Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Θύμα των εσωτερικών ερίδων

13 Απριλίου 2021, 12:20 | Χ&Α - 227

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Θύμα των εσωτερικών ερίδων

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Θύμα των εσωτερικών ερίδων

 

Αναβλήθηκε, για τις 22/4/2021, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, της Ελλάκτωρ, ύστερα από νόμιμα αιτήματα αναβολής, που στάλθηκαν στην Διοίκηση κατά την διάρκεια της συνέλευσης. Στην συνέλευση, συμμετείχαν 126.783.443 μετοχές ή το 59,17% των μετόχων, συνεπώς υπήρξε απαρτία.

Επίσης, να επισημάνουμε πως κατά, την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεώργιος Μυλωνογιάννης, γνωστοποίησε στο κοινό, μέσω της επιστολής που έλαβε από το Χρηματιστήριο Αθηνών, ότι η Greenhill, δεν εκπροσωπούσε, τον αριθμό των μετοχών που είχε δηλώσει, συνεπώς δεν είχε το δικαίωμα συμμετοχής στην συνέλευση.

Στην Γενική Συνέλευση, τα προτεινόμενα θέματα ήταν 4 (δείτε εδώ). Μεταξύ αυτών, θα προτεινόταν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας έως ποσού € 5.356.800,08 με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι και του ποσού των €120.528.001,08 (στο οποίο περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), και την έκδοση μέχρι και 133.920.002 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία € 0,04 εκάστη, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί εφόσον η εγκριθεί η μείωση της υφιστάμενης ονομαστικής αξίας της μετοχής (ήτοι €1,03) κατά την ως άνω συνεδρίασή της, με προτεινόμενη τιμή διάθεσης εκάστης νέας μετοχής € 0,90 και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με σχέση ανταλλαγής 1,25 νέες μετοχές για κάθε 2 παλαιές μετοχές.

Τα κεφάλαια, τα οποία θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση, θα διατεθούν προκειμένου να καλύψουν επενδύσεις ύψους περίπου €20,5 εκατ. για τη χρηματοδότηση έργων στους τομείς της ενέργειας καθώς και € 100 εκατ. περίπου, για τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Αναφορικά με τα μεγέθη του ομίλου το 2020, τα ενοποιημένα έσοδα, διαμορφώθηκαν στα € 892,0 εκατομμύρια, έναντι €1,27 δισ. το 2019, μειωμένα κατά 30,0%. Η μείωση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό κλάδο, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά € 402,0 εκατομμύρια. Ο κλάδος Παραχωρήσεων παρουσίασε μείωση εσόδων κατά € 38,0 εκατ., ενώ τα έσοδα των κλάδων ΑΠΕ και Περιβάλλοντος παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €30,0 εκατ. το 2020, έναντι €80,6 εκατ. το 2019, σημειώνοντας μείωση 11,0%. Επίσης, το αποτέλεσμα αυτό περιλαμβάνει μη επαναλαμβανόμενα έξοδα/ζημιές μετασχηματισμού ποσού €41,3 εκατ.
Οι καθαρές ζημίες του ομίλου έφθασαν τα € 186,7, εκατ. έναντι ζημιών € 131,4 εκατομμύρια το 2020.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία, την 31/12/2020, ανήλθαν στις σε € 406,0 εκατ. έναντι € 463,0 εκατ. στο τέλος του 2019.

Δυστυχώς, η γενική μας παρατήρηση είναι ότι, όταν σε μία εταιρία υπάρχουν τόσο σοβαρές έριδες μεταξύ των μετόχων, η εταιρία δε θα μπορέσει να πάει μπροστά. Δε ξέρουμε πώς η Ελλάκτωρ θα ξεπεράσει τα εσωτερικά της προβλήματα. Εκτιμούμε όμως ότι η εταιρία δε θα μπορέσει -τουλάχιστον στο ορατό μέλλον- να λειτουργήσει στο πλήρες επίπεδο των δυνατοτήτων της.

Δείτε το δελτίο τύπου της εταιρίας εδώ και την παρουσίαση της εταιρίας εδώ.


Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)