Αρχική | Προηγ. Τεύχη | 2019 - No 202 έως 211 | Χ&Α - 207 | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ - Στοιχεία Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ - Στοιχεία Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πλήρες έντυπο ετήσιας οικονομικής έκθεσης (εδω)

Κύρια γεγονότα έτους (σελ 7-8)

Κύριοι κίνδυνοι (σελ 8-14)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15ης Μαΐου 2018

Οι μέτοχοι, μεταξύ άλλων, ενέκριναν τη διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2017 και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 2.058.217,79 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,047054 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), το οποίο με την προσαύξηση του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 4.324 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρέθηκαν της καταβολής μερίσματος, ανήλθε σε 0,047059 Ευρώ. Από το ως άνω ποσό παρακρατήθηκε βάσει του άρθρου 40 παρ. 1 του νόμου 4172/2013, όπως ισχύει, ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 15% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανήλθε σε 0,04 Ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος ήταν οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία καταγραφής, ήτοι την Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018. Η καταβολή του μερίσματος ξεκίνησε την Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018 και πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού

Το Νοέμβριο του 2018 μετά την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη διαχειριστική χρήση 2017, ο οποίος διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α Ν 4174/2013 τόσο στην Εταιρεία όσο και στις θυγατρικές της “Thrace Nonwovens and Geosynthetics ABEE”, “Thrace Polyfilms A.B.E.E.”, “Πλαστικά Θράκης Pack A.B.E.E.”, “Thrace Eurobent A.B.E.E.” και “Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε., εξεδόθη Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης (φορολογικό πιστοποιητικό) με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

Δέσμευση του Ομίλου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία

Ο Όμιλος ανταποκρινόμενος στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα πλαστικά στην Κυκλική Οικονομία απάντησε στο κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για οικειοθελή δέσμευση ως προς την αύξηση χρήσης ανακυκλωμένου πλαστικού και δεσμεύτηκε να αντικαταστήσει 8.500 τόνους πρωτογενούς πρώτης ύλης με ανακυκλωμένο πλαστικό, έως το 2025. Με την κίνηση αυτή ο Όμιλος συνεισφέρει ενεργά στο να επιτευχθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σημαντική αύξηση της ποσότητας ανακυκλωμένης πρώτης ύλης για την παραγωγή πλαστικών προϊόντων έως το 2025. Σε απόλυτη συμφωνία με την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Πλαστικό και την Κυκλική Οικονομία», που απαιτεί όλες οι πλαστικές συσκευασίες που θα κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030 να είναι ανακυκλώσιμες, ο Όμιλος ήδη παράγει και διανέμει παγκοσμίως προϊόντα που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις.

Νέες Επενδύσεις

Για το σύνολο της χρήσεως 2018 υλοποιήθηκαν επενδύσεις συνολικού ποσού ύψους 33,2 εκ. ευρώ εκ των οποίων 27,8 εκ. αφορούσαν σε επενδύσεις στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων και 5,4 εκ. ευρώ σε επενδύσεις στον κλάδο της Συσκευασίας.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Κίνδυνος Διακύμανσης των Τιμών των Πρώτων Υλών

O Όμιλος είναι εκτεθειμένος στη διακύμανση των τιμών του πολυπροπυλενίου (αντιπροσωπεύει περίπου το 55% του κόστους πωληθέντων), την οποία αντιμετωπίζει με ανάλογη μεταβολή στην τιμή πώλησης του τελικού προϊόντος. Το ενδεχόμενο της μη πλήρους μετακύλισης της αύξησης της τιμής του πολυπροπυλενίου στην τιμή πώλησης προκαλεί αναπόφευκτα συμπίεση των περιθωρίων κέρδους, για το λόγο αυτό ο Όμιλος προσαρμόζει στο μέτρο του εφικτού τόσο την πολιτική των αποθεμάτων του όσο και την εμπορική πολιτική του, προκειμένου ο εν λόγω κίνδυνος να είναι σε κάθε περίπτωση αντιμετωπίσιμος και διαχειρίσιμος.

