Εφαρμογή του "απόλυτου συστήματος συναλλαγών" στο Bitcoin - Τί αποδόσεις δίνει;

13 Απριλίου 2021, 07:30 | Χ&Α - 227

Εφαρμογή του "απόλυτου συστήματος συναλλαγών" στο Bitcoin - Τί αποδόσεις δίνει;

Στα πλαίσια των προσπαθειών μας για την εξέλιξη της λειτουργίας και την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της χρησιμότητας του Απόλυτου Συστήματος Συναλλαγών, ερευνούμε διαρκώς νέες καταστάσεις που δημιουργούνται στις αγορές. Πρόσφατα, προχωρήσαμε στην εφαρμογή του στην αγορά των λεγόμενων “κρυπτονομισμάτων”.

Η θέση μας για την αγορά αυτή είναι γνωστή. Απορρίπτουμε τα συναλλακτικά αυτά μέσα ως “αντικείμενα” που ενσωματώνουν κάποια κοινά αναγνωρισμένη και αποδεκτή αξία, πλην αυτής που της προσδίδει η αποδοχή τους από ένα ευρύ κοινό, ως μέσα διαπραγμάτευσης. Όμως, η αξία αυτή είναι προσωρινή και υφίσταται όσο τα “αντικείμενα” αυτά ελκύουν συναλλασσόμενους. Όταν οι συναλλαγές επί αυτών μειωθούν ή εκλείψουν, θα μειωθεί ή θα εκλείψει και η όποια αξία τους. (Δείτε παλαιότερο άρθρο μας σχετικά με την άποψη μας για το Bitcoin - εδώ).

Με τη διατύπωση της άποψή μας, δεν επιχειρούμε να μεταβάλλουμε τις απόψεις αναγνωστών μας που πιστεύουν σ’ αυτά τα μέσα διαπραγμάτευσης, ή που συμμετέχουν στη διαπραγμάτευσή τους. Απεναντίας, διαπιστώνοντας ότι τα συναλλακτικά αυτά μέσα ελκύουν έναν υψηλό αριθμό συναλλασσόμενων, θελήσαμε να δούμε εάν, ένα σύστημα συναλλαγών που έχει αποδειχθεί ως επιτυχημένο στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά (και αλλού βέβαια), μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αγορά των “κρυπτονομισμάτων” και να συμβάλλει στη χάραξη συναλλακτικής στρατηγικής σε όσους δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή.

Ερευνήσαμε μία σειρά από “κρυπτονομίσματα” τα οποία εμφανίζουν μία υψηλή κεφαλαιοποίηση και έναν αξιόλογο όγκο συναλλαγών. Βασικό μας συμπέρασμα είναι ότι, η συναλλακτική συμπεριφορά της συντριπτικής πλειοψηφίας τους, προσδιορίζεται από την κίνηση και τις διακυμάνσεις του μεγαλύτερου και πλέον δημοφιλούς κρυπτονομίσματος, του Bitcoin. Για το λόγο αυτό, περιορίζουμε την παρουσίασή μας στα αποτελέσματα της εφαρμογής του “απόλυτου συστήματος” στο “κρυπτονόμισμα” αυτό.

Το κύριο χαρακτηριστικό του Bitcoin, αλλά και των περισσότερων “κρυτπονομισμάτων”, είναι οι πολύ μεγάλες διακυμάνσεις. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία υποθέσαμε ότι, στην αγορά αυτή, το “απόλυτο σύστημα” θα δούλευε αποτελεσματικά και θα έδινε έγκαιρα σήματα εισόδου και εξόδου και θα μπορούσε να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα από τη στρατηγική της “μακροχρόνιας διακράτησης” (buy and hold).

Στην εξέταση, ακολουθήσαμε όλους τους κανόνες του “απόλυτου συστήματος” και εφαρμόσαμε και τις έξι βασικές παραλλαγές του. Χρησιμοποιήσαμε τιμές από την 31/12/2014, έως σήμερα (6/4/2021), δηλαδή τις τιμές 6 ετών και 3 μηνών. Σημειώνουμε ότι, καθώς η αγορά των “κρυπτονομισμάτων” λειτουργεί και κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων και των αργιών (άλλωστε δεν πρόκειται για επίσημη αγορά, αλλά για συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε μία σειρά από πλατφόρμες), στο “απόλυτο σύστημα”
Ας δούμε όμως τα αποτελέσματα:

