Κατάσχεση δημόσιας περιουσίας έως €25 δισ. αν δεν εξοφλούνται οι δόσεις

11 Ιουνίου 2018, 14:29 | Η κρίση του χρέους

Κατάσχεση δημόσιας περιουσίας έως €25 δισ. αν δεν εξοφλούνται οι δόσεις

Του Τσαχάκη Κώστα


Υπόλογο έναντι του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) είναι πλέον το υπερταμείο αξιοποίησης της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου και θα τον αποζημιώνει μέχρι του ποσού των 25 δισ. ευρώ σε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο δεν πληρώσει δόσεις δανείων. Παράλληλα το υπουργείο Οικονομικών δημιουργεί έναν νέο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου στον οποίο θα βάζουν υποχρεωτικά τα διαθέσιμά τους φορείς Κεντρικής Διοίκησης και Γενικής Κυβέρνησης και τον οποίο θα διαχειρίζεται εν λευκώ ο ΟΔΔΗΧ, συνάπτοντας μεταξύ άλλων και πράξεις ρέπος.
Τα παραπάνω προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή. Περιέχει πληθώρα διατάξεων αλλά και το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022.
Πιο αναλυτικά, με το άρθρο 109 επικαιροποιείται η δανειακή σύμβαση μεταξύ της Ελλάδας και του ESM με στόχο να ενταχθεί σε αυτήν και το υπερταμείο (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας).
Πλέον η ΕΕΣΥΠ εγγυάται την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου βάσει της σύμβασης και το κυριότερο:
«Υπόσχεται στον ESM ότι κάθε φορά που το κράτος δεν καταβάλλει ποσό οφειλόμενο βάσει ή σε σχέση με τη σύμβαση, η ΕΕΣΥΠ ύστερα από αίτημα θα φέρει την ευθύνη καταβολής αυτού του ποσού σαν να ήταν ο κύριος οφειλέτης, εφόσον τα συνολικά καταβλητέα ποσά βάσει αυτής της εγγύησης δεν θα υπερβαίνουν συνολικά τα 25 δισ. ευρώ». Επίσης συμφωνεί με τον ESM ότι εάν οποιαδήποτε εγγύηση είναι ή καθίσταται μη εκτελεστή, άκυρη ή παράνομη, ανεξάρτητα ως αρχική υποχρέωση, τον αποζημιώνει αμέσως ύστερα από αίτημά του.
Παράλληλα γίνεται αυστηρότερο το πλαίσιο παροχής κρατικών ενισχύσεων για τη χορήγηση δανείων με στόχο, όπως χαρακτηριστικά γράφεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, «η κατάπτωση των κρατικών εγγυήσεων να αποτελεί την εξαίρεση». Πλέον δημιουργείται Διυπουργική Επιτροπή για την παροχή εγγυήσεων και μπαίνει πλαφόν στις νέες εγγυήσεις. Αυτό κατ' έτος δεν μπορεί να ξεπερνά το 1,5% των πρωτογενών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού.


Τα διαθέσιμα

Εξάλλου στο άρθρο 80 προβλέπεται η δημιουργία ενός κεντρικού λογαριασμού. Πρόκειται για τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου. Θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε αυτόν θα μεταφερθούν τα διαθέσιμα φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και της Γενικής Κυβέρνησης. Μάλιστα τα διαθέσιμα που θα μπορούν να κρατούν θα είναι ελάχιστα, ενώ οι διοικήσεις που δεν θα συμμορφωθούν με τη συγκεκριμένη υποχρέωση θα αποπέμπονται. Πιο αναλυτικά προβλέπεται ότι «το μέγιστο όριο της ρευστότητας που οι φορείς επιτρέπεται να διατηρούν εκτός του Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου ισούται με τις καθαρές ταμειακές τους ανάγκες για το επόμενο δεκαπενθήμερο».
Επιπροσθέτως, «με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του εκάστοτε εποπτεύοντος υπουργού είναι δυνατή, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης φορέα με τις διατάξεις, η καθαίρεση των μελών του ΔΣ, των εκτελεστικών του οργάνων και του προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να μειώνεται το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης του φορέα από τον Τακτικό Προϋπολογισμό». Εξάλλου ορίζεται ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου τα διαχειρίζεται ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους μέσω τοποθετήσεων σε πιστωτικά ιδρύματα και πράξεις repos.
42.521 προσλήψεις
Την υπόσχεση για 42.521 προσλήψεις δίνει η κυβέρνηση μέσα από το πολυνομοσχέδιο. Για το 2018 εκτιμάται ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν ως 7.266 προσλήψεις, με βάση τόσο τον κανόνα προσλήψεων τρέχοντος έτους, όσο και το υπόλοιπο προσλήψεων προηγούμενων ετών που δεν υλοποιήθηκαν, των προσλήψεων για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση απόφασης κατανομής (όπως προσλήψεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, κ.λπ.) και των εισαγωγών ενστόλων στις παραγωγικές σχολές. Για το 2019 που είναι «εκλογική» χρονιά (εκτός και αν έχουμε πρόωρη προσφυγή στις κάλπες) το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης προβλέπει ότι θα γίνουν 8.065 προσλήψεις. Πέρα από τους ενστόλους, προσλήψεις προγραμματίζονται σε Υγεία, Δικαιοσύνη, Παιδεία και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Γενόσημα - clawback

Επεκτείνεται για μία ακόμα τετραετία 2019-2022 η εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback). Τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών αναπροσαρμόζονται για τα έτη 2019-2022, αποκλειστικά βάσει της προβλεπόμενης κατ' έτος μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, όπως αυτή απεικονίζεται στον προϋπολογισμό κάθε έτους. Επίσης με το άρθρο 26 επιδιώκεται η αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των γενοσήμων φαρμάκων στην ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα, για τους ασφαλισμένους για τους οποίους ως σήμερα προβλέπεται ποσοστό συμμετοχής 10% της διατιμημένης αξίας του φαρμάκου (δηλαδή για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν φάρμακα για τη θεραπεία χρόνιων ή εξαιρετικά σοβαρών παθήσεων, για τους κάθε φορά δικαιούχους του ΕΚΑΣ και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους) το ποσοστό της συμμετοχής τους μηδενίζεται, εφόσον επιλέξουν να προμηθευτούν γενόσημα φάρμακα. Επίσης παρέχεται η εξουσιοδότηση στον υπουργό Υγείας να ορίζει τις ελάχιστες ποσότητες γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία που οφείλουν να έχουν ως απόθεμα τα φαρμακεία, με σκοπό την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε αυτά.


Πηγή: tovima.gr


26