Πιστωτικοί Κίνδυνοι

Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο Όμιλος και η Εταιρεία συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στον Όμιλο και στην Εταιρεία οικονομική ζημιά ως αποτέλεσμα της αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένοι ο Όμιλος και η Εταιρεία, κατά την ημερομηνία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, είναι η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών τους στοιχείων. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τον πιστωτικό κίνδυνο, εφαρμόζει με συνέπεια σαφή πιστωτική πολιτική, η οποία παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, έτσι ώστε η χορηγούμενη πίστωση να μην υπερβαίνει το πιστωτικό όριο ανά πελάτη. Επίσης, συνάπτονται ασφαλιστήρια συμβόλαια κάλυψης πωλήσεων ανά πελάτη ενώ δεν απαιτούνται εμπράγματες εγγυήσεις επί των περιουσιακών στοιχείων των πελατών. Για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν, τα χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεων τους και τα τυχόν προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους πελάτες καθώς και το οικονομικό περιβάλλον.

Απομείωση

Ο Όμιλος και η Εταιρεία, στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, που υπόκεινται στο νέο μοντέλο των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών και όλων των ταμειακών ροών που ο Όμιλος (ή η Εταιρεία) αναμένει να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται χρησιμοποιώντας μια εκτίμηση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Για τις εμπορικές απαιτήσεις, ο Όμιλος και η Εταιρεία εφάρμοσαν την απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου και υπολόγισαν τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές με βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη διάρκεια ζωής των στοιχείων αυτών. Για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές υπολογίζονται με βάση τις ζημιές των επόμενων 12 μηνών. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές των επόμενων 12 μηνών είναι ένα μέρος των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλη τη διάρκεια ζωής των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, που προκύπτει από τη πιθανότητα αθέτησης πληρωμής ενός στοιχείου εντός των επόμενων 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς. Σε περίπτωση που υπάρχει σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση, η πρόβλεψη απομείωσης θα βασίζεται στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές όλης της διάρκειας ζωής του στοιχείου. Κατά την ημερομηνία της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διενεργήθηκαν, με βάση τα παραπάνω, απομειώσεις στις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Στον ακόλουθο πίνακα γίνεται ανάλυση της ενηλικίωσης των πελατών και λοιπών απαιτήσεων στις 31/12/2018.

Κίνδυνοι ρευστότητας

Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας εστιάζεται στην διαχείριση των ταμειακών εισροών και εκροών σε μόνιμη βάση ούτως ώστε ο Όμιλος να έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις ταμειακές του υποχρεώσεις. Η διαχείριση της ρευστότητας γίνεται με τη διατήρηση ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων υπήρχαν διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όμιλο οι οποίες κρίνονται επαρκείς για την αντιμετώπιση πιθανής έλλειψης ρευστών διαθεσίμων. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανανεώνονται στη λήξη τους, διότι αποτελούν μέρος των εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τις υποχρεώσεις – χορηγήσεις σύμφωνα με τις ημερομηνίες λήξεως αυτών

Συναλλαγματικοί κίνδυνοι

Ο Όμιλος εκτίθεται σε συναλλαγματικούς κινδύνους οι οποίοι προέρχονται από υπάρχουσες ή προσδοκώμενες ταμειακές ροές σε ξένο νόμισμα και από τις επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει στις χώρες του εξωτερικού. Η διαχείριση των διαφόρων κινδύνων αντιμετωπίζεται με τη χρήση φυσικών αντισταθμιστικών μέσων. Με σκοπό την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου από τις απαιτήσεις πελατών σε ξένο νόμισμα, συνάπτεται ισόποσος δανεισμός στο ίδιο νόμισμα σύμφωνα με τη κρίση της διοίκησης. Η ανάλυση ευαισθησίας από την επίδραση των μεταβολών συναλλάγματος παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα.

