Byte: Δημόσια πρόταση με απόδοση άνω του 10%, υπό προϋποθέσεις

30 Αυγούστου 2022, 10:11 | Η Άποψη των ΜΜΕ

Byte: Δημόσια πρόταση με απόδοση άνω του 10%, υπό προϋποθέσεις

Η Ideal Holdings, όπως είναι γνωστό, έχει προχωρήσει σε δηµόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των µετοχών της Byte Computer µε αντάλλαγµα 2,10 ευρώ σε µετρητά και 0,397590 νέες µετοχές της Ideal Holdings για καθεµία µετοχή της Byte Computer. Η διανοµή των µετοχών της Ideal Holdings θα προκύψει από την ΑΜΚ µε έκδοση έως 6.288.293 νέων µετοχών και τιµή διάθεσης 4,15 ευρώ η καθεµία, η οποία θα καλυφθεί µε εισφορά σε είδος µετοχών υπέρ των µετόχων της εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν αποδεχτεί τη ∆ηµόσια Πρόταση.

Να σηµειωθεί ότι οι αποτιµήσεις που έγιναν για την Ideal Holdings µέσω τριών µεθόδων κατέληξαν στην τιµή της δίκαιης αποτίµησης των 4,24 ευρώ ανά µετοχή. Έτσι, το προσφερόµενο αντάλλαγµα της Ideal Holdings για την Byte Computer άγγιξε τα 3,79 ευρώ ανά µετοχή (2,10 + 0,39759 x 4,24 = 3,79).

Σύµφωνα µε το µετοχολόγιο του Χ.Α., οι µέτοχοι της Byte µε ποσοστό άνω του 5% αθροίζουν άνω του 70% της εταιρείας, ποσοστό το οποίο έχει τεθεί ως ελάχιστος στόχος για την επιτυχία της δηµόσιας πρότασης.

Όπως ρητά αναφέρεται στο πληροφοριακό δελτίο, προϋπόθεση ισχύος της δηµόσιας πρότασης είναι να προσφερθούν 11.071.206 µετοχές, ήτοι 70% της Byte. Η Ideal Holdings, εφόσον µετά την ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας Πρότασης κατέχει συνολικά µετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% της Byte Computer, θα ασκήσει το δικαίωµα εξαγοράς και θα προχωρήσει τις διαδικασίες για την έξοδο από το Χ.Α. Σε περίπτωση που µετά την ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας Πρότασης η Ideal κατέχει συνολικά ποσοστό µικρότερο του 90%, τότε, µε την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, πρόθεση του προτείνοντος είναι να συνεχίσει να επιδιώκει τη διαγραφή των µετοχών της Byte Computer από το Χ.Α.

Να σηµειώσουµε ότι οι αποδεχόµενοι µέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του προσφερόµενου ανταλλάγµατος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώµατα υπέρ της ΕΛΚΑΤ, αλλά µειωµένο κατά το ποσό του φόρου 0,2%.

Η περίοδος αποδοχής έχει ξεκινήσει από τις 8 Αυγούστου και θα διαρκέσει µέχρι τις 19 Σεπτεµβρίου, µε το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα. Τα αποτελέσµατα της ∆ηµόσιας Πρότασης θα δηµοσιευθούν µε επιµέλεια του προτείνοντος εντός δύο εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής.

Η στρατηγική της Ιdeal είναι η επέκταση σε νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της, µε στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών, την κερδοφορία και την εν γένει δηµιουργία αξίας για τους µετόχους της. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παρούσα ∆ηµόσια Πρόταση, καθώς η Ideal επιθυµεί να επεκταθεί στον χώρο της ανάπτυξης ολοκληρωµένων εφαρµογών πληροφορικής.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η αγορά της Byte Computer από έναν επενδυτή, σύµφωνα µε τον πίνακα, δύναται να του αποφέρει κέρδος που µπορεί να ξεπεράσει το 10%, υπό προϋποθέσεις. Ειδικότερα, η αγορά µίας µετοχής της Byte Computer στην τιµή των 3,2 ευρώ και η υποθετική πώληση της Ideal Holdings στην τιµή των 3,6 ευρώ ανά µετοχή οδηγεί σε µια απόδοση 10% περίπου.

