Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 207 | ΡΕΒΟΙΛ - Στοιχεία Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης

ΡΕΒΟΙΛ - Στοιχεία Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πλήρες έντυπο ετήσιας οικονομικής έκθεσης (εδω)

Κύρια γεγονότα έτους (σελ 11 - 13)

Κύριοι κίνδυνοι (σελ 13 - 17)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Το 2018 η Εταιρία ακολουθώντας τον στρατηγικό της σχεδιασμό και στα πλαίσια στοχευόμενης πολιτικής προσέλκυσης νέων υγειών συνεργασιών ενέταξε στο δίκτυό της πενήντα (50) νέα πρατήρια υγρών καυσίμων που φέρουν τα χρώματα και τα σήματα REVOIL. Παράλληλα, πενήντα τέσσερα (54) πρατήρια υγρών καυσίμων απομακρύνθηκαν από το δίκτυο της Εταιρίας στο ίδιο διάστημα. Την 31η Δεκεμβρίου 2018 το δίκτυο πρατηρίων υγρών καυσίμων με τα χρώματα και τα σήματα της REVOIL απαριθμεί πεντακόσια τριάντα δύο (532) έναντι πεντακοσίων τριάντα έξι (536) την 31η Δεκεμβρίου 2017. Επιπρόσθετα την 31 η Δεκεμβρίου 2018 η Εταιρία συνεργάζεται με εκατόν εβδομήντα έξι (176) Ανεξάρτητα Πρατήρια. Τα αποτελέσματα διεξαγωγής των ελέγχων για το έτος 2018, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας που διατηρεί η Εταιρία REVOIL με το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ για ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους στα καύσιμα στο δίκτυο πρατηρίων με τα σήματα της, ανέδειξαν την άριστη ποιότητα των καυσίμων REVOIL και πάντα στη σωστή ποσότητα. Πιο συγκεκριμένα, τα ευρήματα των αιφνίδιων ελέγχων του Ε.Μ.Π. για το 2018, σε ότι αφορά τους ποσοτικούς και ποιοτικούς ελέγχους προσεγγίζουν τα περυσινά μηδενικά επίπεδα. Η Εταιρία το 2018 συνέχισε και επέκτεινε το πρόγραμμα εκπαίδευσης των συνεργατών πρατηριούχων με την εφαρμογή ολοκληρωμένων εβδομαδιαίων προγραμμάτων από ειδικά στελεχωμένες ομάδες. Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σε 94 επιλεγμένα πρατήρια REVOIL. Παράλληλα, συνεχίστηκαν προωθητικές ενέργειες για την εμπορική στήριξη των συνεργατών-πρατηριούχων με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας. Σημαντικό γεγονός αποτέλεσε το λανσάρισμα της νέας Αμόλυβδης Βενζίνης Revolution 95 οκτανίων, συμπληρώνοντας έτσι την οικογένεια προϊόντων με σήμα τον πάνθηρα, με ένα καινοτόμο προϊόν που προσφέρει δυνατές επιδόσεις για τους βενζινοκινητήρες. Στα πλαίσια της ανάπτυξης πωλήσεων ναυτιλιακών καυσίμων & λιπαντικών, η REVOIL έδωσε δυναμικό παρόν ως χορηγός για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο 17ο EAST MED YACHT SHOW. Ενώ στον τομέα των επαγγελματικών καρτών καυσίμων, η REVOIL λάνσαρε ένα νέο ολοκληρωμένο και ευέλικτο σύστημα διαχείρισης καρτών στόλου με πολλαπλά οφέλη σε χρόνο και σε χρήματα για τις εταιρείες και τους επαγγελματίες οδηγούς, επενδύοντας έτσι στην περαιτέρω ανάπτυξη και στην μακροχρόνια σχέση μαζί τους. Την 20η Μαρτίου πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της REVOIL στην οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα όπως η Εταιρία προχωρήσει στη σύναψη με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ σύμβασης, για την έκδοση σύμφωνα με το ν. 3156/2003 και τον κ.ν. 2190/1920, κοινού ομολογιακού δανείου ποσού οκτώ εκατομμυρίων πενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.052.500), χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού. Η ίδια συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας και συγκεκριμένα των άρθρων 4, 10 και 21 (Προστέθηκαν τα εδάφια 1ζ και 1η στο άρθρο 4 περί σκοπού, τροποποιήθηκε το εδάφιο 2δ στο άρθρο 10 περί αρμοδιότητας Γενικής Συνέλευσης και προστέθηκε η παράγραφος 4 στο άρθρο 21 περί Εξουσίας – Αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου). Στα τέλη Μαρτίου σε εκτέλεση των από 20/3/2018 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρία προέβη στην υπογραφή σύμβασης για τη σύναψη Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 8.052.500 ευρώ με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Το δάνειο είναι τετραετούς διάρκειας χωρίς εξασφαλίσεις