Κίνδυνος επιτοκίου

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου έχουν χορηγηθεί από ελληνικές και ξένες τράπεζες και είναι εκφρασμένα, κατά μείζονα λόγο, σε Ευρώ. Ο χρόνος αποπληρωμής τους ποικίλλει, ανάλογα με την εκάστοτε δανειακή σύμβαση και είναι κατά κανόνα συνδεδεμένα με Euribor πλέον περιθωρίου. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου έχουν χορηγηθεί από διάφορες τράπεζες, με επιτόκιο Euribor, πλέον περιθωρίου και Libor πλέον περιθωρίου.

Κίνδυνος Κεφαλαιακής Επάρκειας

Ο Όμιλος ελέγχει την κεφαλαιακή επάρκεια χρησιμοποιώντας το δείκτη καθαρού δανεισμού προς λειτουργικά κέρδη και τον δείκτη καθαρού τραπεζικού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια. Στόχος του Ομίλου σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας του στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και οφέλη σε λοιπούς συμβαλλόμενους, καθώς επίσης και να διατηρεί μία ιδανική κατανομή κεφαλαίου ώστε να εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κεφαλαίου. Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί συστηματικά το κεφάλαιο κίνησης, ώστε να διατηρεί όσο το δυνατό χαμηλότερα επίπεδα εξωτερικής χρηματοδότησης.

Κίνδυνος από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Δυνάμει της από 28-06-2015 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου οι ελληνικές τράπεζες τέθηκαν σε αργία, ενώ ταυτόχρονα επιβλήθηκαν έλεγχοι στις μετακινήσεις κεφαλαίων σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Η τραπεζική αργία έληξε στις 20-07-2015, ενώ από την 01-10-2018 επιτρέπονται χωρίς περιορισμό ποσού οι πάσης μορφής αναλήψεις μετρητών από τα ιδρύματα στην Ελλάδα, διατηρουμένης μόνο της απαγόρευσης μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό με εξαίρεση τις πράξεις που επεξεργάζονται σε καθημερινή βάση οι ειδικές Υποεπιτροπές των τραπεζών και η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Η Εταιρεία, καθώς και οι λοιπές Ελληνικές εταιρείες του Ομίλου, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την έναρξη της τραπεζικής αργίας και των λοιπών περιορισμών ως προς την κίνηση κεφαλαίων και τη διενέργεια συναλλαγών (28.06.2015) μέχρι και σήμερα απέδειξε ότι είναι άρτια προετοιμασμένη και διαθέτει τις λειτουργικές και οργανωτικές δομές ώστε να διαχειρίζεται τις δύσκολες ακόμη και τυχόν ακραίες καταστάσεις με ψυχραιμία, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα. Ωστόσο η Διοίκηση αντιλαμβανόμενη το εξαιρετικά δύσκολο εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον εντός του οποίου αναπτύσσει την δραστηριότητά της και το οποίο εξακολουθεί να χαρακτηρίζει και την τρέχουσα χρήση, ενισχύει όλα τα μέτρα που έχει ήδη λάβει για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της και της ανάπτυξης αυτής και για την ελαχιστοποίηση των όποιων δυσμενών συνεπειών. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στη Ελλάδα και στο εξωτερικό, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία του. Στη βάση αυτή υπάρχει ικανή διασπορά των διαθεσίμων του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παρ’ όλα αυτά η Διοίκηση παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και οι απαραίτητες ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στη λειτουργία, τη χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και την οικονομική θέση της Εταιρείας και του Ομίλου γενικότερα.

Επίπτωση BREXIT

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο με τις Θυγατρικές του εταιρείες DON & LOW LTD που εδρεύει στην Σκωτία και την Synthetic Holdings Limited με έδρα την Β. Ιρλανδία. Η ισοτιμία της Αγγλικής Λίρας κατά την 31/12/2015 ήταν €0,734. Μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Αγγλική Λίρα υποτιμήθηκε έναντι του Ευρώ. Κατά την 31/12/2017 η Αγγλική Λίρα αποτιμάτο σε € 0,8872 και κατά την 31/12/2018 σε € 0,8945. Στην παρούσα φάση δεν μπορεί να εκτιμηθεί με σαφήνεια η επίδραση που θα είχε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, η οριστική αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση αξιολογεί σε διαρκή βάση τα δεδομένα προκειμένου να εξασφαλίζει τα μέτρα και τις ενέργειες που θα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στη δραστηριότητα του Ομίλου, συνεπεία του συγκεκριμένου γεγονότος.

