Διαβάσαμε - Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

24 Σεπτεμβρίου 2021, 16:05 | Διαβάσαμε

Διαβάσαμε - Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

H Fitch Solutions προβλέπει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 6,3% το 2021 για την Ελλάδα (αναθεωρημένη προς τα πάνω από 6,0%), την ταχύτερη ετήσια επέκταση της οικονομίας τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, μετά από συρρίκνωση κατά 8,2% το 2020. Η χαλάρωση των περιορισμών στην εγχώρια δραστηριότητα και στα διεθνή ταξίδια θα επιτρέψει στην κατανάλωση και στις εξαγωγές υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό να ανακάμψουν βραχυπρόθεσμα. Εν τω μεταξύ, αναμένει ότι η βελτίωση των εξωτερικών συνθηκών θα στηρίξει τα κέρδη στις εξαγωγές αγαθών.Η Fitch Solutions προβλέπει ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ θα παραμείνει ισχυρή στο 4,3% το 2022. Ωστόσο, η επικρατούσα αβεβαιότητα σχετικά με την πανδημία παρουσιάζει καθοδικούς κινδύνους για τις προβλέψεις της. Η βασική άποψη είναι ότι η παραγωγή της Ελλάδας θα επιστρέψει στα προ της πανδημίας επίπεδα το 2022, ενώ σημειώνει τόσο ανοδικούς όσο και καθοδικούς κινδύνους για την πρόβλεψή της για αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 4,3%.(εδώ)

 

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2020 παρουσίασε αύξηση 4,6%, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2020 με το 2019.Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Αύγουστο 2021, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2021, παρουσίασε αύξηση 0,4%. Κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2020, ο δείκτης δεν παρουσίασε μεταβολή.Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2020 – Αυγούστου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2019 – Αυγούστου 2020, παρουσίασε αύξηση 1,5%, έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων (εδώ)

 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου  Marfin ανήλθαν σε €129,8 εκ. έναντι €122,8 εκ. το Α’ εξάμηνο 2020  σημειώνοντας αύξηση κατά 5,6%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε ζημίες €6,9 εκ. έναντι ζημιών €1,4 εκ.  το Α’ εξάμηνο του 2020 εξαιτίας κυρίως της αύξησης της τιμής του πετρελαίου στον κλάδο μεταφορών. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές ανήλθαν σε ζημίες €7,6 εκ. έναντι €57,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση. Συνεχίστηκε η αρνητική επίδραση της πανδημίας COVID‐19 κυρίως στον κλάδο μεταφορών .Ολοκλήρωση  της  αναδιάρθρωσης  του  τραπεζικού  δανεισμού  της  Εταιρίας  με  επιμήκυνση  του  χρόνου αποπληρωμής .Μείωση  δανειακών  υποχρεώσεων  του  Ομίλου  και  της  Εταιρίας  λόγω της  μερικής  αποπληρωμής  αυτών από το προϊόν πώλησης της Vivartia και της θετικής επίδρασης από την αναδιάρθρωση των  δανειακών  υποχρεώσεων  της  Εταιρίας  σύμφωνα  με  το  IFRS  9.  (εδώ)

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group , ανακοινώνει τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2021, τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 122,19 εκατ. (Ευρώ 117,00 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2020), ενοποιημένες ζημίες προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων Ευρώ 4,38 εκατ., (κέρδη Ευρώ 1,94 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2020) και ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους Ευρώ 34,05 εκατ. (ζημίες Ευρώ 40,96 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2020).Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 89,83 εκατ. από Ευρώ 80,53 εκατ. στις 31.12.2020. Επίσης, ο Όμιλος διαθέτει ανοιχτές γραμμές χρηματοδότησης ύψους Ευρώ 35 εκατ. οι οποίες την 30.6.2021 είναι αχρησιμοποίητες. (εδώ)

 

Η PREMIA ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2021. Σημαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ακινήτων με την προσθήκη συνολικά εννέα νέων ακινήτων, εκ των οποίων έξι στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδαςκαι τρία στον τομέα των εμπορικών ακινήτων τύπου big-box. Αγορά ενός νέου ακινήτου logistics και ενός εμπορικού ακινήτου συνολικής εύλογης αξίας €7,8 εκ. την 30.6.2021. Απόκτηση την 29.6.2021 έναντι τιμήματος €24,6εκ.* του συνόλου των μετοχών ανωνύμων εταιριών οι οποίες εκμεταλλεύονται συνολικά επτά ακίνητα, πέντε logistics και δύο big boxes, συνολικής εύλογης αξίας €55,2εκ. την 30.06.2021.Αύξηση κατά 61% της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της Εταιρίας, η οποία διαμορφώθηκε σε €171,5 εκ. την 30.6.2021Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Ομίλου περιλαμβάνει δεκαέξι επενδυτικά ακίνητα αξίας €131,6 εκ., έναντι επτά ακινήτων αξίας €65,9 εκ. την 31.12.2020. (εδώ)