Πιο συγκεκριµένα, ο επενδυτής εισπράττει µετρητά 2,1 ευρώ ανά µετοχή και 0,397590 µετοχές Ideal Holdings, ήτοι 0,39759 x 3,6 = 1,43 ευρώ. Άρα το σύνολο είναι 2,1 + 1,43 = 3,53 ευρώ, ενώ έχει αγοράσει τη µετοχή της Byte Computer στην τιµή των 3,2 ευρώ, ήτοι κέρδος 0,33 ευρώ/ µετοχή ή απόδοση 10%! Όπως γίνεται κατανοητό, η τελική απόδοση προσδιορίζεται από την τιµή πώλησης της Ideal.

Καταλήγοντας, η κίνηση αυτή ενέχει τον κίνδυνο ο επενδυτής να µην καταφέρει να πουλήσει τη µετοχή της Ideal Holdings στις προαναφερόµενες τιµές. Ο λόγος µπορεί να είναι µια ενδεχόµενη πτώση των αγορών ή ακόµα και µια υποχώρηση της µετοχής λόγω της εισαγωγής των νέων µετοχών. Από την άλλη πλευρά, εάν κάποιος θελήσει, µπορεί να διατηρήσει τις µετοχές της Ideal που θα λάβει και να κρατήσει τα 2,1 ευρώ σε µετρητά που θα εισπράξει µετά την επιτυχηµένη λήξη της δηµόσιας πρότασης, προσδοκώντας ακόµα υψηλότερη απόδοση εφόσον η µετοχή της Ideal κινηθεί ανοδικά.

Ωστόσο, το ρίσκο παραµένει περιορισµένο στην πορεία της Ideal, καθώς ο µέτοχος θα εισπράξει τα 2,1 ευρώ ανά µετοχή σε µετρητά.

Μοτοδυναµική: Οι µισθώσεις έκαναν τη διαφορά

Τη διαφορά έκαναν οι ενοικιάσεις αυτοκινήτου, καθώς σηµείωσαν εντυπωσιακή µεταβολή +145% σε σχέση µε το προβληµατικό εν µέρει α' εξάµηνο του 2021, εκτοξεύοντας ταυτόχρονα το µικτό κέρδος του εν λόγω τοµέα. Έτσι, από οριακά αρνητική συµβολή το α' εξάµηνο του 2021, οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων συνεισέφεραν 1,8 εκατ. ευρώ, ήτοι περί το 15% των συνολικών µικτών κερδών για το α' εξάµηνο του 2022.

Οι επιδόσεις του οµίλου Μοτοδυναµική δείχνουν ότι η διοίκηση κατάφερε να ξεπεράσει τα συνεχιζόµενα προβλήµατα στην εφοδιαστική αλυσίδα και, έτσι, οι πωλήσεις δικύκλων & προϊόντων θαλάσσης (Yamaha) και οι πωλήσεις αυτοκινήτων (Porsche) κινήθηκαν ανοδικά σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2021. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ατενίζει µε αισιοδοξία το β' εξάµηνο του έτους, όπου η δραστηριότητα ενοικιάσεων αυτοκινήτων (Sixt) αναµένεται να µεγεθύνει ακόµα περισσότερο την πολύ καλή εικόνα του α' εξαµήνου, υποστηριζόµενη από τη θεαµατική ανάκαµψη του εισερχόµενου τουρισµού.

Δηµόσια πρόταση REDS και αποτιµήσεις

Μιας, λοιπόν, και ασχοληθήκαμε με δημόσιες προτάσεις, καλό είναι να δούµε και πίσω από αυτές. Ειδικότερα, είναι µια ευκαιρία να δούµε πώς αποτιµήθηκαν οι εταιρείες ΑΕΕΑΠ και Εταιρείες Ανάπτυξης & Εκµετάλλευσης Ακινήτων και ποιο είναι το premium ή το discount στο οποίο αυτές διαπραγµατεύονται.

Εντυπωσιακή είναι η διαφορά που υπάρχει µεταξύ των ΑΕΕΑΠ, όπου η Prodea διαπραγµατεύεται µε 57% πάνω από την εσωτερική της αξία, ενώ η Briq 23% χαµηλότερα από την εσωτερική της αξία. Χαρακτηριστικό όλων των ΑΕΕΑΠ που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. είναι η χαµηλή εµπορευσιµότητα, ενώ µόλις 4% υψηλότερα από την εσωτερική της αξία διαπραγµατεύεται η Trastor.

