ΕΥΔΑΠ

17 Απριλίου 2019, 08:10 | Χ&Α - 206

ΕΥΔΑΠ

Σταθερά μεγέθη - Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση

 

Παρά τη μικρή  μείωση της κατανάλωσης και -συνεπακόλουθα- και των  εσόδων, η εταιρία πέτυχε αύξηση της κερδοφορίας της, λόγω της μείωσης των εξόδων λειτουργίας και της αύξησης των χρηματοοικονομικών εσόδων της.

 

Οι πωλήσεις έφθασαν στα € 322,4 εκατομμύρια, μειωμένες κατά 1,5% σε σχέση με το 2017. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μικρής μικρής μείωσης της κατανάλωσης (και των πωλήσεων), όμως αυτό δε δημιουργεί κάποια ανησυχία, λόγω της  διαχρονικής ανελαστικότητας της κατανάλωσης νερού. Το μικτό περιθώριο κέρδους έφθασε στο 42,5%, δηλαδή κυμάνθηκε στο “ιστορικό” εύρος διακύμανσής του.

 

Γενικά, η εταιρία διακρίνεται από τη σταθερότητα των μεγεθών της και της σύνθεσής  τους. Διακρίνεται επίσης για την ισχυρή χρηματοοικονομική της θέση, η οποία της αποφέρει αξιόλογο ύψος εσόδων κατ’ έτος. Τα χρηματοοικονομικά διαθέσιμα της εταιρίας (ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα) ανέρχονται σε € 383,5 εκατομμύρια. Εννοείται  ότι η εταιρία δεν έχει τραπεζικό δανεισμό.

 

Η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας (12/4/2019, με τιμή μετοχής στα € 6,00) φθάνει στα € 639,0 εκατομμύρια. Η τιμή της μετοχής, η οποία εμπεριέχει υψηλή αξία και παραδοσιακά δεν κάνει μεγάλες διακυμάνσεις, πλην όμως κινείται καλύτερα από το Γενικό Δείκτη κατά τις πτωτικές φάσεις, εμφανίζει αύξηση 20,0% από την αρχή του έτους. Ο μέσος όρος της  ημερήσιας αξίας συναλλαγών της, κατά το 2018 έφθασε στις € 191.000, ενώ μέσα στο 2019 φθάνει στις € 137.600. Το επίπεδο αυτό δεν επιτρέπει υψηλές τοποθετήσεις στη μετοχή. Η εταιρία είναι από τις ελάχιστες που διανέμουν μέρισμα κάθε χρόνο. Για τη χρήση του 2018, το μέρισμα που θα διανεμηθεί φθάνει στα € 0,27, έναντι € 0,20 κατά την προηγούμενη χρήση. Η μερισματική απόδοση υπολογίζεται σε 4,5%.

 

Η θέση μας για τη μετοχή της εταιρίας είναι ουδέτερη.

ΟΜΙΛΟΣ
(σε χιλιάδες ευρώ) 2015 2016 2017 2018
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 531.344 532.821 548.338 606.317
Σύνολο Ενεργητικού 1.577.096 1.551.840 1.532.621 1.533.608
Ίδια Κεφάλαια 966.940 904.766 942.028 949.227
Σύνολο Υποχρεώσεων 610.156 647.074 590.593 584.381
Υποχρεώσεις / Παθητικό 38,69% 41,70% 38,53% 38,10%
Πωλήσεις 324.268 328.851 327.343 322.413
Κόστος Πωληθέντων 185.168 184.478
Μικτά κέρδη 138.410 146.214 142.865 137.245
Μικτό Περιθ. Κέρδους 42,68% 44,46% 43,64% 42,57%
Δαπάνες λειτουργίας 90.980 95.741 97.074 91.578
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 1.240 4.431 503 658
Έξοδα τόκων προς Πωλήσεις 0,38% 1,35% 0,15% 0,20%
EBIDTA 83.731 87.279 84.599 96.632
Περιθώριο EBIDTA 25,82% 26,54% 25,84% 29,97%
Κέρδη μετά από φόρους 43.657 24.049 43.427 47.908
Καθ. Περ. Κέρδους 13,46% 7,31% 13,27% 14,86%
Χρηματοοικονομικές σχέσεις
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 0,3% 2,9% 10,6%
Σύνολο Ενεργητικού -1,6% -1,2% 0,1%
Ίδια Κεφάλαια -6,4% 4,1% 0,8%
Σύνολο Υποχρεώσεων 6,1% -8,7% -1,1%
Πωλήσεις 1,4% -0,5% -1,5%
Κόστος Πωληθέντων #DIV/0! #DIV/0! -0,4%
Μικτά κέρδη 5,6% -2,3% -3,9%
Δαπάνες λειτουργίας 5,2% 1,4% -5,7%
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 257,3% -88,6% 30,8%
EBIDTA 4,2% -3,1% 14,2%
Κέρδη μετά από φόρους -44,9% 80,6% 10,3%
Στοιχεία στο "Ετήσιο Οικονομικό Δελτίο"

Δείτε τα περιεχόμενα του τεύχους 206