Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 207 | ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ - Στοιχεία Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ - Στοιχεία Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πλήρες έντυπο ετήσιας οικονομικής έκθεσης (εδω)

Κύρια γεγονότα του έτους (σελ 10-11)

Κύριοι κίνδυνοι (σελ 11-12)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Κατά της Εταιρείας είχαν επιβληθεί πρόστιμα σε προηγούμενη χρήση από τον Ε.Φ.Ε.Τ συνολικού ποσού 85 χιλ. ευρώ για τα οποία η Εταιρεία είχε προσφύγει στα Δικαστήρια. Κατά την κλειόμενη χρήση, το αρμόδιο Δικαστήριο απήλλαξε την Εταιρεία. Συνεπώς, η Διοίκηση εξετάζει τη διαδικασία επιστροφής των καταβληθέντων ποσών. Επιπρόσθετα, κατά την κλειόμενη χρήση επήλθε η αναχρηματοδότηση του ομολογιακού της δανείου.

Σας αναφέρουμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα για τη μητρική Εταιρεία και τη θυγατρική της, που έλαβαν χώρα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης που να χρήζουν προσαρμογής των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 ή επιπρόσθετων γνωστοποιήσεων.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων και κατά τη διενέργεια των δραστηριοτήτων του για την ευόδωση των σκοπών του εκτίθεται σε διαφόρων ειδών κινδύνους και αβεβαιότητες οι κυριότεροι των οποίων είναι οι κάτωθι:

Κίνδυνος από τον Ανταγωνισμό

Ο κλάδος των γαλακτοκομικών χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και μια τάση συγκέντρωσης. Έχοντας αυτό ως δεδομένο δίδεται τεράστια σημασία στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων, στην οργάνωση ενός άρτια οργανωμένου δικτύου διανομής προϊόντων και μιας καλά οργανωμένης υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση. Η Διοίκηση του Ομίλου πιστεύει ότι μια καλά οργανωμένη μεσαίου μεγέθους οικονομική μονάδα, η οποία διαθέτει και την ανάλογη ευελιξία έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στους κινδύνους από τον ανταγωνισμό.

Κίνδυνος επιτοκίου

Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου ο οποίος μπορεί να προέλθει από ενδεχόμενη μεταβολή των επιτοκίων των δανείων, τα οποία θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τις ταμειακές εκροές που συνδέονται με υποχρεώσεις του Ομίλου. Για να το αντιμετωπίσει, αναλύει την έκθεσή του στη μεταβολή των επιτοκίων σε συνεχή βάση προσπαθώντας να επιτύχει αναχρηματοδότηση με καλύτερους όρους και τρόπους και κάνοντας συνετή διαχείριση των δανείων του. Επιπροσθέτως, στη χρήση 2014 η Διοίκηση σύναψε ένα συμβόλαιο ανταλλαγής επιτοκίου (interest rate swap) για μέρος του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου το οποίο καλύπτει όλη τη διάρκεια του δανείου και ως εκ τούτου έχει χαρακτηριστεί ως «αποτελεσματικό». Το ανωτέρω συμβόλαιο ανταλλαγής επιτοκίου τερματίστηκε στην κλειόμενη χρήση. Αύξηση ή μείωση του Euribor κατά μια μονάδα αυξάνει ή μειώνει το χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου και της Εταιρείας κατά € 181 χιλ. και € 163 χιλ. αντίστοιχα (2017: € 196 χιλ. και € 178 χιλ. αντίστοιχα). Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας βάσει προγραμμάτων πληρωμών και εισπράξεων που καταρτίζονται σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Συγκεκριμένα υπάρχει προσεκτική παρακολούθηση των χρεών (μακροπροθέσμων και βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων) καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται. Επιπλέον, παρακολουθούνται σε ημερήσια βάση οι εισπράξεις από εμπορικές απαιτήσεις, καθώς και η πιστή τήρηση των συμφωνιών είσπραξης, ειδικά από μεγάλους πελάτες (super markets κλπ) με συμφωνείς εισπράξεων με συγκεκριμένα τιμολόγια πωλήσεων.

