ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ:Ανακοίνωση για εισαγωγή μετοχών απο αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών

25 Ιουνίου 2021, 10:39 | Εισηγμένες Εταιρίες

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ:Ανακοίνωση για εισαγωγή μετοχών απο αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. εφεξής «η Εταιρεία», ανακοινώνει ότι από την 28η Ιουνίου 2021 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 1.524.000 νέων, κοινών ονομαστικών και μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης (εφεξής «Νέες Μετοχές»), που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίσθηκε με την από 18.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την 29.11.2019, δια της οποίας στο πλαίσιο εναρμόνισης των διατάξεων του Καταστατικού με τον Ν. 4548/2018 χορηγήθηκε η κατ άρθρο 24 § 1  του Ν. 4548/2018 εξουσία αυτής προς το Δ.Σ. για μερική ή ολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του τριπλάσιου ποσού του υφιστάμενου (και καταβεβλημένου) στις 29.11.2019 μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (εφεξής «Αύξηση»).

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίασή του στις 24.06.2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 1.524.000 Νέων Μετοχών. Οι Νέες Μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της Αύξησης, ύψους ευρώ τρία εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες (ευρώ 3.048.000), θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.1.2. «Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων» του από 27.05.2021 Ενημερωτικού Δελτίου.

Οι μέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, 56ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Οινόφυτα Βοιωτίας - 32011, τηλ 22620 32280 (κος Αλέξανδρος Ζάβρας, Οικονομικός Διευθυντής και Υπεύθυνος Πληροφόρησης Επενδυτών).

Οινόφυτα Βοιωτίας, 24.06.2021

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.