Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 207 | ΔΑΙΟΣ - Στοιχεία Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης

ΔΑΙΟΣ - Στοιχεία Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πλήρες έντυπο ετήσιας οικονομικής έκθεσης (εδω)

Κύρια γεγονότα έτους (σελ 7-8)

Κύριοι κίνδυνοι (σελ 8-10)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018

Α) Στις 29 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, η οποία συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε μεταξύ άλλων:

1) Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2017, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 για την μητρική εταιρία, χωρίς τη διανομή μερίσματος.

2) Tην έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1-31/12/2017 και την προέγκριση του ύψους των συνολικών αμοιβών τους για τη χρήση 2018.

3)Την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι τους κ.κ.:

1) Χρήστο Πετρίδη του Νικολάου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

2) Στέργιο Γεωργαλή του Νικολάου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., και

3) Κωνσταντίνο Γραφιαδέλλη του Βασιλείου, ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Εξέλεξε επίσης Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Χρήστο Πετρίδη του Νικολάου και αποφάσισε την τροποποίηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης όσον αφορά τη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.

Β) Στις 03/07/2018 το ΔΣ της Εταιρίας αποφάσισε την εκλογή της κας Ουρανίας Χάβρα ως Εσωτερικής Ελέγκτριας σε αντικατάσταση της κας Ιωάννας Βοτσίδη.

Γ) Στις 26/10/2018 η Εταιρία ανακοίνωσε ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν.3340/2005, σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2017 που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013, τόσο στην Εταιρία όσο και στην θυγατρική εταιρία HELLAS HOLIDAY HOTELS Α.Ε. εκδόθηκαν αντίστοιχα φορολογικά πιστοποιητικά με συμπεράσματα χωρίς επιφύλαξη. Δ) Στις 06/12/2018 η Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556 / 2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανακοίνωσε ότι ο κ. Δημήτριος Δάιος του Αστερίου, πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα (Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου) προέβη στις 05/12/2018 σε αγορά 12.100 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας ευρώ 32.670,00.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε δύο επιχειρηματικούς τομείς:

Α) Στον παραγωγικό τομέα, η Εταιρία παράγει κυρίως εξειδικευμένα προϊόντα από πλαστική α΄ ύλη για αγροτικές εφαρμογές. Διαθέτει διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αυτό το γεγονός τη βοηθά να τοποθετεί τα προϊόντα της σε αγορές όπως η Γερμανία, η Ολλανδία κλπ.

Β) Στον ξενοδοχειακό τομέα, η Εταιρία διαθέτει ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων στην Θεσσαλονίκη η οποία λειτουργεί ως υποκατάστημα. Σε επίπεδο Ομίλου προστίθεται η θυγατρική HELLAS HOLIDAY HOTELS AE (100%), η οποία διαθέτει πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα σε οικόπεδο 320 περίπου στρεμμάτων στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι στους οποίους μπορεί να εκτεθεί η Εταιρία και ο Όμιλος είναι κίνδυνος αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες τιμών α΄ υλών, επιτόκια), πιστωτικός κίνδυνος που προκύπτει από την αδυναμία των πελατών του Ομίλου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, και κίνδυνος ρευστότητας που σχετίζεται με ενδεχόμενη δυσκολία του Ομίλου να εξοφλεί έγκαιρα τις υποχρεώσεις του.

Ειδικότερα:

Συναλλαγματικός κίνδυνος: Oι συναλλαγές της Εταιρίας και του Ομίλου, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο εξόδων – αγορών, γίνονται σχεδόν αποκλειστικά σε ευρώ. Επιπλέον, δεν υφίστανται δάνεια σε νόμισμα άλλο εκτός του ευρώ. Έτσι ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι σχεδόν ανύπαρκτος.

Κίνδυνος τιμής: Σε σχέση με τον παραγωγικό τομέα, η Εταιρία και ο Όμιλος εκτίθενται σε μεταβολές των τιμών των α΄ υλών που χρησιμοποιούν, λόγω κυρίως της διασύνδεσής τους με τις τιμές του πετρελαίου (α΄ ύλη πλαστικών) αλλά και της προσφοράς και ζήτησης διεθνώς. Η Διοίκηση του Ομίλου, ανάλογα με την κατάσταση που υφίσταται στην αγορά α΄ υλών διεθνώς, προσαρμόζει την πολιτική των αποθεμάτων της, ώστε να μετριάσει τον ανωτέρω κίνδυνο. Επίσης, ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων από τις επενδύσεις σε μετοχές εισηγμένων εταιρειών που έγιναν σε παλαιότερες χρήσεις, αν και τα σχετικά ποσά είναι περιορισμένα σε σχέση με το μέγεθος του Ομίλου.

