ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ:Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2021

24 Ιουνίου 2021, 14:11 | Εισηγμένες Εταιρίες

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ:Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2021

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της υπ’ αριθ. 17/24.06.2021 απόφασης, καλεί τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» στην 29η Τακτική Γενική Συνέλευση, την 15η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 το πρωί στην Αλεξ/πολη, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 3ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης – Αεροδρομίου, στον 1 ο όροφο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένη) της χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.

3. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

7. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Δ.Σ. για το 2021.

8. Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4548/2018.

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του. 10. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και άρθ.

10 του νέου νόμου 4706/2020 (το οποίο άρθρο πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις 17 Ιουλίου 2021).

11. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και των Διευθυντών της, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

12. Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της εταιρείας.

13. Τροποποίηση του άρθρου 16 του Καταστατικού της εταιρείας.

14. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.