Σε ό,τι αφορά τις εταιρείες ανάπτυξης και εκµετάλλευσης ακινήτων, µε σηµαντική έκπτωση διαπραγµατεύεται η Lamda Development, που αναµένεται να αναπτύξει το Ελληνικό, ένα από τα µεγαλύτερα έργα πανευρωπαϊκά, ίσως και το µεγαλύτερο των τελευταίων ετών. Από την άλλη πλευρά, η νεοεισερχόµενη στο Χ.Α. Dimand, σύµφωνα µε τον πίνακα που δηµοσιεύτηκε µε αφορµή τη δηµόσια πρόταση της REDS από την Ελλάκτωρ, διαπραγµατεύεται υψηλότερα από την εσωτερική της αξία κατά 81%, καθώς αναµένεται να αναπτύξει µια πλειάδα από έργα το επόµενο διάστηµα.

Ατζέντα 29/8 - 4/9/2022

Αναδιάρθρωση MSCI, αποτελέσµατα ΟΠΑΠ και Motor Oil στο επίκεντρο

Στο εσωτερικό, την Τετάρτη είναι η τελευταία συνεδρίαση όπου οι επενδυτές που ακολουθούν τους δείκτες του οίκου MSCI λαµβάνουν τις θέσεις τους τόσο όσον αφορά τις µεταβολές στις µετοχές όσο και στις σταθµίσεις, µε αποτέλεσµα η συναλλακτική δραστηριότητα να εµφανίζεται αυξηµένη. Οι ενδεχόµενες αλλαγές θα εφαρµοστούν την εποµένη, 1η Σεπτεµβρίου 2022. Υπενθυµίζεται ότι δεν είχαµε καµία προσθήκη/διαγραφή από τον MSCI Greece Standard Index. H επόµενη ανακοίνωση της εξαµηνιαίας αναθεώρησης έχει οριστεί για τις 10 Νοεµβρίου 2022.

Την Τετάρτη η Alpha Trust ΑΕ∆ΑΚΟΕΕ ανακοινώνει τα οικονοµικά αποτελέσµατα α' εξαµήνου, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τον δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εµπόριο για τον Ιούνιο, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει τα στατιστικά στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για το β' τρίµηνο του τρέχοντος έτους. Την Πέµπτη οι Εβροφάρµα και Vidavo έχουν συγκαλέσει τακτική γ.σ. Την Παρασκευή η Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ έχει συγκαλέσει τακτική γ.σ.

Όλα τα βλέµµατα στραµµένα στη µισθοδοσία µη αγροτικού τοµέα την Παρασκευή

Στο εξωτερικό, την Τρίτη ανακοινώνεται ο πληθωρισµός Αυγούστου για τη Γερµανία, η καταναλωτική εµπιστοσύνη για τον Ιούλιο στις ΗΠΑ και οι ανοιχτές θέσεις εργασίας που υπήρχαν την τελευταία εργάσιµη του Ιουλίου στις ΗΠΑ.

Την Τετάρτη ανακοινώνεται η ανεργία για τον Αύγουστο στη Γερµανία και ο πληθωρισµός Αυγούστου για την Ευρωζώνη.

Η Πέµπτη χαρακτηρίζεται ως ηµέρα ανακοίνωσης του βιοµηχανικού δείκτη PMI σε Κίνα, Γερµανία, Ευρωζώνη, Μεγ. Βρετανία και ΗΠΑ, ενώ στη συνέχεια ανακοινώνεται η µεταβολή στις θέσεις εργασίας του ιδιωτικού µη αγροτικού τοµέα για τον µήνα Ιούλιο στις ΗΠΑ, ο οποίος έρχεται µία ηµέρα νωρίτερα από τα επίσηµα στοιχεία του αµερικανικού δηµοσίου για τη µισθοδοσία του µη αγροτικού τοµέα.

Την Παρασκευή ανακοινώνεται ο δείκτης για τη µισθοδοσία του µη αγροτικού τοµέα ταυτόχρονα µε τον δείκτη ανεργίας στις ΗΠΑ για τον µήνα Αύγουστο, καθώς και τις εργοστασιακές παραγγελίες για τον Ιούλιο. Η απόκλιση από τις εκτιµήσεις της αγοράς για τη µισθοδοσία του µη αγροτικού τοµέα προσδίδει έντονη µεταβλητότητα στις χρηµατιστηριακές αγορές.

Δημοσθένης Τρίγγας

 

Πηγή:capital.gr