και σκοπός του η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού. Την 29η Ιουνίου 2018 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2017 λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος. Η ίδια συνέλευση ενέκρινε την ακύρωση του συνόλου των τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων μίας (367.401) ιδίων μετοχών που είχε αποκτήσει η Εταιρία ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30) η κάθε μία, από δύο προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών και συγκεκριμένα στο διάστημα 26/3/2012 – 26/3/2014 (230.000 ίδιες μετοχές) και στο διάστημα 28/4/2014 – 28/4/2016 (137.401 ίδιες μετοχές) και την αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα λεπτών (110.220,30) και ως εκ τούτου την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Επίσης οι μέτοχοι της Εταιρίας στην ίδια συνέλευση αποφάσισαν την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας και συγκεκριμένα των άρθρων 1 (Σύσταση – επωνυμία), 9 (Δικαιώματα μειοψηφίας), 11 (Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης), 12 (Πρόσκληση – ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης), 13 (Κατάθεση μετόχων – Αντιπροσώπευση), 14 (Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 15 (Απλή απαρτία & πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης), 16 (Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης), 20 (Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου), 24 (Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου), 25 (Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου), και 32 (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους) για την εναρμόνισή με τις διατάξεις του ν.2190/1920 όπως έχουν τροποποιηθεί. Την 23.7.2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η με αριθμό 77675/23-7-2018 και κωδικό αριθμό καταχώρησης 1429511 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η τροποποίηση των άρθρων 1 και 5 του καταστατικού της Εταιρίας που αφορούσε το νέο διακριτικό τίτλο και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω της ακύρωσης ιδίων μετοχών. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε κατά την συνεδρίαση της 26.7.2018 για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 110.220,30 ευρώ λόγω της ακύρωσης 367.401 ιδίων μετοχών και το νέο διακριτικό τίτλο της Εταιρείας. Σε συνέχεια των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρίας ορίσθηκε ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής των μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών η Τετάρτη 1η Αυγούστου 2018. Μετά την ακύρωση των 367.401 ιδίων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εφτακόσια εβδομήντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (6.573.779,70), διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια εννιακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα εννέα (21.912.599) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 Ευρώ) η κάθε μία. Επίσης ο νέος διακριτικός τίτλος της Εταιρείας εφεξής ορίζεται σε «ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ» (πρώην δ.τ. «ΡΕΒΟΙΛ»). Με την από 18/12/2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 1467324 απόφαση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών διεγράφη από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο η 100% θυγατρική ΡΕΒΟΙΛ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. σε συνέχεια των αποφάσεων για λύση και εκκαθάριση της Εταιρίας των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της 7ης Σεπτεμβρίου 2017 και 30ης Νοεμβρίου 2018. Η εν λόγω εταιρία δεν είχε δραστηριότητα από το 2017.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Συναλλαγματικός κίνδυνος (currency risk)

Η διοίκηση παρακολουθεί τη θέση της εταιρίας ως προς τον κίνδυνο αυτό και αξιολογεί την ανάγκη να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά εργαλεία για να τον διαχειριστεί σε περίπτωση που προκύψει κάποιο γεγονός που θα χρήζει τέτοιας αξιολόγησης.

