ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 22.06.2021

25 Ιουνίου 2021, 10:32 | Εισηγμένες Εταιρίες

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 22.06.2021

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί , σύμφωνα με τις διατάξεις του N.3556/2007 και το άρθρο 4.1.3.3 παρ.1 και 2 του Κανονισμού του Χ.Α., τα ακόλουθα:

Την 22α Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με ηλεκτρονικά μέσα, και έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συμμετείχαν 179 μέτοχοι που εκπροσωπούν 120.173.285 κοινές ονομαστικές μετοχές (και 120.173.285 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 214.272.003 κοινών ονομαστικών μετοχών (και 214.272.003 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 56,08% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα κάτωθι:

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε α) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020, μετά των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών Εκθέσεων και Δηλώσεών του, την Έκθεση Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και β) τη διάθεση αποτελεσμάτων και τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τη μεταφορά της προκύψασας ζημίας στην επόμενη χρήση για τον συμψηφισμό της με μελλοντικά κέρδη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι 120.066.205 Ποσοστό επί των

παρισταμένων και

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου 56,03% εκπροσωπουμένων ψήφων

Αριθμός ψήφων Υπέρ 115.738.841 96,40%

Αριθμός ψήφων Κατά 4.210.041 3,51%

Αριθμός ψήφων Αποχή 117.323 0,10%

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.