Δελτία Τύπου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

13 Απριλίου 2021, 09:45 | Χ&Α - 227

Δελτία Τύπου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κατά τον Μάρτιο και έως την 9/4/2021 , εκδόθηκαν τα παρακάτω Δελτία Τύπου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 18/3/2021, αποφασίστηκαν:

- Η αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ, την 2η και  5η Απριλίου 2021 (Καθολικό Πάσχα) καθώς και την 24η Δεκεμβρίου 2021.

- Η μερική ανάκληση, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρείας,  της άδειας λειτουργίας της εταιρείας PRELIUM ΑΕΠΕΥ ως προς την παρεπόμενη υπηρεσία παροχής πιστώσεων.

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 22/3/2021, αποφασίστηκαν

-  Η χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εταιρία με την επωνυμία AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΑΕΠΕΥ για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4514/2018.

Κατά το Διαδικτυακό Συνέδριο «Market Challenges In The Post Covid -19 Era» της 24/3/2012:

- Η κα Λαζαράκου επεσήμανε ότι κατά την περίοδο της κρίσης της πανδημίας οι Ευρωπαίοι επόπτες κατάφεραν να συντονίσουν τις ενέργειές τους για θέματα που αφορούσαν συνολικά τις αγορές της ΕΕ. Στη συνέχεια, προχώρησε σε μια σύνοψη των νομοθετικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πακέτου Ανέλυσε τις τρεις Ευρωπαϊκές νομοθετικές παρεμβάσεις, όσον αφορά τις τροποποιήσεις που έγιναν συγκεκριμένα:

α) στον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο με την υιοθέτηση του «Ευρωπαϊκού Ενημερωτικού Δελτίου Ανάκαμψης,

β) στην Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFIDII) και τα θέματα της προστασίας των επενδυτών και

γ) στο πλαίσιο για τις τιτλοποιήσεις με ειδική αναφορά στην επέκταση των κριτηρίων της απλής, διαφανούς και τυποποιημένης τιτλοποίησης στις σύνθετες τιτλοποιήσεις καθώς και στην απομάκρυνση ρυθμιστικών περιορισμών στις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 8/4/2021, αποφασίστηκαν

- Η έγκριση του αιτήματος της εταιρίας NEWCO UNITED GROUP HELLAS για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της εταιρίας FORTHNET Α.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

- Η επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρία EUROMEDICA Α.Ε., για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού και του άρθρου 27 παρ. 8 του ν. 4443/2016, λόγω μη δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών

Δείτε εδώ τα Δελτία Τύπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)