Κίνδυνος τιμών (Price risk)

Η εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο από την μεταβολή της τιμής αγοράς των καυσίμων όπως αυτή διαμορφώνεται καθημερινά στη διεθνή αγορά στο μέτρο που η αξία των αποθεμάτων (stocks) είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους μεταβολών στην τιμή. Η εταιρία προστατεύεται από τον κίνδυνο μεταβολών στις τιμές των καυσίμων διαμορφώνοντας τις ημερήσιες τιμές πώλησής τους σύμφωνα με τις αντίστοιχες ημερήσιες τιμές αγοράς τους. Η εταιρία προσπαθεί να διατηρεί τις ελάχιστες δυνατές ποσότητες φυσικού προϊόντος στους αποθηκευτικούς χώρους που διαθέτει πετυχαίνοντας τη βελτιστοποίηση διαχείρισής τους, γεγονός που ταυτόχρονα περιορίζει κατά το μέγιστο τον κίνδυνο τιμών. Εφαρμόζοντας την ανάλυση ευαισθησίας επί των τιμών αγοράς καυσίμων από τα διυλιστήρια σε επίπεδα μέσης διακύμανσης +/- 5% και διατηρώντας όλες τις λοιπές μεταβλητές σταθερές, οι μεταβολές στα αποτελέσματα μετά φόρων και στην καθαρή θέση της εταιρίας για το 2018 θα ήταν ± 258.601 ευρώ.

Κίνδυνος επιτοκίων (Interest risk)

Η εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο από τις μεταβολές στα επιτόκια όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, τις χρηματοδοτικές μισθώσεις και τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας. Το σύνολο του δανεισμού της εταιρίας και οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης φέρουν κυμαινόμενα (floating) επιτόκια κύρια σε βάση euribor τριμήνου. Προκειμένου να περιοριστεί ο εν λόγω κίνδυνος, ο δανεισμός και οι χρηματοδοτικές μισθώσεις συνομολογούνται στη βάση αναπροσαρμογής των επιτοκίων στη μέγιστη περίοδο διάρκειας των τριών μηνών. Η εταιρία εξετάζει σε συνεχή βάση το ενδεχόμενο χρήσης παράγωγων χρηματοοικονομικών εργαλείων. Εφαρμόζοντας την ανάλυση ευαισθησίας σε διαφοροποιήσεις (αύξηση/μείωση) επί των τιμών euribor τριμήνου, που αποτελεί το κύριο επιτόκιο δανεισμού της εταιρίας, έως +/- 2% (200 bps – μονάδες βάσης) και διατηρώντας όλες τις λοιπές μεταβλητές σταθερές οι μεταβολές στα αποτελέσματα μετά φόρων και στην καθαρή θέση της εταιρίας για το 2018 θα ήταν +/- 202.680 ευρώ.

Πιστωτικός κίνδυνος (Credit risk)

