ΜΙΝΕRVΑ: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2021

24 Ιουνίου 2021, 14:30 | Εισηγμένες Εταιρίες

ΜΙΝΕRVΑ: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ  “MINERVA” ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ  (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας "Εταιρεία"), με την από  22 Ιουνίου 2021 απόφασή του, καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα της στο Δήμο Παύλος Μελάς – Θεσσαλονίκης, στο 6Ο Χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της χρήσεως 2020 (01.01.2020–31.12.2020) μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εν λόγω χρήσεως (01.01.2020 – 31.12.2020), των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εν λόγω χρήση  σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει.
  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020–31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών.
  3. Έγκριση αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020–31.12.2020) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021–31.12.2021).
  4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2020 σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.
  5. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής των.
  6. Τροποποίηση του άρθρου 20 παράγραφος 2 του Καταστατικού της Εταιρείας .
  7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.
  8. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.
  9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.
  10. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.