Πίνακας 1: Οι παραλλαγές του “απόλυτου συστήματος” στο Bitcoin


Εφαρμογή του "Απόλυτου Συστήματος" στο Bitcoin
Περίοδος από 31/12/2014 έως 6/4/2021 - Σύνολο Παραλλαγών

58.698,10 Απλός ΚΜΟ-200 ΚΜΟ200-Φ1 ΚΜΟ200-Φ2 ΚΜΟ200-ΕΞ3 ΚΜΟ200-ΕΞ5 ΚΜΟ200-ΥΧ20

Συνολική απόδοση από έναρξη 21167,0% 20697,4% 23249,0% 909,8% 646,7% 18161,0%

Απόδοση BTC από έναρξη 21090,6% 21090,6% 21090,6% 21090,6% 21090,6% 21090,6%

Ετησιοποιημένη απόδοση από έναρξη 154,76% 153,77% 158,94% 49,70% 42,02% 148,07%

Ετησιοποιημένη απόδοση BTC από έναρξη 154,60% 154,60% 154,60% 154,60% 154,60% 154,60%

Αριθμός Πράξεων 10 8 7 5 4 6

Κερδοφόρες Πράξεις 4 3 3 4 3 3

Ποσοστό επιτυχίας πράξεων 40,0% 37,5% 42,9% 80,0% 75,0% 50,0%

Πράξεις ανά έτος 1,74 1,40 1,22 0,87 0,70 1,05

Συνεχόμενες κερδοφόρες πράξεις 2 0 0 3 2 0

Συνεχόμενες ζημιογόνες πράξεις 3 3 3 0 0 2

Μεγαλύτερο κέρδος 2743,9% 3043,3% 2962,5% 403,4% 399,6% 2405,1%

Μεγαλύτερη ζημιά -13,8% -18,4% -15,2% -42,5% -46,1% -21,6%

Χρόνος παραμονής εντός αγοράς (έτη) 4,08 4,08 4,08 3,53 3,48 4,18

Ποσοστό επί του συνολικού χρόνου 71,2% 71,2% 71,3% 61,6% 60,7% 72,9%

Μεγαλύτερο διάστημα παραμονής (έτη) 2,33 2,33 2,33 1,27 1,27 2,56

Σημερινή κατάσταση του δείκτη Εντός Εντός Εντός Εντός Εντός Εντός

Ημερομηνία τελευταίου σήματος πράξης 29/4/2020 30/4/2020 1/5/2020 22/8/2020 19/8/2020 29/4/2020

Τιμή BTC κατά το τελευταίο σήμα 8.771,00 8.629,00 8.822,00 11.661,00 11.750,00 8.771,00

Διαφορά BTC από τελευταία πράξη 569,2% 580,2% 565,4% 403,4% 399,6% 569,2%

Οι παραλλαγές του "απόλυτου συστήματος συναλλαγών" είναι οι παρακάτω: 1) Απλός ΚΜΟ - 200 = Κινητός Μέσος όρος 200 ημερών, 2) ΚΜΟ200 - Φ1 = Κινητός Μέσος Όρος 200 ημερών με τη χρήση Φίλτρου 1 ημέρας, 3) ΚΜΟ200 - Φ2 = Κινητός Μέσος Όρος 200 ημερών με τη χρήση Φίλτρου 2 ημερών, 4) ΚΜΟ200 - ΕΞ3 = Κινητός Μέσος Όρος 200 ημερών με τη χρήση Εξομαλυντή 3 ημερών, 5) ΚΜΟ200 - ΕΞ5 = Κινητός Μέσος Όρος 200 ημερών με τη χρήση Εξομαλυντή 5 ημερών, 6) ΚΜΟ200- ΥΧ20 = Κινητός Μέσος Όρος 200 ημερών με τη χρήση του Υψηλού και του Χαμηλού 20 ημερών - (ως ΚΜΟ σε όλες τις παραπάνω παραλλαγές, εννοούμε τον ΑΠΛΟ Κινητό Μέσο Όρο). Τιμή BTC στις 6/4/2021 (ενδοημερήσια): USD 58.698,10. Η στρατηγική της μακροχρόνιας διακράτησης στο διάστημα από 31/12/2014 έως και 6/4/2021 είχε απόδοση 21090,6%.

Για να δείτε τις κινήσεις σε κάθε παραλλαγή του Απόλυτου Συστήματος, πατήστε στους συνδέσμους στο όνομα των παραλλαγών.