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από πιστώσεις σε πελάτες συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών εισπρακτέων. Το εμπορικό και το οικονομικό τμήμα αξιολογούν την φερεγγυότητα του πελάτη λαμβάνοντας υπ’ όψη την χρηματοοικονομική του κατάσταση, την εξυπηρέτηση των τρεχουσών οφειλών του και ορίζουν πιστωτικά όρια τα οποία παρακολουθούνται τακτικά και δεν δύνανται να ξεπεραστούν από έναν μεμονωμένο πελάτη.

Κίνδυνος σχετικά με την Ποιότητα και την Ασφάλεια των Τροφίμων

Η αγορά της πρώτης ύλης, η μεταποίηση, η συσκευασία, το μάρκετινγκ και η πώληση των τροφίμων ενέχουν έναν εγγενή κίνδυνο ως προς την ευθύνη της ποιότητας προϊόντων, της τυχόν ανάκλησής τους και της επακόλουθης δυσμενούς δημοσιότητας . Αρχής γενομένης από την αγορά του γάλακτος κατ’ ευθείαν από τον παραγωγό με δικά της μεταφορικά μέσα και την μεταφορά αυτού σε σύντομο χρονικό διάστημα στο εργοστάσιο για έλεγχο και επεξεργασία, η Εταιρεία διασφαλίζει την άριστη ποιότητα και φρεσκάδα του γάλακτος και κατ’ επέκταση των παραγομένων προϊόντων. Η επεξεργασία του γάλακτος και η παραγωγή των προϊόντων γίνονται σε κλειστά δίκτυα που καθαρίζονται και απολυμαίνονται στο τέλος της κάθε παραγωγικής διαδικασίας. Υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή της ποιότητας των παραγομένων καθώς τηρούνται ποιοτικά δεδομένα τα οποία ελέγχονται από τον ποιοτικό έλεγχο σε τακτά χρονικά διαστήματα και μέχρι την λήξη τους. Η συνέχιση της ψυκτικής αλυσίδας είναι από τα κυριότερα σημεία ελέγχου και παρακολουθείται καθημερινά η ψύξη σε όλους τους χώρους και τα οχήματα μεταφοράς της εταιρείας. Η Εταιρεία ακολουθώντας αυστηρά και πιστά την πολιτική της στην ποιότητα επιτυγχάνει να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα ποιοτικά και ασφαλή με πλήρη «ιχνηλασιμότητα». Τελευταία προέβη σε ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντος κατόπιν απαίτησης από πελάτη του εξωτερικού και γίνεται διερεύνηση με τις ασφαλιστικές εταιρείες για επέκταση αυτού του είδους ασφάλισης και για την Ελληνική επικράτεια. Σημειώνουμε ότι ειδικά για το αγελαδινό γάλα εφαρμόζεται με τις συνεργαζόμενες φάρμες πιστοποιημένο σύστημα για την διατροφή των αγελάδων αποκλειστικά από μη γενετικά τροποποιημένες τροφές (FREE GMO). Οι παραγωγικές διαδικασίες είναι πιστοποιημένες με το ISO 22000. Επίσης έχουν πιστοποιηθεί και με τα συστήματα ποιότητας IFS και BRC. Επιπλέον είναι πιστοποιημένη η παραγωγή τυρί φέτα (ποπ) από AGROCERT και για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων από BIOHELLAS.

Μακροοικονομικός κίνδυνος

Οι κύριοι μακροοικονομικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος είναι η ασθενής οικονομική ανάπτυξη, η επιβολή νέων φόρων που μειώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και συρρικνώνουν τις καταναλωτικές δαπάνες και η καθυστέρηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της χώρας που έχουν σαν συνέπεια την αδυναμία προσέλκυσης επενδύσεων

Προβλέψεις - Προοπτικές (σελ 9)

Η Διοίκηση θα συνεχίσει την ίδια πολιτική της αύξησης της παραγωγής γάλακτος, της περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητάς του, της επέκτασης του δικτύου διανομής και των νέων επενδύσεων με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση των πωλήσεων και των αποτελεσμάτων της.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text