CNL CAPITAL

26 Μαρτίου 2019, 13:52 | Χ&Α - 205

CNL CAPITAL

Πρώτη χρήση στο Χρηματιστήριο

Η CNL Capital είναι η πρώτη Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών που εισήλθε στο Χρηματιστήριο, τον Αύγουστο του 2018. Οι ΕΚΕΣ είναι νέου τύπου εταιρίες και η λειτουργία τους βασίζεται στο ν. 2367/1995 (δείτε εδώ) ο οποίος όμως μέχρι σήμερα δεν είχε ευρεία εφαρμογή και ο οποίος τους επιτρέπει ευέλικτη δραστηριότητα και τους δίνει αρκετά φορολογικά πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων και η μη φορολόγηση του μερίσματος που διανέμουν.

Η εταιρία λειτουργεί ως ένας εναλλακτικός φορέας χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι -σύμφωνα με τα κριτήριά της- οικονομικά υγιείς και αναπτυσσόμενες, αλλά που όμως δεν υποστηρίζονται επαρκώς από τον τραπεζικό κλάδο. Επενδύει κεφάλαια έως ένα εκατ. ευρώ, για χρονική διάρκεια μικρότερη του έτους, σε ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν οι εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται.

Η δραστηριότητα της εταιρίας ωφελείται από την πρακτική του τραπεζικού συστήματος να επικεντρώνεται περισσότερο σε μεγαλύτερου μεγέθους εταιρείες και σε υψηλές χρηματοδοτήσεις (δεκάδων ή εκατοντάδων εκατομμυρίων). Οι εταιρίες μικρότερου μεγέθους, στις οποίες εστιάζει η CNL Capital, συνήθως έχουν κύκλο εργασιών 3 έως 30 εκατ. ευρώ και, μέσα στο τραπεζικό σύστημα, συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα διαδικασιών (χρονοβόρες διαδικασίες), κόστους (η πραγματική επιβάρυνση είναι σαφώς υψηλότερη από το ονομαστικό επιτόκιο), μη συμβατότητας με τα είδη χρηματοδότησης που προσφέρονται, αλλά και εγγυήσεων (συχνά οι τράπεζες απαιτούν εγγυήσεις μετρητών από πλευράς των δανειζόμενων επιχειρήσεων και των μετόχων τους). Η εταιρία έρχεται να καλύψει τα κενά αυτά, προσφέροντας ευέλικτη βραχυχρόνια χρηματοδότηση με διαφορετικές διαδικασίες, κόστος και εγγυήσεις.

Στην πρώτη -μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο- χρήση, τα κεφάλαια της εταιρίας έφθασαν στα 7.987 χιλ. ευρώ, έναντι 2.447 χιλ. στο τέλος του 2017. Σημειώνεται ότι 4.160.000 ευρώ αντλήθηκαν από τη δημόσια προσφορά που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2018, όπου εκδόθηκαν 400.000  μετοχές, προς 10,40 ευρώ κάθε μία

Κατά το 2018, η εταιρεία επένδυσε το ποσό των 10.047 χιλ. ευρώ σε 29 ομολογιακά δάνεια (2017: 3.220 χιλ. σε 13 ομολογιακά δάνεια), και τα έσοδά της έφθασαν σε 544.520 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 146% σε σχέση με το 2017. Το χαρτοφυλάκιό της στις 31/12/2018 αποτελούνταν από 22 ομολογιακά δάνεια με συνολική αξία 5.983 χιλιάδων, τα οποία μέχρι τώρα εξυπηρετούνται κανονικά, με όλα τα δάνεια να λήγουν εντός του 2019.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων παρουσίασαν μείωση κατά 69% κι ανήλθαν σε 41.621 ευρώ (2017: 137.261 ευρώ). Σύμφωνα με την εταιρία, η μείωση των καθαρών κερδών οφείλεται στα έκτακτα έξοδα για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο (150.214 ευρώ). Εάν εξαιρεθούν αυτές οι έκτακτες δαπάνες, τα κέρδη της εταιρίας θα ανέρχονταν σε ευρώ 191.835, παρουσιάζοντας αύξηση 40% σε σχέση με το 2017. Από τα κέρδη της χρήσης, θα διανεμηθεί μέρισμα 0,13 ευρώ ανά μετοχή.

