ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 30 Ιουνίου η επαναληπτική συνέλευση των Ομολογιούχων

28 Ιουνίου 2022, 09:53 | Εισηγμένες Εταιρίες

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 30 Ιουνίου η επαναληπτική συνέλευση των Ομολογιούχων

Δεν επετεύχθη η απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεων επί του θέματος της Ημερησίας Διάταξης απαρτία, στις συγκληθείσες για σήμερα, 27 Ιουνίου 2022, δύο συνελεύσεις των ομολογιούχων δανειστών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινώνει ότι στην συγκληθείσα για σήμερα, 27 Ιουνίου 2022, Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του εκδοθέντος δυνάμει του από 22.03.2018 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως ευρώ 120.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ 2018») ομολογιακού δανείου, η οποία είχε συγκληθεί ως προς όλους τους Ομολογιούχους αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία των Ομολογιούχων, δεν επετεύχθη η απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεων επί του θέματος της Ημερησίας Διάταξης απαρτία, καθόσον στη Συνέλευση παρέστησαν ομολογιούχοι δανειστές που εκπροσωπούσαν ποσοστό 36,23% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ 2018.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προγράμματος ΚΟΔ 2018 και την από 16.06.2022 Πρόσκληση των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2018 σε Συνέλευση, η Συνέλευση ομολογιούχων δανειστών θα επαναληφθεί την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022, στις 11.00 π.μ., αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στην από 16.06.2022 Πρόσκληση.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων της 30 Ιουνίου 2022 έχουν όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της αρχικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων, ήτοι την 22.06.2022 (Ημερομηνία Καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των Ομολογιών τους.

Επίσης, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι στην συγκληθείσα για σήμερα, 27 Ιουνίου 2022 Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του εκδοθέντος δυνάμει του από 19.06.2020 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως ευρώ 500.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ 2020») ομολογιακού δανείου, η οποία είχε συγκληθεί ως προς όλους τους Ομολογιούχους αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία των Ομολογιούχων, δεν επετεύχθη η απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεων επί του θέματος της Ημερησίας Διάταξης απαρτία, καθόσον στη Συνέλευση παρέστησαν ομολογιούχοι δανειστές που εκπροσωπούσαν ποσοστό 40,31% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ 2020.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 και την από 16.06.2022 Πρόσκληση των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2020 σε Συνέλευση, η Συνέλευση ομολογιούχων δανειστών θα επαναληφθεί την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022, στις 13.00 μ.μ., αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στην από 16.06.2022 Πρόσκληση.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων της 30ης Ιουνίου 2022 έχουν όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας, κατά την έναρξη της πέμπτης εργάσιμης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της αρχικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων, ήτοι την 20.06.2022 (Ημερομηνία Καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των Ομολογιών τους.

 

Πηγή:businessdaily.gr