Μερικά βασικά γενικά συμπεράσματα, από την επισκόπηση των επιδόσεων, είναι τα εξής:

α) Η στρατηγική της μακροχρόνιας διακράτησης (buy and hold), στο διάστημα από 31/12/2014 έως και 6/8/2021) πέτυχε την εντυπωσιακή απόδοση του 21090,6%. Βεβαίως, μιλάμε για ένα συναλλακτικό μέσο το οποίο, στις 31/12/2014 είχε τιμή 247 δολάρια, ενώ στις 6/8/2021 η τιμή του είχε φτάσει στα 58.698,1 δολάρια ΗΠΑ.

β) Την καλύτερη απόδοση πέτυχε η παραλλαγή του Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών, με τη χρήση του “φίλτρου” 2 ημερών (ΚΜΟ200-Φ2). Η απόδοση της παραλλαγής αυτής ήταν 23249,0%, σημαντικά ανώτερη της στρατηγικής του buy and hold.
Η αλήθεια βέβαια είναι ότι, όπως προκύπτει από συζητήσεις που κάνουμε με χρήστες του συστήματος, προκύπτει ότι η παραλλαγή των φίλτρων (και της 1, αλλά και των 2 ημερών) δε χρησιμοποιείται από πολλούς. Άλλωστε και εμείς “προωθούμε” και προβάλλουμε περισσότερο την παραλλαγή του “ΚΜΟ 200 ημερών, με τη χρήση του Υψηλού και του Χαμηλού Κλεισίματος 20 ημερών” (στην περίπτωση του Bitcoin αυτή πέτυχε απόδοση 18161,0%, η οποία είναι χαμηλότερη, αλλά εξακολουθεί να είναι εντυπωσιακή). Όμως, στο μέλλον, θα υπάρξουν φάσεις “πλάγιας” κίνησης του Γενικού Δείκτη, όπου η χρήση φίλτρων θα είναι απαραίτητη για να αποφεύγουμε τις “γρήγορες” εισόδους και εξόδους, οι οποίες στην πλειοψηφία τους είναι ζημιογόνες.
Η απόδοση του κλασικού “απλού ΚΜΟ-200 ημερών” ήταν 21167,0%, δηλαδή, ελαφρά καλύτερη από την απόδοση του buy and hold. Αυτό είναι ένα πολύ καλό και ενθαρρυντικό στοιχείο και δείχνει ότι, όντως, το “απόλυτο σύστημα”, μπορεί να έχει χρήση από τους συμμετέχοντες στις αγορές των “κρυπτονομισμάτων”.


Δείτε στον Πίνακα 1 τις αποδόσεις των άλλων παραλλαγών. Δείτε στον Πίνακα 2, τις κινήσεις που προκάλεσε η παραλλαγή του “απλού ΚΜΟ-200 ημερών”.

Πίνακας 2: Παραλλαγή Απλού ΚΜΟ-200 ημερών στο Bitcoin


BITCOIN - Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών - Παραλλαγή Απλού ΚΜΟ-200 ημερών

α/α Ημ/νία Αγοράς Τιμή Bitcoin Ημ/νία Πώλησης Τιμή Bitcoin Μεταβολή τιμής Bitcoin Εξέλιξη Κεφαλαίου $ 100 Συν. Απόδοση από έναρξη Χρόνος Παραμονής (έτη) Ετησ/μένη Απόδοση από έναρξη Χρόνος Επένδυσης (σε έτη)100,0

1 16/7/2015 277,00 18/8/2015 247,0 -10,8% 89,2 -10,8% 0,09 -71,9% 0,09 -

2 6/10/2015 246,00 7/10/2015 243,0 -1,2% 88,1 -11,9% 0,00 -42,8% 0,23 -

3 9/10/2015 244,00 5/2/2018 6.939,0 2743,9% 2.504,9 2.404,9% 2,33 251,6% 2,56 1

4 8/2/2018 8.164,00 10/3/2018 8.762,0 7,3% 2.688,4 2.588,4% 0,08 246,0% 2,65 1

5 11/3/2018 9.530,00 14/3/2018 8.211,0 -13,8% 2.316,3 2.216,3% 0,01 225,5% 2,66 -