Πιστωτικός κίνδυνος: Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρίας περιλαμβάνουν κυρίως απαιτήσεις από πελάτες εσωτερικού. Οι ανισορροπίες στην αγορά και κυρίως το συνεχές υφεσιακό περιβάλλον του εγχώριου αγροτικού τομέα έχει επιμηκύνει το χρόνο είσπραξης των απαιτήσεων και έχει αυξήσει τον κίνδυνο επισφάλειας από τους εν λόγω πελάτες της Εταιρίας. Επειδή όμως ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας πραγματοποιείται κυρίως από συναλλαγές με αξιόπιστους πελάτες με τους οποίους υφίσταται μακροχρόνια συνεργασία, η Εταιρία και ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζουν σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου και, σε συνδυασμό με τις ιστορικά χαμηλές επισφάλειες που προκύπτουν, εκτιμάται ότι ο σχετικός κίνδυνος είναι περιορισμένος. Τέλος, υφίσταται ευρεία διασπορά του πελατολογίου του Ομίλου, τόσο στον παραγωγικό τομέα, όσο και, κυρίως, στον ξενοδοχειακό, γεγονός που περιορίζει περαιτέρω την έκθεσή του στον εν λόγω κίνδυνο.

Παράλληλα, η Διοίκηση για να εκτιμήσει το ποσό της απομείωσης των εμπορικών της απαιτήσεων, επανεξετάζει την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της σε διαρκή βάση και λαμβάνει τις ενδεδειγμένες ενέργειες όταν κριθεί ότι ο κίνδυνος επισφάλειας έχει αυξηθεί πάνω από τα προδιαγεγραμμένα επίπεδα. Επίσης, η Εταιρία έχει υπογράψει συμβόλαιο με ασφαλιστική εταιρία για την ασφάλιση των πιστώσεων των εγχώριων πελατών της αλλά και αναφορικά με τις εξαγωγικές πιστώσεις, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την πιθανότητα επέλευσης ζημίας. Συναφώς αναφέρεται ότι ο Όμιλος εφάρμοσε αναδρομικά από 1/1/2018 το νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 9, οι επιπτώσεις του οποίου αναλύονται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και, συγκεκριμένα, στη σημείωση 2(γ). Όσον αφορά τη θυγατρική, HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E., το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων είναι σε μετρητά ή πιστωτικές κάρτες και, επομένως, ο πιστωτικός κίνδυνος είναι σχεδόν μηδενικός. Κατά την 31/12/2018 δεν υφίστανται σημαντικά υπόλοιπα από πελάτες. Κατά την 31/12/2018 έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 909.195,44 ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρία. Το ύψος των απαιτήσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση κατά την 31/12/2018 ανέρχεται σε 2.617.582,92 ευρώ και επομένως ο δείκτης κάλυψης διαμορφώνεται σε 34,73%.

Κίνδυνος ρευστότητας: Ο Όμιλος έχοντας ολοκληρώσει μέσω της θυγατρικής Hellas Holiday Hotels A.E την επένδυση πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας στο Βαθύ Κριτσάς Αγ. Νικολάου Κρήτης δεν έχει ανάγκη σημαντικών νέων χρηματοδοτήσεων, πέραν αυτών για κεφάλαιο κίνησης με κάλυψη μέσω ενεχυρίασης αξιόγραφων, οι οποίες εξυπηρετούνται κανονικά. Σημειώνεται επίσης ότι πάνω από το 93% του συνολικού τραπεζικού δανεισμού είναι μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και, επομένως, ο κίνδυνος ρευστότητας σε βραχυπρόθεσμη θεώρηση είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (σελ 51)

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα

Προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρία έχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων και είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εισροή πόρων ώστε να τακτοποιηθεί η υποχρέωση και μπορεί να γίνει μία αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για την διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίες ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εφόσον εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text