Η εταιρία εκτίθεται σε πιστωτικούς κινδύνους που απορρέουν από το ενδεχόμενο οι πελάτες να μην τηρήσουν τις συμβατικές τους δεσμεύσεις όσον αφορά στην τακτοποίηση και αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους. Η συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου περιορίζεται λόγω της ευρείας βάσης του πελατολογίου της εταιρίας και της πιστής εφαρμογής εγκεκριμένης πολιτικής διαχείρισής του. Η εταιρία έχει υιοθετήσει και ακολουθεί συγκεκριμένη πολιτική όπου οι πωλήσεις πραγματοποιούνται σε πελατολόγιο ευρείας βάσης με πελάτες ικανής πιστοληπτικής ικανότητας και όπου χρήζει ανάγκης λαμβάνει πρόσθετες εγγυήσεις/εξασφαλίσεις. Η εταιρία κατά την διαδικασία αποδοχής ή μη της συνεργασίας με νέο πελάτη χρησιμοποιεί εσωτερικό σύστημα προεπιλογής, όπου εξετάζει την πιστοληπτική ικανότητα και καθορίζει τα πιστωτικά όρια ανά πελάτη. Η εταιρία παρακολουθεί στενά τον βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας και τα πιστωτικά όρια των πελατών της. Όταν διαπιστώνεται η πιθανότητα μη είσπραξης των απαιτήσεων διενεργούνται προβλέψεις για επισφάλειες, σύμφωνα και με τα ΔΠΧΑ. Ειδικότερα στις σημερινές συνθήκες κρίσης όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις και λαμβάνοντας υπόψη την στενότητα ρευστότητας της αγοράς η οποία επιβαρύνθηκε και με τους περιορισμούς στη κίνηση κεφαλαίων, η εταιρία έχει αναμορφώσει την πιστωτική πολιτική της προς τους πελάτες, διαμορφώνοντας σε νέα βάση τους όρους συνεργασίας, με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση των εισπράξεων και την αποδοτικότητα των πωλήσεων. Προς τούτο χρησιμοποιούνται οικονομετρικά μοντέλα ανά σημείο πώλησης που τα αποτελέσματά τους ελέγχονται σε σταθερή επαναλαμβανόμενη βάση.

Κίνδυνος ρευστότητας (Liquidity risk)

Η εταιρία αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ρευστότητας με την εξασφάλιση ικανών ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων, καθώς και με την εξασφάλιση επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Η Οικονομική Διεύθυνση της εταιρίας με τη συνετή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης επιτυγχάνει την ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων ρευστότητας και ταμειακών ελλείψεων. Τα εκτός ελέγχου από την εταιρία, σημερινά δεδομένα, όπως η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και στο εμπόριο και η επιβολή διαφόρων περιορισμών στη κίνηση κεφαλαίων, βρίσκονται σε παρακολούθηση από τη διοίκηση της εταιρίας, η οποία εκτιμά την κατάσταση ώστε να προβεί στις αναγκαίες εκείνες ενέργειες που θα ελαχιστοποιήσουν τυχόν αρνητικές επιδράσεις στην εταιρία.

Κίνδυνος καιρικών συνθηκών (Weather risk)

Η ζήτηση του πετρελαίου θέρμανσης που για τη χρήση του 2018 αποτέλεσε το 20,69% των συνολικών όγκων καυσίμων της εταιρίας, επηρεάζεται έντονα από την μεταβλητότητα των καιρικών συνθηκών. Ηπιότερες καιρικές συνθήκες στην περίοδο του χειμώνα επιφέρουν χαμηλότερη ζήτηση πετρελαίου θέρμανσης με συνεπακόλουθη μείωση των πωλούμενων ποσοτήτων που οδηγούν σε περιορισμό της κερδοφορίας. Αντίθετα, σε περιόδους εντόνων και παρατεταμένων ψυχρών καιρικών συνθηκών αυξάνεται η ζήτηση του πετρελαίου θέρμανσης και οι πωλούμενες ποσότητές του, με αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας.

Κίνδυνος προμηθευτών (Suppliers risk)