6 2/4/2019 4.859,00 26/9/2019 8.064,0 66,0% 3.844,2 3.744,2% 0,48 138,4% 4,20 1

7 26/10/2019 9.231,00 8/11/2019 8.778,0 -4,9% 3.655,5 3.555,5% 0,04 130,1% 4,32 -

8 27/1/2020 8.867,00 29/2/2020 8.544,0 -3,6% 3.522,4 3.422,4% 0,09 115,9% 4,63 -

9 2/3/2020 8.905,00 8/3/2020 8.034,0 -9,8% 3.177,8 3.077,8% 0,02 110,4% 4,65 -

10 29/4/2020 8.771,00 7/4/2021 58.698,1 569,2% 21.267,0 21.167,0% 0,94 154,8% 5,73 1


γ) Ο αριθμός των πράξεων υπήρξε χαμηλός, σε όλες τις παραλλαγές. Ένας αριθμός 10 πράξεων από τον απλό ΚΜΟ-200 ημερών, σε ένα διάστημα 6 ετών και 3 μηνών, σε μία τόσο έντονη αγορά, με τόσες πολλές διακυμάνσεις, είναι πολύ ικανοποιητικός. Παράλληλα, το ποσοστό του χρόνου παραμονής στην αγορά που κινείται (πλην των παραλλαγών των “εξομαλυντών”, για τους οποίους θα αναφερθούμε παρακάτω) μεταξύ του 71% και του 73%, είναι εντυπωσιακό.
Πώς εξηγείται αυτό; Κατά την άποψή μας, οι διακυμάνσεις του Bitcoin, είναι μεν πολλές, όμως, το εύρος των διακυμάνσεων είναι τόσο υψηλό, ώστε ο ΚΜΟ-200 ημερών αδυνατεί να τις “συλλάβει” όλες -δηλαδή, είναι αρκετά αργός. Στο σημείο αυτό διαπιστώσαμε ότι, αν αντί του “αργού” ΚΜΟ-200 ημερών, χρησιμοποιήσουμε έναν πιο “γρήγορο” (μεσοχρόνιο στην περίπτωσή μας) ΚΜΟ, έστω των 90 ημερών, τότε οι πράξεις που παράγονται είναι 44, κάτι που το κάνει ανεφάρμοστο, αφού ουδείς μπορεί να αποδειχθεί, σε μόνιμη βάση, ότι θα μπορεί να κάνει τόσες πολλές πράξεις, οι περισσότερες από τις οποίες θα είναι αποτυχημένες. Βεβαίως, σημειώνουμε ότι, ο λόγος που στο “απόλυτο σύστημα” χρησιμοποιούμε τον “αργό” ΚΜΟ-200, είναι επειδή θέλουμε το σύστημα να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις: α) λίγες πράξεις, β) λίγη ενασχόληση και γ) χαμηλό ρίσκο.

δ) Ο μικρός αριθμός πράξεων, εκ των πραγμάτων παράγει μικρό αριθμό συνεχόμενων ζημιογόνων πράξεων. Όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει, το στοιχείο αυτό είναι πολύ σημαντικό, αφού ένας μεγάλος αριθμός συνεχόμενων πράξεων, αποτρέπει τους επενδυτές να το εμπιστευθούν ή να το αντέξουν ψυχολογικά.

ε) Η μεγαλύτερη ζημιά στις παραλλαγές (πλην των εξομαλυντών), κινείται μεταξύ του -13,8% και του -21,6%. Κατά την άποψή μας, τα νούμερα αυτά είναι υψηλά. Βέβαια, είναι σημαντικά χαμηλότερα από τις ζημιές που παράγει η στρατηγική buy and hold, κατά τη διάρκεια των πολύ μεγάλων πτώσεων που συμβαίνουν στα “κρυπτονομίσματα”. Για το λόγο αυτό, εκτιμούμε ότι μπορούμε να τις ανεχθούμε, ειδικά για τις αγορές των “κρυπτονομισμάτων”, αφού γνωρίζουμε ότι οι αγορές αυτές έχουν εξαιρετικά μεγάλες διακυμάνσεις και εμπεριέχουν υψηλότατατο ρίσκο.

