Εταιρικές Πράξεις: Μάρτιος - Απρίλιος 2021

13 Απριλίου 2021, 10:00 | Χ&Α - 227

Εταιρικές Πράξεις: Μάρτιος - Απρίλιος 2021

Κατά τον Μάρτιο και έως την 9/4/2021, δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω εταιρικές πράξεις επί των εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας:

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ: Από 24/3/2021, εισάγονται για διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς οι 200.000 ομολογίες της εταιρίας, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης €1.000,00, διάρκειας 7 ετών,με ημερομηνία έκδοσης 23/03/2021, σταθερού επιτοκίου 1,90% ετησίως. (εδώ)

AUTOHELLAS: Χρηματική διανομή. Από 07/04/2021 οι μετοχές της εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020, €0,23 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,2185 ανά μετοχή). (εδώ)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Χρηματική διανομή. Από 08/04/2021, οι μετοχές της τράπεζας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020, €0,6720 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,6384 ανά μετοχή). (εδώ)


Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)