 

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της ΔΕΗ σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε €471,5 εκατ. το α' εξάμηνο του 2021 έναντι €457,3 εκατ. το α' εξάμηνο του 2020 για το σύνολο του Ομίλου, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 21,5% από 20,3%, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας.Οι αυξημένες δαπάνες λόγω της ανόδου των τιμών φυσικού αερίου και δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και συνακόλουθα και των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επηρέασαν αρνητικά την λειτουργική κερδοφορία της δραστηριότητας της Εμπορίας. Αυτή η αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την βελτίωση του ενεργειακού μείγματος της δραστηριότητας της Παραγωγής όπου καταγράφηκε αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από υδροηλεκτρικούς σταθμούς και μονάδες φυσικού αερίου.To EBITDA του α εξαμήνου του 2021 όπως και αυτό του α' εξαμήνου του 2020 επηρεάστηκε επίσης από ορισμένες εφάπαξ επιπτώσεις και διαμορφώθηκε σε €434 εκατ. έναντι €485,8 εκατ. το α1 εξάμηνο του 20201.(εδώ)

 

Στο α’ εξάμηνο του 2021 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΑΝΕΚ παρουσίασε αύξηση κατά 5% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2020 και, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου που θα ήταν αρκετά μεγαλύτερη εάν δεν σημειωνόταν αύξηση του κόστους των καυσίμων λόγω της σημαντικής ανόδου των διεθνών τιμών πετρελαίου.Εκτελώντας 2% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2020, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το α’ εξάμηνο του 2021 σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 159 χιλ. επιβάτες έναντι 172 χιλ. τη συγκρίσιμη περίοδο (μείωση 8%), 47 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 31 χιλ. το α’ εξάμηνο του 2020 (αύξηση 51%) και 66 χιλ. φορτηγά έναντι 61 χιλ. (αύξηση 8%). (εδώ)

 

Οι εταιρίες της Viohalco σημείωσαν ισχυρές οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, καθώς οι παγκόσμιες τάσεις οδήγησαν σε αύξηση της ζήτησης για προϊόντα με βιώσιμα χαρακτηριστικά.  Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 33% στα 2.489 εκατ. ευρώ έναντι 1.875 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Η ενοποιημένη λειτουργική κερδοφορία (α-EBITDA) αυξήθηκε κατά 53% και διαμορφώθηκε στα 196 εκατ. ευρώ έναντι 128 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.  Το ενοποιημένο EBITDA, που περιλαμβάνει την επίπτωση των τιμών μετάλλων, ανήλθε σε 253 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 135% (πρώτο εξάμηνο 2020: 108 εκατ. ευρώ).  Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 137 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Υψηλά επίπεδα αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας και εύρωστο χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών. Συνεχείς επενδύσεις για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας. (εδώ)

 

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του  2021.Σημαντική βελτίωση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το 1ο εξάμηνο της χρήσης και ανήλθε σε ευρώ 78,3 εκ. από ευρώ 47,3 εκ. πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 66%. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε ευρώ 18,5 εκ. ή 23,6% επί των πωλήσεων, έναντι ευρώ 5,3 εκ. ή 11,3% επί των πωλήσεων το 1ο εξάμηνο του 2020. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ευρώ 13,0 εκ. έναντι ευρώ 0,2 εκ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 14,3 εκ. έναντι ευρώ 1,4 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2020. Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 12,4 εκ. έναντι ζημιών ευρώ 0,8 εκ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.Ανάλογη αύξηση σημείωσε ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας και ανήλθε σε ευρώ 77,6 εκ. έναντι ευρώ 46,6 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2020. (εδώ)

 