στ) Η παραλλαγή των εξομανλυντών έδωσε: i) πολύ μικρές αποδόσεις, ii) πολύ λίγες πράξεις -κάτι που συνήθως είναι καλό, όμως σ’ αυτή την αγορά που διακυμαίνεται εντυπωσιακά έντονα, είναι αρνητικό, iii) πολύ μεγάλες ζημιές σε ορισμένες πράξεις (από  -42,5% έως -46,1%. Η δυσλειτουργία των “εξομαλυντών” στην αγορά του Bitcoin (αλλά και σε αγορές άλλων “κρυπτονομισμάτων” οφείλεται στο ότι οι παραλλαγές αυτές κινούνται σχετικά αργά και “συλλαμβάνουν” μόνον τις “σίγουρες” κινήσεις. Γι’ αυτό άλλωστε και έχουν τον υψηλότερο βαθμό επιτυχίας, σε σχέση με τις άλλες παραλλαγές. Οι παραλλαγές αυτές είναι ακατάλληλες για τις αγορές των “κρυπτονομισμάτων”, καθ’ όσο διάστημα αυτές κινούνται με τόση μεγάλη ένταση.


Και τελικά, αν η απόδοση των παραλλαγών του “απόλυτου συστήματος” είναι παρόμοια ή κοντά (είτε πάνω ή κάτω) στις αποδόσεις που πετυχαίνει η στρατηγική της μακροχρόνιας διακράτησης (buy and hold) γιατί να μπει κάποιος στον κόπο να το παρακολουθεί;

Όχι μόνον αξίζει τον κόπο, αλλά είναι εξαιρετικά χρήσιμο να το παρακολουθεί κάποιος, επειδή οι δείκτες του “συστήματος” αποτελούν το “φρένο” σε μία περίπτωση μεγάλης πτώσης. Υπάρχει η παροιμία που λέει ότι “πολλές φορές θα πάει η στάμνα στο πηγάδι, αλλά μια φορά θα σπάσει”. Αυτό ισχύει για όλα τα διαπραγματευόμενα μέσα στις χρηματοοικονομικές αγορές. Πολλές φορές οι πτώσεις που θα συμβούν θα είναι εξοντωτικά μεγάλες, ενώ κάποια στιγμή θα επέλθει και η “μοιραία” πτώση. Το σύστημα θα προφυλάξει τον συναλλασσόμενο από το να παραμείνει μέσα στην αγορά σε μία πτώση που μπορεί να είναι “μοιραία”. Ενώ, είναι βέβαιο ότι θα τον βάλει στην αγορά, σε κάθε αξιόλογη άνοδο.

Παράλληλα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, το οποίο ισχύει για όλες τις περιπτώσεις χρήσης του απόλυτου συστήματος: Το ζητούμενο από τον επενδυτή δεν είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης. Το ζητούμενο είναι να μπορεί να διατηρεί το κεφάλαιό του, να το αυξάνει με κάποιους ικανοποιητικούς ρυθμούς και να έχει τη δυνατότητα να εισέρχεται έγκαιρα στην αγορά και να βγαίνει έγκαιρα απ’ αυτή. Η επανάληψη της διαδικασίας εισόδου και εξόδου από την αγορά, όταν γίνεται συντηρητικά, είναι βέβαιο ότι, μέσα στο χρόνο θα οδηγήσει σε πολύ μεγάλα κέρδη -σε οποιαδήποτε αγορά και όχι μόνον αυτή των “κρυπτονομισμάτων”.

Πίνακας 3: Ετήσιες αποδόσεις του “απόλυτου συστήματος” στο Bitcoin


Αποδόσεις "Απόλυτου Συστήματος" επί του Bitcoin
Παραλλαγή του "Απλού ΚΜΟ-200"

Έτος Έναρξης Τιμή Εισόδου Τιμή Εξόδου Πράξεις Απόδοση Ετησιοποιημένη Απόδοση Απόδοση Bitcoin

2015 - 2021 277,0 58698,1 10 21167,0% 154,8% 21090,6%

2016 434,0 58698,1 8 13474,3% 154,0% 13424,9%

2017 982,0 58698,1 8 5899,2% 161,1% 5877,4%

2018 13445,0 58698,1 8 338,2% 57,2% 336,6%

2019 4859,0 58698,1 5 818,1% 166,1% 1108,0%

2020 8867,0 58698,1 3 481,8% 302,0% 562,0%

2021 29360,0 58698,1 1 99,9% 1292,9% 99,9%

Σημειώσεις: 1) Ως "Τιμή Εξόδου", λαμβάνεται η τιμή της 6/4/2021. 2) Η "Απόδοση Bitcoin" υπολογίζεται με βάση τη διαφορά της τιμής του Bitcoin μεταξύ των δύο περιόδων.

