Briq Properties: Αύξηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων

13 Απριλίου 2021, 11:50 | Χ&Α - 227

Briq Properties: Αύξηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων

Briq Properties
Αύξηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων

 

Ως στόχο για το 2021, η Briq Properties, έχει θέσει την αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου σε € 150,0 εκατομμύρια, σύμφωνα με τις δηλώσεις της Διευθύνουσας Συμβούλου κα Άννα Αποστολίδου, στην ετήσια ενημέρωση αναλυτών, που πραγματοποιήθηκε την 31/3/2021.

Η BriQ Properties παρόλη την δύσκολη συγκυρία κατάφερε να επενδύσει το 100% των κεφαλαίων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε 12 μήνες σε ακίνητα με υψηλές αποδόσεις άνω του 7,0%. Επίσης πέτυχε να εδραιώσει την παρουσία της στα ακίνητα logistics κάνοντας δυναμική είσοδο στην αγορά αποθηκευτικών ακινήτων του Ασπροπύργου. Ως αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής κίνησης, το 43,0% της αξίας των επενδύσεων του ομίλου την 31/12/2020 ήταν σε ακίνητα αποθηκών και διανομής, το 30,0% της αξιας αφορούσε κτίρια γραφείων και το 27,0% αφορούσε ξενοδοχεία.

Για το σύνολο του 2020, ο όμιλος, παρουσίασε αυξημένα έσοδα από ενοίκια κατά 25,7%, καθώς ανήλθαν στα € 3,6 εκατομμύρια, έναντι € 2,9 εκατ. το 2019. H αύξηση αυτή οφείλεται στην ενσωμάτωση των εσόδων από νέες επενδύσεις σε ακίνητα.
Την 31 Δεκεμβρίου 2020, το χαρτοφυλάκιο του ομίλου, περιλάμβανε  28 επενδυτικά ακίνητα, εκ των οποίων δύο ανήκουν σε θυγατρικές εταιρίες, συνολικής αξίας € 106,0 εκατ. έναντι 22 ακινήτων αξίας € 59,7 εκατ. στο τέλος του 2019, καταγράφοντας αύξηση 77,3%.

Εντός του έτους, η εταιρία, υλοποίησε επενδύσεις € 41,2 εκατ. και συγκεκριμένα απέκτησε 4 νέα ακίνητα έναντι € 10,0 εκατ. και άλλα δύο ακίνητα μέσω εξαγοράς θυγατρικών εταιριών έναντι € 27,4 εκατ. ενώ υλοποίησε κεφαλαιουχικές δαπάνες € 3,7 εκατ. που κυρίως αφορούν υπό-ανέγερση κτίριο αποθηκών και διανομής επιφάνειας 20.764 τ.μ. στον Ασπρόπυργο.
Συγκεκριμένα από τις επενδύσεις, αξίζει να αναφέρουμε, την εξαγορά του 80% της “Sarmed Warehouses Α.Ε.”, που πραγματοποίησε η εταιρία και αφορά κτίρια αποθηκευτικών και βιομηχανικών χρήσεων καθώς και κτίρια γραφείων και βοηθητικών χώρων. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της κας Α. Αποστολίδου, αυτό το project θα προσθέσει € 6,6 εκατ. κέρδη για το σύνολο του έτους, ενώ συμπεριλαμβανομένου και του project στον Ασπρόπυργο, τα ετησιοποιημένα κέρδη θα φθάσουν περίπου τα € 7,7 εκατομμύρια. Σημειώνεται επίσης, πως εκτός από τον κλάδο των logistics, η εταιρία θα διευρύνει το χαρτοφυλάκιο της, με τουριστικά ακίνητα και ακίνητα εστίασης. Σημαντικός παράγοντας σε αυτές τις επενδύσεις είναι ο χαμηλός δανεισμός που διαθέτει και η δυνατότητα χρήσης χρηματοπιστωτικών πόρων (εδώ)

Τα έσοδα από αναπροσαρμογή αξίας, έφθασαν τις € 416,0 χιλιάδες, έναντι € 4,0 εκατομμυρίων το 2019. Συνεπώς η τα οργανικά κέρδη (κέρδη μετά φόρων εξαιρουμένων των εσόδων από αναπροσαρμογή αξίας)  έφθασαν τα € 1,6 εκατ., έναντι € 1,3 το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 22,4%. Αντίστοιχα το προσαρμοσμένο EBITDA, αυξήθηκε κατά 21,5% και ανήλθε σε € 2,2 εκατ. έναντι € 1,6 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Όταν αναφερόμαστε σε αυτού του είδους τις εταιρίες, ένα θέμα που θίγουμε , είναι η ποιότητα των κερδών. Στην περίπτωση της Briq Properties, παρατηρείται ότι το 2019 και 2018, ένα πολύ μεγάλο μέρος των κερδών (74,9% και 60,2% αντίστοιχα) αποτελούσαν τα κέρδη από αναπροσαρμογή αξίας. Κρίνουμε θετικό το γεγονός ότι τα έσοδα από αναπροσαρμογή αξίας έχουν μειωθεί κατά 89,6% και η καθαρή κερδοφορία του ομίλου προκύπτει από τις δραστηριότητες της. Δείτε εδώ πίνακα με τα μεγέθη των εταιριών ΑΕΕΑΠ.

Η εταιρία θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 21/4/2021, μέρισμα € 0,06 ανά μετοχή, για την χρήση 2020. Η φετινή διανομή, είναι η μεγαλύτερη που έχει δώσει η εταιρία από την έναρξη της διαπραγμάτευσης της στο Χ.Α. (31/7/2017), καθώς για την χρήση 2019, διανεμήθηκαν € 0,039, για το 2018, διανεμήθηκαν € 0,055 και για την χρήση 2017, διανεμήθηκαν € 0,035 ανά μετοχή.

Από την πλευρά μας, για το 2021, εκτιμούμε ότι το σύνολο των εσόδων θα φθάσει τα € 4,0 με € 4,5 εκατομμύρια. Όσον αφορά στην καθαρή κερδοφορία, ο παράγοντας των εσόδων από αναπροσαρμογή αξίας, δεν μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε πρόβλεψη.

Δείτε το δελτίο τύπου της εταιρίας εδώ και τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας εδώ.

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)