Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 207 | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ - Στοιχεία Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ - Στοιχεία Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πλήρες έντυπο ετήσιας οικονομικής έκθεσης (εδω)

Κύρια γεγονότα έτους (σελ 7 - 9)

Κύριοι κίνδυνοι (σελ 9 - 10)

Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη διάρκεια της χρήσης 2018

Στις 26 Ιανουαρίου 2018 έλαβε χώρα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας όπου εκπροσωπήθηκε το 91,118% των μετοχών και αποφασίστηκαν τα εξής:

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή αδείας για τη σύναψη σύμβασης αγοράς 113.900 κοινών ονομαστικών μετοχών που αντιστοιχούν στο 51% του συνόλου των μετοχών, των δικαιωμάτων ψήφου και του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» αντί τιμήματος ενός εκατομμυρίου εβδομήντα χιλιάδων (1.070.000) ευρώ, μεταξύ της εταιρείας και προσώπου που ενέπιπτε στις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.

Στις 26 Ιανουαρίου 2018 η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά 113.900 κοινών ονομαστικών μετοχών που αντιστοιχούν στο 51% του συνόλου των μετοχών, των δικαιωμάτων ψήφου και του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» αντί τιμήματος ενός εκατομμυρίου εβδομήντα χιλιάδων (1.070.000) ευρώ. Το υπόλοιπο 49% του συνόλου των μετοχών, των δικαιωμάτων ψήφου και του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατέχεται από πρόσωπα Β’ βαθμού συγγενείας με μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ.

Στις 12 Ιουνίου 2018 η Εταιρεία ανακοίνωσε την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της στην Τουρκία SENKROMA SA κατά το ποσό των 3.499.967 €, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή δανεισμού της Εταιρείας και για την πραγματοποίηση επένδυσης σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό. Μετά την αύξηση, το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής διαμορφώθηκε στο 99,97 %.

Στις 12 Ιουνίου 2018 η Εταιρεία ανακοίνωσε την αύξηση του µμετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της στη Ρωσία GLOBAL COLORS LLC κατά το ποσό των 1.827.411,17 €, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης.

Στις 22 Ιουνίου 2018 έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας όπου εκπροσωπήθηκε το 91,121% των μετοχών και αποφασίστηκαν τα εξής:

Η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2017, των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και η διάθεση κερδών. Οι μέτοχοι, μεταξύ άλλων, ενέκριναν τη διανομή (καταβολή) μερίσματος συνολικού ποσού 4.052.121,60 ευρώ (μικτό), ήτοι 0,148 ευρώ ανά μετοχή (μικτό). Το καθαρό πληρωτέο στους δικαιούχους ποσό, μετά την παρακράτηση του φόρου 15% που αναλογεί, ανήλθε σε 0,1258 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος ήταν οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων κατά την 23η Ιουλίου 2018 (Record Date). Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίστηκε η Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 και η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιήθηκε µέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Η απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017.

Η μη πραγματοποίηση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 3.011.712 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,11 ευρώ ανά μετοχή και η επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, ήτοι καταβολή 0,11 ευρώ ανά μετοχή. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 8.213.760 από 11.225.472 ευρώ, αποτελούμενο από 27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Σημειώνεται ότι η παραπάνω απόφαση υλοποιήθηκε σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα, με πληρώτρια τράπεζα την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε:

Παρασκευή 24/08/2018: Αποκοπή δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου. Δευτέρα 27/08/2018: Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Επιστροφής Κεφαλαίου (record date). Παρασκευή 31/08/2018: Έναρξη καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου.

Η μη λήψη ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 στην παρούσα φάση. - Η έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό.

Η έγκριση της εκλογής της Εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2018 και ο καθορισμός της αμοιβής τους.

Η έγκριση της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου για χορήγηση άδειας, σύμφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα µέλη του να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιριών η και στη διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους η παρεμφερείς σκοπούς µε αυτούς της Εταιρείας.

Στις 27 Ιουνίου 2018 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. η με αριθμό 69464/27.06.2018 απόφαση του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στα 8.213.760 ευρώ και είναι διαιρεμένο σε 27.379.200 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ της κάθε μίας.

Στις 7 Νοεμβρίου 2018 η Εταιρεία ανακοίνωσε σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2017 (φορολογικό έτος 2017) που διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές σύμφωνα µε το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 όπως ισχύει και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού µε συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

Τον Δεκέμβριο του 2018 εκδόθηκε απόφαση ολοκλήρωσης – οριστικοποίησης του κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας που είχε υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3908/2011. Η απόφαση ολοκλήρωσης δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 5737/19-12-2018) και σύμφωνα με αυτή χορηγείται στην εταιρεία ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής που ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν πέντε χιλιάδων (3.105.000) ευρώ που αποτελεί το 30% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Με την Φορολογική Δήλωση που θα υποβάλλει η εταιρεία τον Ιούνιο θα έχει ένα φορολογικό όφελος 621.000 ευρώ. Στην Κίνα, ιδρύσαμε νέα εταιρεία με την επωνυμία ΑNHUI HITEC PLASTICS, κατά 100% θυγατρική της SHANGHAI HITEC PLASTICS στην οποία η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ελέγχει το 71,67% του κεφαλαίου. Μέχρι σήμερα, δεν έχει πραγματοποιηθεί καταβολή μετοχικού κεφαλαίου και δεν έχουν πραγματοποιηθεί εμπορικές συναλλαγές από την νέα θυγατρική. Η SHANGHAI HITEC PLASTICS υπέγραψε συμβόλαιο και έδωσε εγγύηση για λογαριασμό της ANHUI HITEC PLASTICS για την αγορά οικοπέδου 46,6 στεμμάτων στη βιομηχανική περιοχή Jiangbei Wujiang New Area, Hexian Country της επαρχίας Anhui, µε σκοπό τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας που θα παράγει masterbatches (πρώτες ύλες για τη βιομηχανία πλαστικών) και ειδικά φύλλα θερμοκηπίων. Το κόστος της επένδυσης εκτιμάται σε 17,8 εκατομμύρια ευρώ και η έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας τοποθετείται στο δεύτερο 6µηνο του 2020.

Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες

Διακύμανση τιμών πρώτων υλών

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί η Εταιρεία και ο Όμιλος είναι παράγωγα του πετρελαίου και ως εκ τούτου η τιμή τους επηρεάζεται από την εξέλιξη της τιμής του. Σε περιόδους αύξησης των τιμών, ο Όμιλος αντιμετωπίζει μέρος της διακύμανσης με ανάλογη μεταβολή στην τιμή πώλησης του τελικού προϊόντος.

Πιστωτικός κίνδυνος

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας του Ομίλου σε περίπτωση που ένας πελάτης δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Η Εταιρεία ασφαλίζει στον ΟΑΕΠ και στην COFACE μέρος των πιστώσεών της προς πελάτες εσωτερικού και εξωτερικού, ενώ διατηρεί σύστημα εσωτερικής παρακολούθησης και ελέγχου των πιστώσεων για περιορισμό του κινδύνου.

Συναλλαγματικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία και ο Όμιλος είναι εκτεθειμένοι σε συναλλαγματικό κίνδυνο, αφού σημαντικό μέρος των ενοποιημένων πωλήσεων είναι σε δολάρια ΗΠΑ, λέι Ρουμανίας, ζλότι Πολωνίας, λίρα Τουρκίας, ρενμινμπί Κίνας και ρούβλι Ρωσίας, των οποίων οι ισοτιμίες με το ευρώ μεταβάλλονται. Όταν αυτό κρίνεται συμφέρον και κατά περίπτωση, η Εταιρεία προβαίνει σε χρήση αντισταθμιστικών μέσων όπως η σύναψη δανείων στο αντίστοιχο νόμισμα ή η προαγορά / προπώληση συναλλάγματος.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία και ο Όμιλος να μη δύνανται να εκπληρώσουν τις χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις, όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί ο Όμιλος για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, μέσω επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. Δεδομένης της άριστης χρηματοοικονομικής κατάστασης και της κερδοφορίας της Εταιρείας και του Ομίλου, η Διοίκηση κρίνει ότι δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος στο προβλεπτό μέλλον.

Κίνδυνος επιτοκίων

Ο Όμιλος χρηματοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τυχόν ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης μέσω τραπεζικού δανεισμού, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματά του με χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα, καθώς ο Όμιλος θα επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος δανεισμού. Πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των χρηματοδοτικών αναγκών. Επομένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση μεταξύ σταθερού και κυμαινόμενου κόστους ενός νέου δανείου, λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.

Εγγυήσεις

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία παρέχει εγγυήσεις σε τραπεζικά ιδρύματα και προμηθευτές για τη χρηματοδότηση ή την παροχή πιστώσεων για την αγορά πρώτων υλών από θυγατρικές της Εταιρείες.

Προοπτικές για το 2019 (σελ 9)

Οι προοπτικές για το 2019 είναι θετικές. Η πορεία των τιμών των πρώτων υλών σε συνδυασμό με την ευνοϊκή ισοτιμία του ευρώ σε σχέση με το δολάριο ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά μας. Τον Αύγουστο αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία της δεύτερης γραμμής παραγωγής πλαστικών φύλλων 7-στρώσεων στο Ηράκλειο, που θα αυξήσει τη δυναμικότητα παραγωγής του τομέα κατά 30% και θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε σημαντικά τις πωλήσεις. Επίσης από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει, επίσης στο Ηράκλειο, η παραγωγή νέων προϊόντων, των silage & grain bags που χρησιμοποιούνται για την ενσίρωση ζωοτροφών και την αποθήκευση σπόρων. Στη Γαλλία αντικαθίσταται τον Ιούνιο παλαιότερη γραμμή παραγωγής με καινούργια, νέας τεχνολογίας, που θα αυξήσει τη δυναμικότητα και θα δώσει τη δυνατότητα παραγωγής νέων προϊόντων. Υλοποιούνται σημαντικές εμπορικές συμφωνίες με νέους διανομείς στο εξωτερικό που βελτιώνουν περαιτέρω τη θέση μας στη διεθνή αγορά. Παράλληλα, πολλά νέα προϊόντα που έχουμε εισαγάγει στην αγορά την τελευταία διετία, όπως τα αδιαπέρατα στο οξυγόνο φύλλα ενσίρωσης, τα φύλλα θερμοκηπίων με αντισταγονική ιδιότητα πολύ μακράς διάρκειας και τα βιοδιασπώμενα compounds για πλαστικές σακούλες έχουν τύχει πολύ ευνοϊκής αποδοχής στην αγορά και θα ενισχύσουν από φέτος και για τα επόμενα χρόνια τις πωλήσεις μας και τη φήμη της εταιρείας. Με προϋπόθεση να μην υπάρξει κάποιο έκτακτο γεγονός στη διάρκεια του χρόνου, αναμένουμε για το 2019 αύξηση της κερδοφορίας του Ομίλου κατά 5-7%.Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text