Η περίπτωση του Ethereum

Ποιές ήταν οι επιδόσεις του Ethereum; Παρουσιάζουμε μόνον την παραλλαγή του “απλού ΚΜΟ-200 ημερών”, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν συγκρίσεις με την εφαρμογή της παραλλαγής επί του Bitcoin. (Δείτε τις πράξεις της παραλλαγής - εδώ)

Δείτε τον Πίνακα 4, όπου εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία της εφαρμογής του στην παραλλαγή του “απλού ΚΜΟ-200 ημερών”.

Πίνακας 4: Παραλλαγή Απλού ΚΜΟ-200 ημερών στο Ethereum (στατιστικά στοιχεία)


ETHEREUM - Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών - Παραλλαγή Απλού ΚΜΟ-200 ημερών

α/α Ημ/νία Αγοράς Τιμή Ethereum Ημ/νία Πώλησης Τιμή Ethereum Μεταβολή τιμής Ethereum Εξέλιξη Κεφαλαίου $ 100 Συν. Απόδοση από έναρξη Χρόνος Παραμονής (έτη) Ετησ/μένη Απόδοση από έναρξη Χρόνος Επένδυσης (σε έτη)100,0

1 22/2/2016 5,62 29/8/2016 10,93 94,5% 194,5 94,5% 0,52 261,3% 0,52 1

2 30/8/2016 11,29 10/10/2016 11,73 3,9% 202,1 102,1% 0,11 203,9% 0,63 1

3 11/10/2016 11,78 12/10/2016 11,72 -0,5% 201,0 101,0% 0,00 198,6% 0,64 -

4 13/10/2016 12,07 25/10/2016 11,36 -5,9% 189,2 89,2% 0,03 157,6% 0,67 -

5 21/1/2017 10,95 22/1/2017 10,64 -2,8% 183,9 83,9% 0,00 94,2% 0,92 -

6 2/2/2017 10,80 17/3/2018 550,27 4995,1% 9.367,4 9267,4% 1,12 800,4% 2,07 1

7 23/4/2018 644,13 25/4/2018 617,36 -4,2% 8.978,1 8878,1% 0,01 692,5% 2,17 -

8 26/4/2018 662,36 17/5/2018 668,97 1,0% 9.067,7 8967,7% 0,06 652,8% 2,23 1

9 18/5/2018 693,28 22/5/2018 642,17 -7,4% 8.399,2 8299,2% 0,01 618,7% 2,25 -

10 2/4/2019 163,47 14/8/2019 186,56 14,1% 9.585,6 9485,6% 0,37 271,5% 3,48 1

11 19/8/2019 201,64 20/8/2019 196,14 -2,7% 9.324,2 9224,2% 0,00 266,3% 3,49 -

12 17/9/2019 207,77 23/9/2019 201,18 -3,2% 9.028,4 8928,4% 0,02 251,0% 3,59 -

13 30/1/2020 184,59 12/3/2020 107,90 -41,5% 5.277,5 5177,5% 0,12 165,9% 4,05 -

14 8/4/2020 173,00 9/4/2020 169,68 -1,9% 5.176,2 5076,2% 0,00 159,9% 4,13 -

15 16/4/2020 172,31 17/4/2020 170,63 -1,0% 5.125,7 5025,7% 0,00 158,0% 4,15 -

16 18/4/2020 187,45 20/4/2020 170,40 -9,1% 4.659,5 4559,5% 0,01 151,7% 4,16 -

17 22/4/2020 182,72 6/4/2021 2.111,53 1055,6% 53.845,5 53745,5% 0,96 241,3% 5,12 1

Ethereum την 22/2/20165,62

Ethereum την 6/4/20212.111,53

Συνολική απόδοση συστήματος από έναρξη

53745,5%

Απόδοση ETH από έναρξη

37471,7%

Ετησιοποιημένη απόδοση συστήματος από έναρξη

241,26%

Ετησιοποιημένη απόδοση ETH από έναρξη

218,11%

Αριθμός Πράξεων

17

Κερδοφόρες Πράξεις

6

Ποσοστό επιτυχίας πράξεων

35,3%

Πράξεις ανά έτος

3,32

Συνεχόμενες κερδοφόρες πράξεις

2

Συνεχόμενες ζημιογόνες πράξεις

6

Μεγαλύτερο κέρδος

4995,1%

Μεγαλύτερη ζημιά

-41,5%

Χρόνος παραμονής εντός αγοράς (έτη)

