Στις 11 Ιουνίου η ετήσια ΓΣ της Cairo Mezz Plc

18 Μαϊου 2021, 17:13 | Εταιρίες

Στις 11 Ιουνίου η ετήσια ΓΣ της Cairo Mezz Plc

Η «Cairo Mezz Plc» (εφεξής «Εταιρεία») γνωστοποιεί στους Μετόχους, ότι για λόγους συμμετοχής τους στην εξ αποστάσεως Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ή στην τυχόν Επαναληπτική της (εφεξής «Γ.Σ.»), θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον εκτελούντα την επεξεργασία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» στην οποία έχει ανατεθεί από την Εταιρεία η διοργάνωση της εξ αποστάσεως Γ.Σ. οι κωδικοί πρόσβασης των Μετόχων στη διαδικτυακή πλατφόρμα https://axia.athexgroup.gr, μέσω της οποίας θα τους παρέχεται η δυνατότητα στους Μετόχους να συμμετέχουν και να ψηφίζουν εξ αποστάσεως στη Γ.Σ. (εφεξής «Διαδικτυακή Πλατφόρμα»).

Επίσης, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους ότι η ψηφοφορία εξ αποστάσεως είναι φανερή και η άσκηση του δικαιώματος ψήφου από το Μέτοχο και το περιεχόμενο της ψήφου του εφόσον ζητηθεί δύναται να γνωστοποιηθεί στους λοιπούς συμμετέχοντες στη Γ.Σ. Μετόχους.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία ενημερώνει, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ), και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα φυσικά πρόσωπα πέραν των Μετόχων, που θα συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη (video conference) της εξ αποστάσεως Γ.Σ., όπως είναι τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, Μέλη Δ.Σ., ελεγκτές και λοιπά τρίτα πρόσωπα, ότι προβαίνει στην επεξεργασία των παρακάτω δεδομένων τους, τα οποία συλλέγονται απευθείας από τα υποκείμενα για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία για την εν λόγω επεξεργασία:

α) Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο

β) Δεδομένα σχετικά με την ιδιότητα βάσει της οποίας τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γ.Σ.

γ) Ηλεκτρονική διεύθυνση με σκοπό τη συμμετοχή του φυσικού προσώπου στην τηλεδιάσκεψη

δ) Δεδομένα εικόνας – ήχου (βίντεο) από τη συμμετοχή του φυσικού προσώπου στη Γ.Σ.

Αποδέκτες των δεδομένων αυτών είναι τα αρμόδια για τη διαχείριση της Γ.Σ. στελέχη της Εταιρείας, η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» στην οποία έχει ανατεθεί από την Εταιρεία, ως εκτελούντα την επεξεργασία η διοργάνωση της εξ’ αποστάσεως Γ.Σ. καθώς και τυχόν υπο-εκτελούντες της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (όπως π.χ. η εταιρεία Cisco Hellas S.A. που παρέχει την ομάδα εργαλείων/ υπηρεσιών WEBEX με την οποία παρέχεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (video conference) μέσω των υπηρεσιών του υπολογιστικού της νέφους (cloud services) το οποίο τηρείται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου).

Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται από την Εταιρεία για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και για την άσκηση αξιώσεων ή την προάσπιση έννομων συμφερόντων της Εταιρείας

Σύμφωνα με το ΓΚΠΔ τα υποκείμενα έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία δύνανται να ασκηθούν κατά περίπτωση:

α) Να γνωρίζουν ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρεία, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσουν τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης (δικαίωμα διόρθωσης).

γ) Να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να αρνηθούν ή/και να εναντιωθούν σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους που τηρεί η Εταιρεία (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους από τα αρχεία της Εταιρείας (δικαίωμα στη λήθη).

στ) Να ζητήσουν από την Εταιρεία να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχουν παράσχει σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, το φυσικό πρόσωπο μπορεί να απευθύνεται στην Εταιρεία: μέσω φυσικής αλληλογραφίας προς: Βασιλίσσης Φρειδερίκης 33, Palais D’ Ivoire House, 2ος όροφος, 1066 Λευκωσία, Κύπρος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cairomezz.com.

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στο φυσικό πρόσωπο εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματός του, το οποίο όμως δύναται να παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση της Εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος και επίσης θα τον πληροφορεί για τους λόγους της παράτασης.

Η Εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφάλιση του απόρρητου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων των φυσικών προσώπων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, καθώς και από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Το φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) ή στο γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dataprotection.gov.cy), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων που τον αφορούν, εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και δικαίωμα δικαστικής προσφυγής.