Η εταιρία προμηθεύεται καύσιμα κυρίως από τα δύο ελληνικά διυλιστήρια τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» και την «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ». Σύμφωνα με τον Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», η Εταιρία θα όφειλε να τηρεί αποθέματα καυσίμων ενενήντα ημερών στους αποθηκευτικούς της χώρους εκ των οποίων τουλάχιστον το 70% εντός της Ελληνικής Επικράτειας, στην περίπτωση όμως που κάνει εισαγωγές. Δεδομένου του ανωτέρω κανονισμού η εταιρία δεν κάνει εισαγωγές και διατηρεί τα αποθέματά της με βάση τις αγορές της από τα δύο διυλιστήρια. Σε περίπτωση άρσης του ανωτέρω περιορισμού, πιθανώς θα υπήρχε η δυνατότητα προμήθειας φθηνότερου εμπορεύματος εκτός του Ελλαδικού χώρου, με την επίτευξη ευνοϊκότερων πιστωτικών ορίων και ταυτόχρονα τη θετική επίδραση στα αποτελέσματα, τη χρηματοοικονομική θέση και την αποδοτικότητα της εταιρίας. Εφαρμόζοντας την ανάλυση ευαισθησίας σε διαφοροποιήσεις (αύξηση/μείωση) επί των ημερών πίστωσης που δίδονται κατά +/- 5 ημέρες και διατηρώντας όλες τις λοιπές μεταβλητές σταθερές, οι μεταβολές στα αποτελέσματα μετά φόρων και στη καθαρή θέση της εταιρίας για το 2018 θα ήταν ± 251.689 ευρώ.

Μακροοικονομικοί κίνδυνοι (Macroeconomic risks)

Η εταιρία παρακολουθεί τις εξελίξεις στο γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον και όπου κρίνεται αναγκαίο λαμβάνει πρόσθετα μέτρα. Σε ένα οικονομικό περιβάλλον αναιμικής ανάπτυξης και με την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών να περιορίζεται λόγω των μέτρων λιτότητας και των αυξήσεων των φόρων, το ενδεχόμενο μιας έντονα ανοδικής πορείας των διεθνών τιμών του πετρελαίου σε συνδυασμό με νέα επιδείνωση του οικονομικού κλίματος (προβλήματα στην ομαλή δανειοδότηση της χώρας, περιορισμός της ρευστότητας στην αγορά, νέοι φόροι) θα επέφερε περιορισμό της ζήτησης για καύσιμα που θα λειτουργούσε ως ανασταλτικός παράγοντας στην αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας της εταιρίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις εργασιακές σχέσεις. Κύριο μέλημα της Διοίκησης της Εταιρείας είναι η διατήρηση άριστων σχέσεων με το προσωπικό της καθώς επίσης και η συνεχής εκπαίδευση των υπαλλήλων της μέσω σεμιναρίων σχετικών με την εργασία τους. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 της εταιρίας ανέρχεται σε 103 άτομα. Παράλληλα η εταιρία συνεργάζεται με 130 επιχειρηματίες οδηγούς-μεταφορείς βυτιοφόρων υγρών καυσίμων Δημοσίας Χρήσεως, για την μεταφορά των προϊόντων της. Η δραστηριότητα στην εμπορία Καυσίμων ελλοχεύει κινδύνους, με τη διαχείριση παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής καυσίμων να είναι ένας από τους πλέον ευαίσθητους τομείς. Η Εταιρεία REVOIL έχοντας δυναμική παρουσία στο χώρο των Πετρελαιοειδών για 24 χρόνια βασίζει τη δράση της στο Σεβασμό για τον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον. Η REVOIL διασφαλίζει τους χώρους των Εγκαταστάσεών της, στους οποίους φορτώνουν καθημερινά δεκάδες βυτιοφόρων, μέσω κλειστών συστημάτων (σωληνογραμμών μήκους αρκετών χιλιομέτρων). Τα καύσιμα αποθηκεύονται σε δεξαμενές και ελέγχονται στη διαχείρισή τους με αυστηρές διαδικασίες, διασφαλίζοντας ότι δεν θα διαρρεύσει προς το περιβάλλον η παραμικρή ποσότητα. Η Εταιρεία δείχνοντας την ευαισθησία της για τo περιβάλλον έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και διατηρεί από το 2002 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΝ ISO 14001:2004. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Revoil Α.Ε.Ε.Π. έχει λάβει πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Eurocert (Αρ. Πιστοποιητικού 209/Π) για τις διαδικασίες παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων οι οποίες εφαρμόζονται στο σύνολο των εγκαταστάσεων της Εταιρίας (Χίος & Ασπρόπυργος) καθώς και στα κεντρικά της γραφεία. Εντός του 2018 η Εταιρεία αναθεώρησε τις υφιστάμενες διαδικασίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου προτύπου ISO 14001:2015. Υποβλήθηκε σε ενεργειακό έλεγχο που διεξήχθη από ανεξάρτητους εξειδικευμένους ενεργειακούς ελεγκτές (εγγεγραμμένους στο Μητρώο ενεργειακών ελεγκτών). Η πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της Διοίκησης της Εταιρίας για την προστασία του Περιβάλλοντος καθώς και της ισχυρής περιβαλλοντικής συνείδησης των εργαζομένων της. Για λόγους πρόληψης, η REVOIL διενεργεί από τις αρχές του 2005 στο δίκτυο πρατηρίων με τα σήματά της ποιοτικούς ελέγχους με τη διασφάλιση του εγκυρότερου ερευνητικού κέντρου της χώρας μας, του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ. Ενισχύοντας το πρόγραμμα συνεργασίας ενέταξε από την 1η Φεβρουαρίου 2008 πρώτη πανελλαδικά και τους ποσοτικούς ελέγχους. Επιπλέον, η Εταιρεία επιζητά να συνεισφέρει στην αφύπνιση του κοινού στον παγκόσμιο πλέον σκοπό της προστασίας του περιβάλλοντος. Διενεργεί στα πλαίσια της περιβαλλοντικής της πολιτικής «Ενεργά για το Περιβάλλον» προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως ανακύκλωση πετρελαιοειδών καταλοίπων, χαρτιών , ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.α. Τέλος έχει αναπτύξει σύστημα Διαχείρισης της Αειφορίας βιοκαυσίμων βάσει του συστήματος 2BSvs.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (σελ 17)