Για το 2019, η εταιρία εκτιμά ότι θα έχει χρησιμοποιήσει το σύνολο των κεφαλαίων της έως την άνοιξη. Παράλληλα, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης, θα εκμεταλλευθεί τη δυνατότητα που της δίνει ο νόμος για μόχλευση των κεφαλαίων της, μέσω δανεισμού. Κατά το 2018 η εταιρία πραγματοποιούσε 2,5 επενδύσεις κάθε μήνα, ενώ για φέτος εκτιμά ότι ο ρυθμός αυτός θα αυξηθεί σε τρεις. Δεδομένης και της αύξησης των κεφαλαίων της από το καλοκαίρι του 2018, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να διαθέσει έως και διπλάσια κεφάλαια σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, η εταιρία αναφέρει ότι προτίθεται να πραγματοποιεί διανομή μερίσματος δύο φορές το χρόνο, ενώ ο στόχος της είναι η μερισματική απόδοση να φθάνει στο 4,0% της εσωτερικής αξίας της μετοχής. Συνεπώς, εντός του έτους, θα πρέπει να αναμένουμε τη διανομή προμερίσματος, έναντι των κερδών του 2019.

Εκτίμησή μας είναι ότι, μέσα στις παρούσες συνθήκες της οικονομίας και λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, η εταιρία έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, αλλά και διεύρυνσης των εργασιών της, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα εξασφαλίσει τα απαραίτητα κεφάλαια. Προς το παρόν, η εταιρία κατορθώνει να περιορίζει τον κίνδυνο επισφαλειών, όμως αυτός πάντα θα υφίσταται (για τους κινδύνους που προκύπτουν από τη δραστηριότητα της εταιρίας διαβάστε στις σελίδες 42-42 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης). Παράλληλα, θα πρέπει να επισημάνουμε το υψηλό κόστος λειτουργίας της εταιρίας, σε σχέση με τα έσοδα (328 χιλ. ευρώ έξοδα έναντι εσόδων 541 χιλ. ευρώ). Εκτιμούμε ότι, καθώς θα βελτιωθούν τα έσοδα κατά το 2019, λογικά η σχέση αυτή θα βελτιωθεί, σε κάποιο βαθμό.

Με βάση τη μέχρι σήμερα παρουσία της στο Χρηματιστήριο, η μετοχή της εταιρίας δείχνει στοιχεία χαμηλής εμπορευσιμότητας (μέση αξία συναλλαγών κατά το 2019: 2.851 ευρώ, μέσος όγκος: 293 τεμάχια και μέσος αριθμός πράξεων: 2). Η διακύμανση της τιμής της μετοχής είναι χαμηλή (4,2%), ενώ η εσωτερική της αξία, στις 28/2/2019 ήταν 10,30, δηλαδή διαπραγματευόταν με discount (τιμή μετοχής κάτω από την εσωτερική της αξίας) 4,6%.
Παρά το ότι δεν υπάρχει σχετική χρηματιστηριακή εμπειρία από εταιρίες της κατηγορίας ΕΚΕΣ, εκτιμούμε ότι, για τις εταιρίες με παρόμοια δραστηριοποίηση, η ύπαρξη discount θα είναι σύνηθες φαινόμενο.

Η τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί στις 18/5/2019. Το μέρισμα (0,13 ευρώ) θα αποκοπεί στις 14/5/2019. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 20/5/2019. (Δείτε το οικονομικό ημερολόγιο).

Δείτε αρχείο από την παρουσίαση της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2018.

 

Δείτε το άρθρο στο site του “Χ&Α”.