Σε μια ιστορικής σημασίας διαδικασία, που θα οδηγήσει σε αλλαγή των υφιστάμενων μετοχικών ισορροπιών στην εταιρία που αποτελεί τον βασικό πυλώνα του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας, αναδεικνύεται η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Ωστόσο η ανακοίνωση της αύξησης κεφαλαίου, προκειμένου η εταιρία να επωφεληθεί τα μέγιστα από τη διαδικασία μετασχηματισμού και να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της με τους καλύτερους δυνατούς όρους, χωρίς να επιδεινώσει τον ισολογισμό της, αλλάζει πλήρως το σκηνικό. Ουσιαστικά η ΑΜΚ υλοποιείται προκειμένου το κολοσσιαίο επενδυτικό πλάνο της επιχείρησης να χρηματοδοτηθεί με τους καλύτερους δυνατούς όρους για τη ΔΕΗ και τον ισολογισμό της.Η εικόνα ξεκαθαρίζει ακόμη περισσότερο με την αποσαφήνιση των προθέσεων του Δημοσίου, που μέσω του Υπερταμείου αλλά και του ΤΑΙΠΕΔ ελέγχει το 51% των μετοχών (34,12% Υπερταμείο και 17% ΤΑΙΠΕΔ).(εδώ)

 

Κοντά σε συμφωνία με την πολυεθνική εταιρία Hard Rock βρίσκεται ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα όσον αφορά την κατασκευή του καζίνου στο Ελληνικό, μετά το ναυάγιο -από το καλοκαίρι- με τη Mohegan, καθώς η διοίκηση της τελευταίας αποφάσισε να αλλάξει ρότα και να μην προχωρήσει στην επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ. Οι επαφές της ΓΕΚ Tέρνα με τον όμιλο Hard Rock είναι σε προχωρημένο στάδιο και ότι τα ποσοστά των δύο εταίρων στην κοινοπραξία αναμένεται, εκτός απροόπτου, να διαμορφωθούν ως εξής: το 49% θα ελέγχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και το 51% η Hard Rock.Στο μεταξύ, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την εσωτερική αναδιοργάνωση της κοινοπραξίας που έχει οριστεί ανάδοχος του καζίνου. (εδώ)

 

Ισχυρές επιδόσεις και σταδιακή επιστροφή στα προ πανδημίας οικονομικά μεγέθη, καταγράφουν τα αποτελέσματα της ΕΥΑΘ Α.Ε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, ανήλθε στο ποσό των € 34.905 χιλ. έναντι € 34.464 χιλ. της αντίστοιχης οικονομικής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση κατά € 441 χιλ ή 1,28%.Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 11.844 χιλ. έναντι € 13.054 χιλ. το Α΄εξάμηνο 2020, σημειώνοντας μείωση κατά € 1.210 χιλ. ή 9,26%, λόγω της αύξησης του κόστους πωληθέντων από € 21.410 χιλ σε € 23.061 χιλ. για δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.Θ) στη Σίνδο και των λοιπών αμοιβών τρίτων στο πλαίσιο της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος.Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 8.460 χιλ. έναντι € 7.380 χιλ. το περσινό Α΄ εξάμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά € 1.080 χιλ. ή 14,63%.(εδώ)

 

Στα 750 εκατ. ευρώ έχει ανέλθει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων αλλά και των προς υπογραφή συμβάσεων έργων, της Intrakat, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση. Στις 31/12/2020 το ανεκτέλεστο του κατασκευαστικού ομίλου ανερχόταν στα 380 εκατ ευρώ, ενώ μέσα σε εννέα μήνες εξασφάλισε έργα (υπογεγραμμένα και προς υπογραφή) συνολικού ύψους 370 εκατ. ευρώ. Mεταξύ των συμβάσεων που υπέγραψε η Intrakat το τελευταίο διάστημα είναι έργο (ύδρευσης και αποχέτευσης) ύψους 19,6 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ στην Ρουμανία. Το έργο αυτό αποτελεί την αρχή μίας σειράς νέων έργων που ετοιμάζεται να υπογράψει η εταιρία στην χώρα, ο προϋπολογισμός των οποίων ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ. (εδώ)

 

Χωρίς συμμετοχή στη χρηματοδότηση του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με καζίνο στο Ελληνικό (IRC), θα παραμείνει,, στην κοινοπραξία Inspire Athens η Mohegan Gaming & Entertainment. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,1 δισ. ευρώ (κατασκευαστικό κόστος 950 εκατ. ευρώ για το IRC και 150 εκατ. ευρώ η άδεια για τη λειτουργία του καζίνο) περνά σε αυτή τη φάση στην ευθύνη της ΓΕΚ Τέρνα, ΓΕΚΤΕΡΝΑ-3,04% η οποία από 35% που είχε αρχικά (με το υπόλοιπο 75% στην Mohegan) πλέον θα κατέχει στην κοινοπραξία Inspire Athens το 100% και θα καταστεί επικεφαλής της επένδυσης. Για τη νέα μετοχική σύνθεση και ό,τι σχετικό με τα καινούργια δεδομένα που διαμορφώθηκαν από την υπαναχώρηση της αμερικάνικης εταιρίας ενημερώνεται η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ανακήρυξής της Inspire Athens ως αναδόχου για το IRC. (εδώ)

