΟ) μετοχές. (εδώ)

PASAL Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ): Αλλαγή επωνυμίας. Από 1/3/2021, η επωνυμία της εταιρίας αλλάζει σε «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με νέο διακριτικό τίτλο «PREMIA PROPERTIES». (εδώ)

AVE Α.Ε.: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 22/2/2021, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 5.403.850 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας που προέκυψαν από την μετατροπή ισάριθμων μη εισηγμένων προνομιούχων μετοχών της. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 141.417.987 (ΚΟ) μετοχές. (εδώ)

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.: Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου. Από 22/2/2021, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 2.281.716 νέες (KΟ) μετοχές της εταιρίας που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 86 στελέχη της εταιρίας, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,30. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 1.545.981.097 (ΚΟ) μετοχές. (εδώ)

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΚΟ): Χρηματική Διανομή. Από 11/2/2021, οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,16616745 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,1578590775 ανά μετοχή). (εδώ)

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)