ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Τακτική Γενική Συνέλευση την 15 Ιουλίου 2021

25 Ιουνίου 2021, 10:23 | Εισηγμένες Εταιρίες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Τακτική Γενική Συνέλευση την 15 Ιουλίου 2021

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. (εφεξής: Εταιρεία) που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 24/06/2021 και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την 15 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 4449/2017.

2. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

4. Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου και την αξιοποίηση της περιουσία της εταιρείας κατά τη λήξη της κλειομένης χρήσης, και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.

5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ’ άρθρο 44 ν. 4449/2017.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 449/2017

8. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 ν. 4449/2017.

9. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2020 καθώς και προέγκριση / έγκριση προκαταβολής αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2021.

10.Ψηφοφορία και Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2020 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

11.Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του ΔΣ.

12.Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

14.Διάφορες ανακοινώσεις

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.