3,33

Ποσοστό επί του συνολικού χρόνου

65,0%

Μεγαλύτερο διάστημα παραμονής (έτη)

1,12
Το σύστημα εφαρμόστηκε στο συγκεκριμένο “κρυπτονόμισμα” κατά το διάστημα από 22/2/2016 (ημέρα δημιουργίας του) έως την 6/4/2021. Η απόδοσή του ήταν 53.745,5%. Το σημαντικό είναι ότι, η απόδοση αυτή είναι σημαντικά υψηλότερη από την απόδοση της στρατηγικής της μακροχρόνιας διακράτησης (buy and hold) του συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος, η οποία έφτασε στο 37.471,7%. Όμως, το σύστημα, επί του Ethereum παρουσιάζει μερικά σοβαρά μειονεκτήματα:
α)
Έχει σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό πράξεων -συνολικά 17 πράξεις, δηλαδή περίπου 3,2 κάθε χρόνο.
β)
Έχει λίγες κερδοφόρες πράξεις (6 συνολικά), δηλαδή ποσοστό επιτυχίας μόλις 35,3%. Το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι αποδεκτό όταν το σύστημα εφαρμόζεται σε μία αγορά μετοχών, όμως σε μία αγορά “κρυπτονομίσματος” όπου οι διακυμάνσεις είναι εξαιρετικά μεγάλες, προβληματίζει σοβαρά.
γ)
Έχει πολλές συνεχείς ζημιογόνες πράξεις (εμφανίζονται 6, μεταξύ της 19/8/2019 έως 18/4/2020). Αυτό, κατά την άποψή μας, είναι το ισχυρότερο μειονέκτημα.
δ)
Εμφανίζει πιθανότητες μεγάλων ζημιών σε ζημιογόνες πράξεις (η ζημιογόνος πράξη μεταξύ 30/1/2020 και 12/3/2020 επέφερε ζημιά -41,5%).


Σε γενικές γραμμές, οι διαφορές στην επίδοση της εφαρμογής του “απόλυτου συστήματος” στο Ethereum σε σχέση με το Bitcoin, είναι η πολύ μεγαλύτερη διακυμανσιμότητα του Ethereum, σε σχέση με τις διακυμάνσεις του Bitcoin. Η εφαρμογή του “απόλυτου συστήματος” στο Ethereum, δείχνει ότι είναι περισσότερο κερδοφόρος, όμως τα “ποιοτικά χαρακτηριστικά” της εφαρμογής του, όπως τα εξηγήσαμε πιο πάνω, από τον πίνακα των στατιστικών, είναι αρκετά προβληματικά και συνεπώς η πειθαρχία στην εφαρμογή του μπορεί να είναι δύσκολη.

Πίνακας 5: Ετήσιες αποδόσεις του “απόλυτου συστήματος” στο Εthereum


Αποδόσεις "Απόλυτου Συστήματος" επί του Ethereum
Παραλλαγή του "Απλού ΚΜΟ-200"

Έτος Έναρξης Τιμή Εισόδου Τιμή Εξόδου Πράξεις Απόδοση Ετησιοποιημένη Απόδοση Απόδοση Ethereum

2015 - 2021 5,6 2111,5 17 53745,5% 222,4% 37471,7%

2016 5,6 2111,5 17 53745,5% 332,3% 37471,7%

2017 11,0 2111,5 13 28358,3% 267,7% 25650,4%

2018 644,1 2111,5 11 474,8% 70,9% 180,6%

2019 163,5 2111,5 8 541,1% 127,3% 1412,4%

2020 184,6 2111,5 5 496,4% 311,2% 1514,9%

2021 729,1 2111,5 1 189,6% 5846,7% 189,6%

Σημειώσεις: 1) Ως "Τιμή Εξόδου", λαμβάνεται η τιμή της 6/4/2021. 2) Η "Απόδοση Etherium" υπολογίζεται με βάση τη διαφορά της τιμής του Etherium μεταξύ των δύο περιόδων.

 

Τακτική παρακολούθηση: Στο εξής, θα παρακολουθούμε την εξέλιξη της εφαρμογής του “απόλυτου συστήματος” στο Bitcoin και, στα καθημερινά μας σχόλια, θα ενημερώνουμε για τα σήματα πράξεων που, κάθε φορά εμφανίζονται.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)