Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 207 | ΚΡΙ ΚΡΙ - Στοιχεία Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης

ΚΡΙ ΚΡΙ - Στοιχεία Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πλήρες έντυπο ετήσιας οικονομικής έκθεσης (εδώ)

Κύρια γεγονότα του έτους (σελ 5)

Κύριοι κίνδυνοι (σελ 5-7)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Στην εγχώρια αγορά, στον τομέα του παγωτού προωθήσαμε, δυναμικά, την ανάπτυξη της αριθμητικής μας διανομής. Προσθέσαμε στο δίκτυο μας περισσότερα από 1.000 νέα σημεία πώλησης, ενώ παράλληλα ενισχύσαμε την παρουσία μας στο κανάλι των super markets. Επίσης, σημαντική επιτυχία σημείωσαν τα νέα προϊόντα παγωτού, τα οποία λανσαρίστηκαν στη φετινή σεζόν. Τα παραπάνω οδήγησαν σε σημαντική αύξηση πωλήσεων στα branded προϊόντα μας. Στο γιαούρτι, συνεχίζουμε την εστίαση μας στη μεγάλη κατηγορία των στραγγιστών. Με έντονη διαφημιστική επικοινωνία και παράλληλες στοχευμένες προωθητικές ενέργειες, καταφέραμε να ενισχύσουμε το μερίδιο μας στην αγορά, σημειώνοντας σημαντική αύξηση των πωλήσεων μας. Στο εξωτερικό, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν την αλματώδη ανάπτυξη. Αξιοποιούμε τη δυναμική που έχει το ελληνικό γιαούρτι στις αγορές της Δυτ. Ευρώπης και επεκτείνουμε τις υπάρχουσες συνεργασίες.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Έχουμε εκπονήσει και υλοποιούμε επενδυτικά σχέδια, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση, των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού. Σχέδια συνολικού προϋπολογισμού €18 εκ. έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Στην τρέχουσα χρήση, οι επενδύσεις μας ξεπέρασαν τα €8εκ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η αρμονική συμβίωση με την τοπική κοινωνία και η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού συνεχίζουν να αποτελούν αδιαπραγμάτευτους στόχους, άρρηκτα συνδεδεμένους με τη λειτουργία της εταιρείας. Επίσης, συγκεκριμένες δράσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

ΙΙΙ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Λόγω των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας αφορά στην Ευρωζώνη και διεξάγεται σε Ευρώ. Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικούς κινδύνους προέρχεται από υπάρχουσες ή προσδοκώμενες ταμειακές ροές σε ξένο νόμισμα. Μέρος της έκθεσης σε συναλλαγματικό κίνδυνο αντιμετωπίζεται με τη χρήση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και δικαιωμάτων προαίρεσης (options).

Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων

Λόγω του ότι η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σημαντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμιακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας συνδέονται είτε με κυμαινόμενα επιτόκια είτε με σταθερά. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα

Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων αφορά, κυρίως, στα μακροπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. Η εφαρμογή πολιτικής διατήρησης των δανείων με μεταβλητό επιτόκιο ωφελεί σε περιπτώσεις πτώσης των επιτοκίων. Αντιθέτως εκθέτει σε κίνδυνο ταμιακών εκροών, σε περιόδους αύξησης των επιτοκίων. Από το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας την 31/12/2018, ποσό €5.000.000 συνδέεται με σταθερό επιτόκιο και ποσό €4.200.061 συνδέεται με κυμαινόμενο επιτόκιο. Τα χορηγητικά προϊόντα του τραπεζικού συστήματος ερευνώνται συστηματικά για την εξεύρεση λύσεων δανεισμού με το δυνατόν χαμηλότερο κόστος χρήματος. Κίνδυνος διακύμανσης τιμών πρώτων υλών Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο απώλειας εισοδημάτων σε περιπτώσεις απότομων αλλαγών στις τιμές των πρώτων υλών, συνεπεία της αδυναμίας άμεσης μετακύλισης του κόστους στις τιμές πώλησης.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Γενικά, οι πωλήσεις είναι κατανεμημένες σε μεγάλο αριθμό πελατών, με συνέπεια να μην υφίστανται ουσιαστικοί κίνδυνοι εξάρτησης, εκτός ίσως από τις μεγάλες ελληνικές αλυσίδες super markets. Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Από το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Επίσης, όπου είναι δυνατόν, λαμβάνονται εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις. Έτσι, επί παραδείγματι από τους εγχώριους πελάτες-αντιπροσώπους της η εταιρεία λαμβάνει προσωπικές εγγυήσεις ύψους διπλάσιου του κύκλου εργασιών 2 μηνών εφαρμόζοντας σταθερά την πιστωτική της πολιτική. Για τις εμπορικές πιστώσεις των πελατών εξωτερικού, η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση καθολικής ασφάλισης πιστώσεων που καλύπτει τυχόν απώλειες λόγω αφερεγγυότητας των πελατών της μέχρι το 80% του συνόλου των οφειλών τους. Τα συνολικά όρια κάλυψης ανά πελάτη καθορίζονται από την ασφαλιστική εταιρεία. Συνεπώς, σε περίπτωση επέλευσης του πιστωτικού κινδύνου, ο κίνδυνος για την εταιρεία από τις τυχόν επισφάλειες των πελατών της περιορίζεται στο 20% των καλύψεων της ασφαλιστικής εταιρείας και στο ποσοστό των τυχόν υπερβάσεων. Η διοίκηση της εταιρείας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Προωθεί τη μείωση των πιστωτικών ορίων και τον περιορισμό του χρόνου πίστωσης των πελατών της, με στόχο την ενίσχυση των ελεύθερων ταμειακών ροών.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με τη διατήρηση ικανών ρευστών διαθεσίμων και την εξασφάλιση τραπεζικών πιστώσεων προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς την Εταιρεία, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Προμηθευτές - αποθέματα

