TRASTOR

26 Μαρτίου 2019, 14:44 | Χ&Α - 205

TRASTOR

Χαμηλά έσοδα και κέρδη

Ο κλάδος του επαγγελματικού ακινήτου, παρουσίασε ανοδικές τάσεις τόσο σε ρυθμούς αύξησης ενοικίων όσο και τιμών, τάσεις που γίνονται όλο και πιο ισχυρές στα ποιοτικά και πρώτης προβολής ακίνητα που αποτελούν άλλωστε και τον πυρήνα εμπλουτισμού του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Κυρίαρχη τάση και διαμορφωτής της παρατηρούμενης αποκλιμάκωσης των ζητούμενων αποδόσεων αποτελεί η συγκέντρωση αυξανόμενων ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων που στοχεύουν στο ίδιο επενδυτικό προϊόν με τις ΑΕΕΑΠ καθιστώντας το απόθεμα ακινήτων με θεσμικά επενδυτικά χαρακτηριστικά (investment grade ακίνητα) σταθερά μειούμενο. Ως αποτέλεσμα είναι η διάχυση της επενδυτικής ζήτησης και σε ακίνητα τα οποία απαιτούν κεφαλαιακές δαπάνες που ωστόσο προσφέρουν αξιόλογες βραχυχρόνιες υπεραξίες λόγω και της έλλειψης κατασκευής νέου προϊόντος.

Ο κλάδος των ΑΕΕΑΠ  τόσο λόγω της ρευστότητάς του όσο και λόγω της ενίσχυσής του με τη σύσταση νέων εταιρειών αναμένεται να συνεχίσει να αποτελεί το βασικό πυλώνα του επενδυτικού όγκου της εγχώριας αγοράς. Ωστόσο ισχυρή αναμένεται και η αύξηση της δραστηριότητας από άλλα επενδυτικά σχήματα με πιο ευέλικτο νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο.

 

Κατά το 2018 οι επενδύσεις σε επαγγελματικά ακίνητα ήταν ύψους 486 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 235 από ΑΕΕΑΠ και 251 εκατ. από άλλους φορείς, κυρίως funds, ενώ το 2017 τα αντίστοιχα νούμερα ήταν 557 εκατ., 216 εκατ. και 340 εκατ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας διευρύνθηκε με την απόκτηση 12 ακίνητων συνολικής αξίας € 30,4 εκατ., έτσι ώστε οι συνολικές επενδύσεις σε ακίνητα να ανέρχονται σε € 113,2 εκατ.. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων αυτών χρηματοδοτήθηκε από δανεισμό, με αποτέλεσμα την αύξηση του τραπεζικού δανεισμού σε € 31,8 εκατ., από € 4,8 εκατ. κατά το 2017).

Τα έσοδα από μισθώματα έφθασαν στα € 5,57 εκατ. (+ 33,7% σε σχέση με το 2017). Τα συνολικά έσοδα έφθασαν στα € 5,81 εκατ. Οι λειτουργικές δαπάνες κατά τη διάρκεια της χρήσης (συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοοικονομικών δαπανών ύψους € 1,03 εκατ.) έφθασαν στα € 5,56 εκατ. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι τα πραγματικά λειτουργικά κέρδη της εταιρίας είναι ελάχιστα. Κατά το 2017, τα έξοδα είχαν φθάσει στα 3,86 εκατομμύρια.

Η κερδοφορία (€ 2,74 εκατ.) της χρήσης, οφείλεται αποκλειστικά στην αναπροσαρμογή των ακινήτων σε εύλογες αξίες, στοιχείο που δημιούργησε -λογιστικά- έσοδα ύψους € 3,3 εκατομμυρίων. Αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρμογή, η εταιρία θα εμφάνιζε ζημιές, όπως θα είχε συμβεί άλλωστε και κατά το 2017. (Στοιχεία από την “Ετήσια Οικονομική Έκθεση”, σελ. 27-29 και σελ. 41 - εδώ)

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο η εταιρία δε θα διανείμει μέρισμα. Η τελευταία φορά που η εταιρία διένειμε μέρισμα ήταν το 2014 (κέρδη χρήσης 2013).

Η εταιρία έχει -από το 2017- θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα κινήτρων προς τα διευθυντικά της στελέχη, το οποίο συνίσταται στην καταβολή επιπλέον ετήσιας αμοιβής, μέρος της οποίας (40%) αποδίδεται στον δικαιούχο σε χρήμα ενώ το υπόλοιπο (60%) σε μετοχές εκδόσεως της εταιρίας (σελ. 51 του οικονομικού δελτίου).

Οι  κυριότερες εξελίξεις για την εταιρία, κατά τη διάρκεια του 2018  και των πρώτων μηνών του 2019, αναφέρονται σε ξεχωριστό σύνδεσμο (δείτε εδώ).


Για τη χρήση του 2019, η εταιρία αναμένει αύξηση του κύκλου εργασιών, κυρίως λόγω των νέων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2018 και των επενδύσεων που αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του 2019. Όμως, με δεδομένη την αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων και των δαπανών λειτουργίας, είναι αμφίβολο εάν θα υπάρξει αξιόλογη κερδοφορία.

Στελέχη της αγοράς του real estate εκτιμούν ότι εντός του 2019 θα συνεχιστεί η κινητικότητα, ωστόσο, παράλληλα εκφράζουν την ανησυχία τους για την έλλειψη νέων αναπτύξεων, ζήτημα που συνδέεται με τη γενικότερη πορεία της οικονομίας αφού, αν δεν υπάρχουν νέες επιχειρήσεις ή ανάπτυξη των υφιστάμενων, αν δεν αυξηθεί το εισόδημα και η κατανάλωση, δεν έχει νόημα η κατασκευή επιπλέον γραφείων ή καταστημάτων.

Την πορεία της αγοράς φέτος θα επηρεάσουν και οι εκλογικές αναμετρήσεις,  ειδικά οι εθνικές εκλογές με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ήδη τους ξένους επενδυτές απασχολεί το αν θα υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

 

Η τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 5/4/2019 (δείτε εδώ).

Δείτε το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρίας (εδώ).

Δείτε παρουσίαση της εταιρίας του Δεκεμβρίου 2018 (εδώ).


Δείτε το άρθρο στο site του “Χ&Α”.