ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΑΤΡΑΣ: Τα χαρτοφυλάκια του "Απολύτου Συστήματος"

15 Ιανουαρίου 2019, 14:04 | Χ&Α - 202

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΑΤΡΑΣ: Τα χαρτοφυλάκια του "Απολύτου Συστήματος"

Τα υποθετικά εκπαιδευτικά χαρτοφυλάκια του Απόλυτου Συστήματος, βασίζουν τη λειτουργία τους στη φιλοσοφία και τους κανόνες συναλλαγών που περιγράφονται στο βιβλίο “Το Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών - Κινητός Μέσος Όρος 200 Ημερών” του Γιάννη Σιάτρα.

Το “Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών” στηρίζεται στη φύση και τη λειτουργία του Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών (ΚΜΟ-200) και σε παραλλαγές που αναπτύχθηκαν με στόχο τη βελτίωση της ευστοχίας και της αποδοτικότητάς του. Περισσότερες πληροφορίες για το “Απόλυτο Σύστημα” θα βρείτε στο ίδιο το βιβλίο (εδώ), αλλά και στο τεύχος 201 του περιοδικού (εδώ).

Το “Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών” είναι ένα συντηρητικό σύστημα συναλλαγών, που τοποθετεί κεφάλαια σε μία προεπιλεγμένη ομάδα μετοχών που έχουν επιλεγεί με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και την “επιθετικότητά” τους και δίνει μεγάλη έμφαση στην επιλογή του κατάλληλου χρόνου πραγματοποίησης της κάθε πράξης, με βάση την κίνηση του Γενικού Δείκτη.

Λόγω της φύσης του δείκτη στον οποίο στηρίζεται (ΚΜΟ), διασφαλίζει ότι θα “τοποθετηθεί” στην αγορά ευθύς μόλις ξεκινήσει κάποια αξιόλογη μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση και διασφαλίζει ότι θα “εξέλθει” απ’ αυτή, ευθύς μόλις ξεκινήσει η υποχώρηση των τιμών. Ο μηχανισμός αυτός είναι εγγενής στο σύστημα και μειώνει σημαντικά το ρίσκο της τοποθέτησης, ενώ -κυριολεκτικά- αποκλείει την παραμονή στην αγορά κατά τη διάρκεια μίας σημαντικής πτωτικής κίνησης. Βασικό του χαρακτηριστικό είναι η πειθαρχία. Λόγω της φύσης του, είναι ένα μεσομακροπρόθεσμο σύστημα συναλλαγών, το οποίο, ανάλογα με τη φάση στην οποία ξεκινάει κάποιος την εφαρμογή του, αλλά και τις διακυμάνσεις της χρηματιστηριακής αγοράς, μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετικά μεγάλα κέρδη, ενώ -κυριολεκτικά- αποκλείει το ενδεχόμενο ζημιών.

Όπως είχε ανακοινωθεί και στο τεύχος 201, η εφαρμογή του “Απόλυτου Συστήματος Συναλλαγών” στις σελίδες του “Χ&Α” θα γίνει με δύο τύπους χαρτοφυλακίων:

α) Με ένα χαρτοφυλάκιο σταθερού ποσού, το οποίο θα κινείται με βάση τις παραλλαγές του “Απόλυτου Συστήματος”. Το χαρτοφυλάκιο αυτό, σε κάθε “σήμα”, θα αγοράζει με το σύνολο των διαθεσίμων του, τέσσερις μετοχές που έχουμε προεπιλέξει ή (αναλόγως του σήματος) θα πουλάει το σύνολο της θέσης του.

Στα ημερήσια σχόλια που θα δημοσιεύονται στο eurocapital.gr, θα περιγράφονται η κατάσταση της αγοράς, οι εσωτερικές και οι διεθνείς εξελίξεις και να σχολιάζεται η λειτουργία και η απόδοση του συστήματος σε κάθε φάση της αγοράς. (Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη λειτουργία του χαρτοφυλακίου).

β) Με ένα χαρτοφυλάκιο “σταθερών μηνιαίων καταβολών”. Στο χαρτοφυλάκιο αυτό, κάθε 1η του μήνα, θα γίνονται σταθερές μηνιαίες καταβολές κάποιου συγκεκριμένου ποσού (θα χρησιμοποιούμε το ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως). Εάν το “απόλυτο σύστημα” υποδεικνύει ότι πρέπει να είμαστε “εκτός αγοράς”, δεν κάνουμε κάτι, απλά τα χρήματα προστίθενται στο χαρτοφυλάκιο και το ενισχύουν. Εάν το σύστημα υποδεικνύει ότι πρέπει να είμαστε “εντός αγοράς”, με τα 200 ευρώ αγοράζουμε, σε ίσα μέρη, τις τέσσερις μετοχές που έχουμε προεπιλέξει, οι οποίες προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες από προηγούμενες αγορές. Όταν το σύστημα υποδείξει ότι πρέπει να πουλήσουμε, ρευστοποιούμε το σύνολο της θέσης (όλες τις μετοχές), ενώ συνεχίζουμε τις μηνιαίες καταθέσεις. Με τον τρόπο αυτόν, εκμεταλλευόμαστε ένα σύστημα -που αποδεικνύεται ως εξαιρετικά κερδοφόρο- σε βάθος αρκετών ετών, με ποσά τα οποία κατατίθενται τμηματικά, χωρίς να προκαλούν μία σημαντική “αφαίμαξη” από τα προσωπικά ή τα οικογενειακά διαθέσιμά μας. Και η πορεία αυτού του χαρτοφυλακίου σχολιάζεται και αποτιμάται καθημερινά, στις σελίδες του eurocapital.gr.

 

 

 

Περιεχόμενα