ΕΛΓΕΚΑ: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2021

25 Ιουνίου 2021, 10:29 | Εισηγμένες Εταιρίες

ΕΛΓΕΚΑ: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2021

Με την από 24 Ιουνίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ», καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, επί της οδού ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β΄ Φάση, κατά την 15η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2020 (από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 2020 (από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020).

3. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης 2021 (από 1 η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021) και καθορισμός της αμοιβής της.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 (από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020) σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και προέγκριση των αμοιβών αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5. Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 (από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

7. Ενημέρωση των Μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020 (από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020). Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Διεύθυνση Αγοράς - Διεύθυνση Εταιρειών - Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

8. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Ν.4706/2020 και την υπ’ αριθμ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών σύμφωνα με τον N.4706/2020.

10. Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.

11. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του N.4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

12. Διάφορα θέματα ενημέρωσης και ανακοινώσεις

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.