 

Πτώση του κύκλου εργασιών του Ομίλου 6,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσίασε ο όμιλος της AS Company, εξαιτίας της συνέχισης των συνεπειών της πανδημίας, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες του α’ εξαμήνου 2021. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στα 7,447 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,172 εκατ. ευρώ, έναντι 0,425 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2020 σημειώνοντας αύξηση 175,72%. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 0,954 εκατ. ευρώ έναντι 0,352 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση 170,59%.Σημειώνεται ότι οι θυγατρικές του Ομίλου παρουσίασαν συνολικά βελτιωμένα μεγέθη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, τόσο ως προς τον συνολικό κύκλο εργασιών, όσο και ως προς τη συνολική κερδοφορία.Το ύψος των διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων του Ομίλου ανήλθε σε 17,431 εκατ. ευρώ, πιστοποιώντας την υγιή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου.

(εδώ)

 

Ο έλεγχος που βρίσκεται σε εξέλιξη γίνεται ακόμα πιο αυστηρός καθώς γίνεται προσπάθεια για ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG (περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση), των περιβαλλοντικών κινδύνων εν όψει των stress tests το 2023, αλλά και του υπολογισμού των απαραίτητων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας εν όψει Ταμείου Ανάκαμψης και των υπολοίπων διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την Τράπεζα της Ελλάδος έχει υπολογιστεί ότι απαιτούνται κεφάλαια 14 ευρώ για κάθε δάνειο 100 ευρώ. Αυτό δείχνει το πόσο προσεκτικές θα πρέπει να είναι τράπεζες ως προς τα κεφάλαιά τους όταν τα συνολικά κονδύλια από RRF, ΕΣΠΑ, Eθνικά Προγράμματα και ΚΑΠ πρόκειται να κινητοποιήσουν συνολικά επενδυτικά κεφάλαια 89 δισ. ευρώ μέχρι το 2027.Από την εξέταση του πελατολογίου των τραπεζών, δεν υπάρχουν περισσότερες από 10.000 με 20.000 επιχειρήσεις που πληρούν ταυτόχρονα τα κριτήρια χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και τα τραπεζικά κριτήρια.(εδώ)

 

Το γερμανικό επιχειρηματικό κλίμα επιδεινώθηκε ξανά τον Σεπτέμβριο, καθώς τα προβλήματα εφοδιασμού επισκίασαν τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές. Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος Ifo υποχώρησε στις 98,8 μονάδες τον Σεπτέμβριο από τις 99,6 μονάδες τον Αύγουστο, εμφάνισαν τα στοιχεία του δείκτη Ifo. Πρόκειται για τον τρίτο συνεχόμενο μήνα πτώσης, μετά από την άνοδο στις 101,8 μονάδες τον Ιούνιο.Τα στοιχεία υπερέβησαν τις εκτιμήσεις. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν πτώση στις 98,5 μονάδες.Τον Σεπτέμβριο οι επιχειρήσεις ήταν λιγότερο ικανοποιημένες με τις τρέχουσες δραστηριότητες της και ήταν πιο δύσπιστες για τους επόμενους μήνες, ανέφερε το Ινστιτούτο.Ο δείκτης για τις επιχειρηματικές προσδοκίες σημείωσε πτώση στις 97,3 μονάδες τον Σεπτέμβριο έναντι των 97,8 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.(εδώ)

 

Επιδεινώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα το κλίμα μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων τον Σεπτέμβριο, αλλά η καταναλωτική εμπιστοσύνη αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 23 ετών. Η μεταποιητική εμπιστοσύνη της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας ISTAT, διαμορφώθηκε στις 113 μονάδες τον Σεπτέμβριο από τις 113,2 μονάδες τον Αύγουστο, αλλά παραμένει χαμηλότερα από τις μέσες εκτιμήσεις για 112,6 μονάδες. Ο σύνθετος δείκτης για το επιχειρηματικό κλίμα, διαμορφώθηκε στις 113,8 μονάδες τον Σεπτέμβριο, χαμηλότερα από τις 114 μονάδες τον Αύγουστο. Ωστόσο, η καταναλωτική εμπιστοσύνη ενισχύθηκε αυτόν τον μήνα στις 119,6 μονάδες από τις 116,2 μονάδες τον Αύγουστο, έναντι εκτιμήσεων για 115,8 μονάδες, και διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 1998, που άρχισε η καταγραφή των στοιχείων. (εδώ)

 

