Αρχική | Προηγ. Τεύχη | Χ&Α - 207 | ΕΛΤΡΑΚ - Στοιχεία Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης

ΕΛΤΡΑΚ - Στοιχεία Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Πλήρες έντυπο ετήσιας οικονομικής έκθεσης (εδω)

Κύρια γεγονότα έτους (σελ 15)

Κύριοι κίνδυνοι (σελ 16 - 19)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Την 6η Δεκεμβρίου 2017, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €8.445 χιλ. με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά €0,6010, χωρίς την έκδοση νέων μετοχών. Επίσης, ενέκρινε ομόφωνα, την ταυτόχρονη, ισόποση με την αύξηση, μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά €0,6010 προς επιστροφή στους μετόχους της εταιρίας του συνολικού ποσού των €8.445 χιλ. Από την 21/2/2018 οι μετοχές της εταιρίας ήταν διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη τελική ονομαστική αξία, €0,3400 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού €0,6010 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 27/2/2018. Μέσα στο 2018, η θυγατρική ELTRAK BULGARIA EOOD σύναψε σύμβαση μακροπρόθεσμου δανεισμού με την τράπεζα UBB, η οποία προβλέπει εγγύηση επί των ακινήτων της, συνολικής αξίας € 6.414 χιλ. Η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. πλέον δεν εγγυάται για τις δανειακές υποχρεώσεις της ELTRAK BULGARIA EOOD.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (τα επιτόκια, οι τιμές της αγοράς, διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες κτλ.), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. Η διαδικασία που ακολουθείται για την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων είναι η παρακάτω: Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Ομίλου, σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την μείωση των κινδύνων και εκτέλεση / εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώματα υπερανάληψης σε τράπεζες, βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλής ρευστότητας διαπραγματεύσιμα στην χρηματαγορά, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές, μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις από μισθώσεις. Παρακάτω αναλύονται οι πιθανές επιπτώσεις των σημαντικότερων κινδύνων στις δραστηριότητες του Ομίλου.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Οι συναλλαγές του Ομίλου είναι κατά κανόνα σε Ευρώ και συνεπώς ο συναλλαγματικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται είναι πολύ περιορισμένος. Αυτό το είδος κινδύνου κυρίως προκύπτει από εμπορικές συναλλαγές σε δολάριο ΗΠΑ όπως επίσης και από καθαρές επενδύσεις σε οικονομικές οντότητες του εξωτερικού. Για τη διαχείριση αυτής της κατηγορίας κινδύνου, την υπηρεσία διαχείρισης διαθεσίμων του Ομίλου συνάπτει παράγωγα και μη παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για λογαριασμό και στο όνομα των Εταιριών του Ομίλου. Σε περίπτωση συναλλαγών σημαντικής αξίας σε ξένο νόμισμα (π.χ. Δολάριο ΗΠΑ), συνάπτονται αντίστοιχα συμβόλαια προαγοράς ξένου νομίσματος, με σκοπό την πλήρη αντιστάθμιση του σχετικού συναλλαγματικού κινδύνου. Ο Όμιλος κατέχει επενδύσεις σε οικονομικές οντότητες του εξωτερικού, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του οποίου εκτίθενται σε κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ο κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών αυτού του είδους προκύπτει από την ισοτιμία του Λέβα Βουλγαρίας έναντι του ευρώ και αντισταθμίζεται μερικώς από αντίστοιχες υποχρεώσεις (π.χ. δάνεια) του ίδιου νομίσματος. Η ισοτιμία του Λέβα Βουλγαρίας με το Ευρώ δεν είναι αμετάκλητη, όμως παραμένει αμετάβλητη από το 2004.

Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου

Πολιτική των εταιριών του Ομίλου είναι να χρηματοδοτούνται οι επενδύσεις και οι ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης μέσω τραπεζικού δανεισμού, βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου, και ομολογιακών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο. Ενδεχόμενη μεταβολή των επιτοκίων επηρεάζει αναλόγως τα αποτελέσματα χρήσης. Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +0,5% ή – 0,5% πάνω στο μέσο δανεισμό του έτους. Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μία λογική βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς. Η διοίκηση παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις στα επιτόκια σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά μέσα αντιστάθμισης του κινδύνου επιτοκίων έτσι ώστε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα όταν κριθεί σκόπιμο. Οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της όποιας πιθανής μεταβολής των επιτοκίων θα πρέπει πάντα να συνεκτιμώνται με τυχόν άλλους σχετικούς παράγοντες. Όπως για παράδειγμα με μία ενδεχόμενη αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας γενικά, ή διεύρυνση της ρευστότητας της οικονομίας κλπ., παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη δομή και την ευρωστία των οικονομικών μεγεθών της οικονομικής μονάδας.

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου

Ο περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας στην ελληνική οικονομία και κυρίως η έλλειψη ρευστότητας αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο αθέτησης υποχρεώσεων από μερίδα πελατών προς την Εταιρία. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η διοίκηση της Εταιρίας έχει εντείνει τα μέτρα συγκράτησης του κινδύνου από εμπορικές απαιτήσεις (αυστηρότερα κριτήρια χορήγησης πιστώσεων, δραστικός περιορισμός των χορηγουμένων πιστώσεων, κάλυψη σημαντικών απαιτήσεων με επιπλέον εξασφαλίσεις όπως εγγυητικές επιστολές, επιταγές, εγγυήσεις κλπ.). Ο Όμιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στα controls του πιστωτικού ελέγχου. Όπου είναι διαθέσιμες με λογικό κόστος, χρησιμοποιούνται εξωτερικές εκθέσεις ή αναλύσεις σχετικά με τους πελάτες. Στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου έχουν σχηματισθεί όλες οι απαραίτητες απομειώσεις και η διοίκηση θεωρεί ότι τα στοιχεία αυτά είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας. Υπάρχουν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου που καλύπτονται με εγγυητικές επιστολές τραπεζών.

Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας

Κίνδυνος ρευστότητας είναι ο Όμιλος ή η Εταιρία να μην μπορέσουν να εκπληρώσουν τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις τους στον χρόνο που οφείλονται. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας του με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών, των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία. Ο Όμιλος διατηρεί επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και πιστωτικά όρια για να την ομαλή κάλυψη των βραχυπροθέσμων αναγκών ρευστότητας. Σε περίπτωση υφέσεως με μακρά διάρκεια, υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω συγκράτησης των στοιχείων του βραχυπρόθεσμου ενεργητικού, ώστε να απελευθερωθούν τα σχετικά κεφάλαια. Η πολιτική αυτή ήδη εφαρμόσθηκε, σε σημαντικό βαθμό, τα τελευταία χρόνια. Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στις αγορές και συνεκτιμά όλους τους σχετικούς παράγοντες.

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου

Οι στόχοι του Ομίλου όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: • να εξασφαλίσει την ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (going-concern) και • να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους Ο Όμιλος ελέγχει την κεφαλαιακή επάρκεια χρησιμοποιώντας το δείκτη μόχλευσης όπως προκύπτει από τον υπολογισμό του καθαρού δανεισμού προς το συνολικό απασχολούμενο κεφάλαιο (καθαρός δανεισμός επιπλέον των ιδίων κεφαλαίων).

Λοιποί κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Ο κλάδος των χωματουργικών μηχανημάτων επηρεάζεται από την πορεία των μεγάλων κατασκευαστικών έργων. Παράγοντες όπως, ο όγκος, ο χρόνος έναρξης ή ο ρυθμός εξέλιξης των κατασκευαστικών έργων επιφέρουν ανάλογες διακυμάνσεις στις πωλήσεις του κλάδου των χωματουργικών μηχανημάτων.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ (σελ 19)

Η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, στους κλάδους που δραστηριοποιείται ο Όμιλος φαίνεται να είναι στάσιμη. Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να εκτιμήσουμε πότε αναμένεται η ανατροπή αυτού του κλίματος. Η διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις συνθήκες και παραμένει σε ετοιμότητα τόσο για να διατηρήσει την οικονομική ευρωστία του Ομίλου σε περίπτωση που οι συνθήκες επιδεινωθούν, όσο και για να αξιοποιήσει τυχόν ευκαιρίες που θα εμφανιστούν στην αγορά.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text