Ιντρακατ.: Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου στις 19/7/2021

25 Ιουνίου 2021, 16:51 | Εισηγμένες Εταιρίες

Ιντρακατ.:  Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου στις 19/7/2021

Η INTRAKAT ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2021 στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (β) & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως:

Δευτέρα 19/07/2021 (αντί Πέμπτης 15/07/2021) – Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.