Η Εταιρεία δεν έχει κάποια σημαντική εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές δεδομένου ότι κανένας προμηθευτής της δεν την προμηθεύει προϊόντα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του συνόλου των αγορών της. Η διοίκηση της εταιρείας προωθεί τη διαχείριση των συνολικών αποθεμάτων με τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της αγοράς και της παραγωγικής διαδικασίας, χωρίς την υπέρμετρη δέσμευση ρευστότητας. Προσωπικό Η διοίκηση της εταιρείας στηρίζεται σε ομάδα έμπειρων και ικανών στελεχών, τα οποία διαθέτουν πλήρη γνώση του αντικειμένου τους και των συνθηκών αγοράς του κλάδου. Το γεγονός αυτό συμβάλλει ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία των διαδικασιών της εταιρείας και στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Τα στελέχη της εταιρείας βρίσκονται σε αρμονική συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με τη διοίκηση της εταιρείας. Ενδεχόμενη διατάραξη αυτής της σχέσης δύναται να επηρεάσει, προσωρινά, την εύρυθμη λειτουργία της. Ωστόσο, η υπάρχουσα στελεχιακή υποδομή της εταιρείας της επιτρέπει την άμεση αναπλήρωση στελεχών, χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στην πορεία των εργασιών της.

7 ΙV. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα εξακολουθεί να εμφανίζει αβεβαιότητες, αν και παρουσιάζει πλέον σαφείς ενδείξεις ανάκτησης της εμπιστοσύνης και περιορισμού των κινδύνων. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει λάβει μέτρα, που θεωρεί απαραίτητα, για να ελαχιστοποιήσει την επίδραση από τους κινδύνους του μακροοικονομικού περιβάλλοντος της Ελλάδας. Τον Ιούνιο του 2016, το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε την αποχώρηση του από την Ευρωπαϊκή Ένωση (“Brexit”), κατόπιν σχετικού δημοψηφίσματος. Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία για τη σχέση τους, έπειτα από το Brexit. Ενδεχόμενη επιβολή τελωνειακών ελέγχων ή δασμών εισαγωγής, έπειτα από το Brexit, θα χειροτέρευε την ανταγωνιστική μας θέση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, επιδρώντας αρνητικά στα μεγέθη των πωλήσεων και της κερδοφορίας. Οι τελικές επιπτώσεις του Brexit θα εξαρτηθούν από τους συγκεκριμένους όρους που θα ισχύουν, αν επέλθει συμφωνία επί των παραμέτρων του Brexit, μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προβλέψεις - Προοπτικές (σελ. 7)

V. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Στον κλάδο του παγωτού, κύριο άξονα της στρατηγικήςμας αποτελεί η βελτίωση του κλαδικού λειτουργικού απο-τελέσματος. Παράλληλα, προωθούμε την αύξηση της α-ριθμητικής διανομής, δίνοντας έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση των εξαγωγών, μιας και διαφαίνονται σπουδαίες ευκαιρίες ανά-πτυξης. Στον κλάδο του γιαουρτιού, αξιοποιούμε τις σύγχρονες πα-ραγωγικές μας εγκαταστάσεις, με τη μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα και το ανταγωνιστικό κόστος επεξεργασίας, στοχεύοντας σε μεγέθυνση των πωλήσεων. Στην κατεύ-θυνση αυτή, φροντίζουμε να επικοινωνούμε ενεργά τα α-νταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων μας (όπως πχ τη χρήση 100% γάλακτος ημέρας για την παραγωγή για-ουρτιών). Παράλληλα, ενισχύουμε τον εξαγωγικό μας προ-σανατολισμό, ανταποκρινόμενοι στην αυξημένη ζήτηση για ελληνικό γιαούρτι στις αγορές του εξωτερικού.Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text