Μακροοικονομικό Περιβάλλον

Η αβεβαιότητα που υφίσταται στο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο και το ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον, συνιστούν παράγοντα κινδύνου, τον οποίο ο Όμιλος αξιολογεί διαρκώς. Οι εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ασταθές. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στη Ελλάδα και στο εξωτερικό, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία του. Στη βάση αυτή υπάρχει ικανή διασπορά των διαθεσίμων του ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παρ’ όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες του Ομίλου.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (σελ 99-100)

Προβλέψεις για παροχές προσωπικού (Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις)

Στην ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης περιλαµβάνεται ποσό € 15,5 εκατ. που αφορά προβλέψεις για προγράµµατα καθορισµένων παροχών προσωπικού εκ των οποίων €13,2 εκατ. αφορούν χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα θυγατρικών εξωτερικού και €2,3 εκατ. µη χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. Οι µελλοντικές παροχές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία µετά την αφαίρεση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων των χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων για παροχές προσωπικού µετά την έξοδο από την υπηρεσία, εξαρτάται από ορισµένους παράγοντες που καθορίζονται βάσει αναλογιστικής µελέτης, η οποία εκπονείται από ανεξάρτητο αναλογιστή, µέσω της χρήσης σηµαντικών παραδοχών. Οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό του καθαρού κόστους για παροχές προσωπικού µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων το προεξοφλητικό επιτόκιο, τον πληθωρισµό, και τη µέση ετήσια αύξηση µισθών. Οποιεσδήποτε αλλαγές στις παραδοχές ασκούν σηµαντική επίδραση στη λογιστική αποτίµηση των υποχρεώσεων για παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία καθιστώντας το κονδύλι αυτό ευµετάβλητο, αφού επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό και από τη µεταβολή της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων των χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.

Αξιολογήσαµε την εφαρµοζόµενη πολιτική για τη λογιστική των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών.

Διερευνήσαµε το θέµα αυτό µε τη διοίκηση του Οµίλου αναλυτικά στοιχεία προκειµένου να αξιολογήσουµε τις παραδοχές που υιοθετήθηκαν και τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό της πρόβλεψης.

Διενεργήσαµε λεπτοµερή εξέταση και αξιολόγηση της αναλογιστικής µελέτης που καταρτίστηκε για το σχηµατισµό της πρόβλεψης, προκειµένου να εκτιµήσουµε αν είναι σύµφωνη µε τα ΔΠΧΑ, µε έµφαση στο εύλογο των παραδοχών που χρησιµοποιήθηκαν.

Αξιολογήσαµε µε κριτικό πνεύµα τη µέθοδο που εφαρµόστηκε και τις παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν, όπως και τις υποθέσεις και τις πηγές πληροφόρησης που καθόρισε η διοίκηση και χρησιµοποιήθηκαν από τον αναλογιστή, τη συνοχή και τη συνέπειά τους σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος και συγκρίναµε αυτές τις παραδοχές µε σχετικές παρατηρήσιµες πληροφορίες της αγοράς.

Συµφωνήσαµε την πρόβλεψη για παροχές προσωπικού και το σχετικό κόστος όπως απεικονίζονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την αναλογιστική µελέτη. Επικεντρωθήκαµε σε αυτό το κονδύλι λόγω της σηµαντικής αξίας του στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λόγω των εκτιµήσεων και παραδοχών που χρησιµοποίησε η διοίκηση. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά αναφέρονται στις Σηµειώσεις 2.18 και 3.18 «Παροχές προσωπικού» των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου.

Διαπιστώσαµε ότι οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν κυµαίνονταν εντός εύλογου εύρους και επιβεβαιώσαµε την ορθότητα των σχετικών γνωστοποιήσεων στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσειςΕγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text