Το 2018 ήταν για την εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών μια ακόμα χρονιά υποχώρησης των συνολικών πωλούμενων όγκων κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των πωλήσεων στο πετρέλαιο θέρμανσης τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους , των μεταβολών στις διεθνείς τιμές πώλησης των καυσίμων οι οποίες διέγραψαν αρκετά υψηλότερα επίπεδα από αρχές του 2018 κλείνοντας με σημαντική πτώση τους δύο τελευταίους μήνες του έτους και τέλος το περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών λόγω της πολύχρονης κρίσης. Η REVOIL κυρίως λόγω των νέων εμπορικών συμφωνιών που πέτυχε με τους προμηθευτές της καυσίμων, επέστρεψε στην κερδοφορία παρά το γεγονός της απώλειας σε πωλούμενες ποσότητες που ήταν αντίστοιχη της αγοράς. Το 2019 για τον κλάδο αναμένεται χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με το 2018, με τη REVOIL να στοχεύει στη περαιτέρω ενδυνάμωση της κερδοφορίας της (ήδη το Α΄ τρίμηνο 2019 διαγράφεται αρκετά καλύτερο από το αντίστοιχο περσινό) η οποία θα προέλθει κυρίως : - Από την αύξηση των πωλήσεων με την ανάπτυξη των εμπλουτισμένων καυσίμων της αμόλυβδης βενζίνης 95 revolution και του πετρελαίου κίνησης diesel revolution. - Την επέκταση του δικτύου πρατηρίων με νέα σημεία σε περιοχές όπου η Εταιρεία έχει μικρή παρουσία όπως στα Βόρεια προάστια της Αθήνας, στο κέντρο μεγάλων πόλεων (Θεσσαλονίκη, Πάτρα κ.α.) και σε κεντρικούς οδικούς άξονες. - Την ανάπτυξη της κάρτας στόλου των επαγγελματιών, μέσω νέων συνεργασιών και το λανσάρισμα της νέας κάρτας Revoil για τους καταναλωτές. - Την περαιτέρω μείωση του τραπεζικού της δανεισμού.Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text