Ο πλούτος των αμερικανικών νοικοκυριών εκτινάχθηκε σε νέο υψηλό στοτέλος Ιουνίου, και συγκεκριμένα στα 141,7 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με έκθεση της κεντρικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, αφού ενισχύθηκε από τα κέρδη της Wall Street και την έκρηξη της αξίας των ακινήτων που προκάλεσε η πανδημία. Η άνοδος των αγορών τροφοδότησε την αύξηση του συνολικού πλούτου, προσθέτοντας 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια στα περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών το δεύτερο τρίμηνο - μια περίοδο κατά την οποία ο S&P 500 σημείωσε συνολική απόδοση λίγο πάνω από 8,5% αφού συνυπολογίστηκαν τα επανεπενδυμένα μερίσματα.(εδώ)

 

Ο σύνθετος δείκτης PMI για τις υπηρεσίες και τον κλάδο της μεταποίησης υποχώρησε τον Σεπτέμβριο σε χαμηλό 12 μηνών στις 54,5 μονάδες από 55,4 μονάδες τον Αύγουστο, σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση της IHS Markit.  Ο κλάδος των υπηρεσιών εμφάνισε μεγάλη επιβράδυνση με τον σχετικό δείκτη PMI για την επιχειρηματική δραστηριότητα να κατρακυλά σε χαμηλό 14 μηνών στις 54,4 μονάδες από 55,1 μονάδες τον Αύγουστο.  Ο μεταποιητικός δείκτης PMI υποχώρησε στις 60,5 μονάδες, ήτοι σε χαμηλό πέντε μηνών, από 61,1 μονάδες τον Αύγουστο, ενώ ο δείκτης για την παραγωγή διολίσθησε σε χαμηλό 11 μηνών στις 55,2 μονάδες από 56,7 τον προηγούμενο μήνα. (εδώ)

 

Απρόσμενη άνοδο κατέγραψαν την προηγούμενη εβδομάδα οι νέες αιτήσεις επιδομάτων στις ΗΠΑ, όπως έδειξαν τα κυβερνητικά στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας. Ειδικότερα, οι αρχικές αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας αυξήθηκαν κατά 16.000 στο εποχιακά προσαρμοσμένο μέγεθος των 351.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας. Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters τοποθετούσαν τις αιτήσεις στις 320.000. (εδώ)

 

Σε μια αναπάντεχη κίνηση η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας μείωσε τα βασικά της επιτόκια, εν μέσω υψηλού πληθωρισμού και ισχυρών απειλών για πτώση της τουρκικής λίρας που ήδη άρχισαν να σχηματοποιούνται. Συγκεκριμένα η Κεντρική Τράπεζα της χώρας μείωσε το βασικό επιτόκιο επαναγοράς μίας εβδομάδας κατά 100 μονάδες βάσης στο 18%. Είναι χαρακτηριστικό όπως αναφέρει το Bloomberg ότι μόλις ένας από τους 23 οικονομολόγους που πήραν μέρος σε έρευνα που διενήργησε είχε προβλέψει τη μείωση των επιτοκίων. Ο πληθωρισμός στην Τουρκία κατέγραψε απροσδόκητη αύξηση στο 19,25% τον περασμένο μήνα. Ωστόσο ο κεντρικός τραπεζίτης Σαχάπ Καβτσιόγλου άλλαξε την πολιτική του έναντι του δομικού πληθωρισμού, στον υπολογισμό του οποίου εξαιρούνται τρόφιμα και ενέργεια.(εδώ)

 

Στα 156,8 εκατομμύρια τόνους μειώθηκε τον Αύγουστο η παγκόσμια παραγωγή χάλυβα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Ένωσης Χάλυβα, παρουσιάζοντας την πρώτη μείωση από τον Ιούλιο του 2020. Η παγκόσμια παραγωγή μειώθηκε κατά 1,4% σε ετήσια βάση τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού και σύμφωνα με αναλυτές αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω, καθώς αξιωματούχοι στην κορυφαία παραγωγό, την Κίνα, προσπαθούν να περιορίσουν την προσφορά. Η παραγωγή στην Κίνα μειώθηκε κατά 13,2% στα 83,2 εκατομμύρια τόνους.Κάποιες άλλες χώρες ωστόσο είδαν την παραγωγή τους να αυξάνεται, καθώς η αύξηση των τιμών και η υψηλή ζήτηση ενίσχυσαν την κερδοφορία. Για παράδειγμα, η παραγωγή χάλυβα στην Ιαπωνία αυξήθηκε κατά 22,9% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2020, στις ΗΠΑ κατά 26,8% και στην Ινδία κατά 8,2%.(εδώ)